ดำเนินการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือแบบแบ่งครึ่งในการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการที่สำคัญที่ใช้ในสาขาต่างๆ ตั้งแต่การตลาดและจิตวิทยาไปจนถึงสังคมศาสตร์และการแพทย์ มันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขและวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับประชากรหรือปรากฏการณ์เฉพาะ ความท้าทายประการหนึ่งในการทำวิจัยเชิงปริมาณคือการรับประกันความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวม บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการเฉพาะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งก็คือวิธีการแบบแบ่งครึ่ง

วิธีการแบ่งครึ่งคืออะไร?

วิธีแบ่งครึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามหรือเครื่องมือสำรวจ โดยจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งรายการสำรวจออกเป็นสองส่วนที่เท่ากันและเปรียบเทียบคะแนนที่ได้รับจากแต่ละครึ่ง วิธีนี้ถือว่าสองซีกของแบบสำรวจวัดโครงสร้างเดียวกัน และความแตกต่างของคะแนนเกิดจากข้อผิดพลาดในการวัดหรือการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม

วิธีการแบ่งครึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการประเมินความสอดคล้องภายในของเครื่องมือสำรวจ ความสอดคล้องภายในหมายถึงขอบเขตที่รายการภายในเครื่องมือสำรวจกำลังวัดโครงสร้างเดียวกัน วิธีการแบ่งครึ่งจะประเมินความสอดคล้องภายในโดยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของแบบสำรวจ

วิธีดำเนินการแบบแบ่งครึ่ง

ในการดำเนินวิธีการแบ่งครึ่ง ขั้นแรก นักวิจัยจำเป็นต้องแบ่งรายการการสำรวจออกเป็นสองส่วนที่เท่ากัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการสุ่มเลือกครึ่งหนึ่งของรายการและมอบหมายให้กับครึ่งหนึ่งของแบบสำรวจ ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของรายการจะถูกมอบหมายให้กับอีกครึ่งหนึ่งของแบบสำรวจ

เมื่อผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งสองครึ่งเสร็จสิ้น นักวิจัยสามารถคำนวณคะแนนรวมสำหรับแต่ละครึ่งได้ จากนั้น พวกเขาสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสองซีก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ใช้กันมากที่สุดคืออัลฟาของครอนบาค ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยทั่วไปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาคที่ 0.7 หรือสูงกว่านั้นถือว่ายอมรับได้สำหรับความสอดคล้องภายใน

ข้อดีของวิธีแบ่งครึ่ง

วิธีแบ่งครึ่งมีข้อดีหลายประการเหนือวิธีอื่นๆ ที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสำรวจ ประการแรก มันค่อนข้างง่ายและรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักวิจัยที่ทำงานในตารางที่จำกัด ประการที่สอง ช่วยให้นักวิจัยสามารถประเมินความสอดคล้องภายในของเครื่องมือการสำรวจโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดการการสำรวจใหม่

ข้อดีอีกประการของวิธีการแบ่งครึ่งคือให้ค่าประมาณความสอดคล้องภายในที่แม่นยำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมือสำรวจทั้งหมด เนื่องจากการใช้เครื่องมือสำรวจทั้งหมดอาจรวมถึงรายการที่ไม่ได้วัดโครงสร้างเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าประมาณความสอดคล้องภายในลดลง

ข้อจำกัดของวิธีการแบ่งครึ่ง

แม้จะมีข้อดี แต่วิธีการแบ่งครึ่งก็มีข้อจำกัดบางประการที่นักวิจัยควรทราบ ข้อจำกัดหลักข้อหนึ่งคือถือว่าแบบสำรวจทั้งสองส่วนเท่ากันในแง่ของความยากและเนื้อหา หากทั้งสองส่วนของแบบสำรวจไม่เท่ากัน ผลลัพธ์ของวิธีการแบ่งครึ่งอาจไม่สะท้อนความสอดคล้องภายในของเครื่องมือสำรวจอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดอีกประการของวิธีการแบ่งครึ่งคือการประเมินความสอดคล้องภายในของเครื่องมือสำรวจเท่านั้น และไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านอื่นๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของการทดสอบซ้ำหรือความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมิน ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรใช้วิธีแบ่งครึ่งร่วมกับวิธีอื่นๆ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสำรวจอย่างครอบคลุม

บทสรุป

วิธีแบ่งครึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงปริมาณ การแบ่งรายการสำรวจออกเป็นสองส่วนที่เท่ากันและเปรียบเทียบคะแนนที่ได้รับจากแต่ละครึ่ง นักวิจัยสามารถประเมินความสอดคล้องภายในของเครื่องมือสำรวจของตนได้ วิธีนี้มีข้อดีหลายประการ เช่น ใช้งานง่ายและแม่นยำในการประมาณความสอดคล้องภายใน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!