คำแนะนำวิทยานิพนธ์

บทบาทของการแนะนำวิทยานิพนธ์

การแนะนำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนสำคัญของเอกสารเพราะจะช่วยกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของเอกสาร บทนำควรให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของการวิจัยที่ได้ดำเนินการและบริบทที่การวิจัยกำลังเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการสร้างภูมิหลังและบริบทของการวิจัย การอธิบายปัญหาหรือช่องว่างในความรู้ที่มีอยู่ซึ่งการวิจัยมีเป้าหมายที่จะระบุ และสรุปคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานที่การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ

บทนำยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานทางทฤษฎีสำหรับการวิจัย สรุปวิธีการวิจัยและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา และให้ภาพรวมของผลการวิจัย นอกจากนี้ยังควรเชื่อมโยงการวิจัยเข้ากับการโต้วาทีหรือการอภิปรายในวงกว้าง และสร้างการมีส่วนร่วมของการวิจัยไปยังภาคสนาม

โดยรวมแล้ว บทนำทำหน้าที่เป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับผู้อ่าน โดยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์และความสำคัญของงานวิจัยและความเหมาะสมของการวิจัยในบริบทที่กว้างขึ้นของสาขาวิชา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)