การสร้างแบบสอบถามด้วย SPSS: คำแนะนำทีละขั้นตอน

การสร้างแบบสอบถามด้วย SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามด้วย SPSS:

  1. เปิด SPSS และสร้างไฟล์ข้อมูลใหม่: หากต้องการสร้างไฟล์ข้อมูลใหม่ ให้ไปที่เมนู “ไฟล์” แล้วเลือก “ใหม่” จากนั้นเลือก “ข้อมูล”
  2. กำหนดตัวแปร: ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในแบบสอบถามของคุณ ในการทำเช่นนี้ ให้ไปที่แท็บ “มุมมองตัวแปร” แล้วป้อนชื่อและลักษณะของตัวแปรแต่ละตัว
  3. ป้อนข้อมูลแบบสอบถาม: เมื่อกำหนดตัวแปรของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามของคุณลงใน SPSS ในการทำเช่นนี้ ไปที่แท็บ “มุมมองข้อมูล” และป้อนคำตอบสำหรับแต่ละตัวแปรในเซลล์ที่เหมาะสม
  4. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ขาดหายไป: หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลแบบสอบถามแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ขาดหายไป ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่แท็บ “มุมมองข้อมูล” และตรวจทานข้อมูลเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกัน
  5. วิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อป้อนข้อมูลแบบสอบถามของคุณและตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เมนู “วิเคราะห์” และเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสม เช่น การทดสอบค่า t, ANOVA หรือการถดถอย
  6. สร้างแผนภูมิและกราฟ: เพื่อช่วยให้เห็นภาพข้อมูลของคุณ คุณสามารถสร้างแผนภูมิและกราฟโดยใช้เครื่องมือ “ตัวสร้างแผนภูมิ” ใน SPSS
  7. เขียนผลลัพธ์: เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการเขียนผลลัพธ์ของแบบสอบถามในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม สามารถทำได้โดยใช้แท็บ “มุมมองผลลัพธ์” ซึ่งช่วยให้คุณดูและคัดลอกผลการวิเคราะห์ของคุณได้

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างแบบสอบถามด้วย SPSS และใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ประโยชน์ของการใช้บทนำวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพิ่มเติมหรือการสำรวจในหัวข้อ
ความสำคัญของการเขียนสรุปประเด็นหลักที่ชัดเจนและกระชับในการทบทวนวรรณกรรม 
3 เทคนิคการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทให้ผ่านง่ายๆ
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรและการสอนสำคัญอย่างไร 9 คำคมจากผู้เชี่ยวชาญ
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในบริบทของปัญหาการวิจัยและการกำหนดความสำคัญของการศึกษา
ใช้ตัวเลข ตาราง และกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลและแสดงประเด็นวิทยานิพนธ์ของคุณ
บทบาทของการอภิปรายในการประเมินความทนทานและความสามารถทั่วไปของผลการวิจัย
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนี้ 

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!