โครงสร้างและการจัดวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

โครงสร้างและการจัดระเบียบของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของโปรแกรมและการวิจัยที่กำลังดำเนินการ อย่างไรก็ตาม มีหลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการที่สามารถปฏิบัติตามได้เมื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงสร้างทั่วไปสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอาจรวมถึงส่วนประกอบต่อไปนี้:

1. หน้าชื่อเรื่อง: นี่คือหน้าแรกของวิทยานิพนธ์และควรมีชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน ระดับที่ต้องการ และวันที่ส่ง

2. บทคัดย่อ: บทคัดย่อคือบทสรุปโดยย่อของวิทยานิพนธ์ โดยปกติไม่เกิน 250 คำ ควรให้ข้อมูลสรุปของคำถามการวิจัย วิธีการที่ใช้ ข้อค้นพบหลัก และข้อสรุป

3. สารบัญ: สารบัญแสดงรายการส่วนหลักและส่วนย่อยทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วยหมายเลขหน้าที่ปรากฏ

4. บทนำ: บทนำควรให้ภาพรวมของคำถามการวิจัยที่กำลังกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการศึกษา และความสำคัญของการวิจัย นอกจากนี้ยังควรให้ภาพรวมโดยย่อของการทบทวนวรรณกรรมและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา

5. การทบทวนวรรณกรรม: การทบทวนวรรณกรรมเป็นการประเมินที่สำคัญของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ ควรให้ภาพรวมของการโต้วาทีที่สำคัญ แนวโน้ม และช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่ และควรจัดการศึกษาปัจจุบันภายในบริบทนี้

6. วิธีการ: ส่วนวิธีการควรอธิบายการออกแบบการวิจัย ตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษา

7. ผลลัพธ์: ส่วนผลลัพธ์ควรนำเสนอผลการวิจัยในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งอาจรวมถึงตาราง แผนภูมิ และการวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนการอภิปรายเกี่ยวกับผลโดยนัยของผลลัพธ์

8. การอภิปราย: การอภิปรายควรตีความผลการศึกษาในบริบทของคำถามการวิจัยและวรรณกรรมที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังควรหารือเกี่ยวกับความหมายของผลลัพธ์และข้อจำกัดใดๆ ของการศึกษา

9. สรุป: บทสรุปควรสรุปผลการวิจัยหลักและความหมายของการศึกษา นอกจากนี้ยังควรแนะนำทิศทางสำหรับการวิจัยในอนาคต

10. การอ้างอิง: ส่วนการอ้างอิงควรระบุแหล่งที่มาทั้งหมดที่อ้างถึงในวิทยานิพนธ์ในรูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสม

11. ภาคผนวก: ภาคผนวกอาจรวมถึงเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่ไม่จำเป็นต่อข้อความหลัก เช่น ชุดข้อมูล เครื่องมือสำรวจ หรือแบบฟอร์มยินยอม

โดยรวมแล้ว โครงสร้างและการจัดระเบียบของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทควรมีเหตุผลและมีการจัดระเบียบที่ดี โดยแต่ละส่วนจะสร้างขึ้นจากส่วนก่อนหน้าเพื่อนำเสนอข้อโต้แย้งที่สอดคล้องกันและสนับสนุนคำถามการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!