เรามีบทความในการพัฒนาการทำทีสิส (Thesis) เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นแรงกระตุ้น สร้างกำลังใจให้แก่ผู้อ่านที่กำลังรู้สึกท้อแท้ใจประสบปัญหาในการทำทีสิส หรื

ในหลายครั้งที่ผู้วิจัยมือใหม่รู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจ เพราะว่าเพียงเริ่มต้นก็มีอุปสรรค ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ต้องทำงานวิจัยในแต่ละบท ไม่เข้าใจในเนื้อหาท

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมองภาพรวมของวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้นๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัยเชิง

หลายท่านที่เป็นนักศึกษาหรือผู้วิจัยในระดับปริญญาเอกนั้น จะมีคำถามเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรให้จบง่ายที่สุด เพราะการที่จะแสดงผลของควา

ในการทำงานวิจัยแต่ละครั้ง ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านมักจะคิดหาทางลัดที่เร็วที่สุดเพื่อทำให้งานวิจัยสำเร็จโดยเร็ว แต่บางครั้งทางลัดดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่ห

สำหรับนักวิจัยมือใหม่ สิ่งที่มักทำพลาดและผิดพลาดกันบ่อยๆ ในการทำงานวิจัยทำให้ไม่สามารถดำเนินงานไปได้จนตลอดรอดฝั่ง จนนำไปสู่ความล้มเหลว คือ 1. การขาดกา

การเขียนบทความวิจัยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยที่ทำเล่มงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องสรุปเนื้อหาทำเป็นบทความวิจัยส่งไปที่วารสาร เพื่อตีพิมพ

ในการตั้งหัวข้อวิจัยก็ต้องมีเทคนิคเพื่อให้หัวข้อวิจัยดึงดูดความสนใจและถูกใจอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน  ในบทความนี้จะแนะนำ 3 เทคนิคในการตั้งหัวข้อวิจ

นักวิจัยหลายท่านมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเพื่อที่จะค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยของตนเอง ซึ่งในบทความนี้ มีเทคนิคในกา

ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านนั้นมักจะรู้สึกเกร็งหรือมีความไม่แน่ใจในผลงานที่ตนเองจะนำเสนอเมื่อต้องเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย โดยเฉพาะเมื่อเป็นผลงานในช่

แบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามพฤติกรรมของผู้บริโภค ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร มีการสืบค้นข้อมูลในการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างไร มีความถี่ในการใช

การวิเคราะห์ ANOVA นั้น คือการเปรียบเทียบตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มดังนั้นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรหลายๆ กลุ่ม จึงมีความแปรปรวนที่ต้องคำนวณอย

เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เสร็จแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในทุกๆ ครั้ง คือการ Save ข้อมูล SPSS เพื่อนำ Output ไปใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผ

การทำงานวิทยานิพนธ์มักจะเป็นสิ่งที่ยากเสมอสำหรับผู้วิจัยมือใหม่ เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้งานวิทยานิพนธ์สำเร็จไปตามที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะการสืบค้น

กระบวนการในการวิเคราะห์ SPSS ให้รวดเร็วอย่างมืออาชีพนั้น ทุกกระบวนการต้องมีการวางแผนการทำงาน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเวลา และลงมือทำตามแผนที่ได้ตั้

หากท่านกำลังมองหาผู้ช่วยในการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หรือกำลังประสบปัญหาในการทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ ทำงานดุษฎีนิพนธ์ ทางบริษ

error: Content is protected !!