ตัวอย่างวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา EQ ของเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างวรรณกรรม หรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การพัฒนา EQ ของเด็กปฐมวัย

มีทฤษฎีและตัวอย่างวรรณกรรมมากมายที่สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา EQ ของเด็กปฐมวัย ได้แก่

  1. ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมเสนอว่าพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กมีความเกี่ยวพันกัน และเด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านประสบการณ์และความสัมพันธ์ของพวกเขา ทฤษฎีนี้เน้นความสำคัญของการเลี้ยงดูและการดูแลแบบตอบสนองในการพัฒนา EQ ของเด็ก
  2. ทฤษฎีความผูกพันเสนอแนะว่าเด็กพัฒนาความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจผ่านความสัมพันธ์ของพวกเขากับผู้ดูแลหลัก ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับพัฒนาการทางอารมณ์ของพวกเขา ทฤษฎีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์แนบแน่นในการพัฒนา EQ ของเด็ก
  3. หนังสือ “ความฉลาดทางอารมณ์: เหตุใดจึงมีความสำคัญมากกว่า IQ” โดย Daniel Goleman ให้ภาพรวมของแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และความสำคัญต่อความสำเร็จส่วนบุคคลและในอาชีพ หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนา EQ ในวัยเด็กมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของเด็กและความสำเร็จในอนาคต
  4. หนังสือ “Nurturing Emotional Intelligence in Children” โดย เจ. มาร์ค เอเดลสไตน์ มีกลวิธีการปฏิบัติสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเพื่อส่งเสริมการพัฒนา EQ ในเด็กเล็ก หนังสือเล่มนี้แนะนำว่า EQ ของเด็กสามารถพัฒนาได้ผ่านการปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมที่ตั้งใจและสม่ำเสมอที่ส่งเสริมความรู้ทางอารมณ์ การตระหนักรู้ในตนเอง และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  5. หนังสือ “การเลี้ยงดูเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์” โดย John Gottman ให้ภาพรวมของแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจความต้องการทางอารมณ์ของเด็กและสอนวิธีจัดการกับอารมณ์ของพวกเขา พ่อแม่และผู้ดูแลสามารถช่วยเด็กพัฒนา EQ ที่ดีได้

โปรดทราบว่าทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา EQ ในเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสิทธิภาพของทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท เด็ก และวิธีการเลี้ยงดู

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)