คลังเก็บป้ายกำกับ: การทำโปรเจคจบม

แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ

การทำโปรเจคจบเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการทดสอบความรู้และทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยโปรเจคจบที่ดีควรมีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี การทำโปรเจคจบก็อาจประสบปัญหาได้หลายประการ บทความนี้จึงนำเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ ดังนี้

ปัญหาที่พบในการทำโปรเจคจบ

ปัญหาที่พบในการทำโปรเจคจบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ปัญหาด้านการจัดการ เช่น การกำหนดขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ขาดการวางแผนการทำงานที่ดี ขาดการติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่พบในการทำงานได้ ส่งผลให้งานไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้
 • ปัญหาด้านการจัดการ
 • ปัญหาด้านการจัดการเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการทำโปรเจคจบ สาเหตุหลักมาจากการเตรียมตัวที่ไม่รอบคอบ เช่น ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคจบที่สนใจให้ละเอียด ไม่ได้วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ และไม่ติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ตัวอย่างปัญหาด้านการจัดการในการทำโปรเจคจบ เช่น
 • การกำหนดขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้งานขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ และล่าช้า
 • ขาดการวางแผนการทำงานอย่างละเอียด ส่งผลให้งานล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ขาดการติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานล่าช้าหรือมีปัญหา
 • ปัญหาด้านเทคนิค
 • ปัญหาด้านเทคนิคเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจค ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้งานไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้
 • ตัวอย่างปัญหาด้านเทคนิคในการทำโปรเจคจบ เช่น
 • ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจค ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาโปรเจคได้ตามต้องการ
 • ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาโปรเจคให้เสร็จสิ้น
 • ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ

แนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. ปัญหาด้านการเตรียมตัว

ปัญหาด้านการเตรียมตัวเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในนักศึกษาที่ทำโปรเจคจบ โดยปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า ทำให้เสียเวลาในการวางแผนและดำเนินการทำโปรเจค
 • ขาดความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจค
 • ขาดทักษะที่จำเป็นในการทำโปรเจค เช่น ทักษะการวิจัย ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการนำเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเตรียมตัว ได้แก่

 • เริ่มต้นเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผนและดำเนินการทำโปรเจค
 • ศึกษาหาความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจคให้มากที่สุด
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำโปรเจค เช่น เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ฝึกฝนด้วยตนเอง

2. ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค

ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจคเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นกัน โดยปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ติดขัดในการทำโปรเจค เช่น มีปัญหาในการหาข้อมูล มีปัญหาในการเขียนโปรแกรม
 • ขาดแรงจูงใจในการทำโปรเจค
 • มีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค ได้แก่

 • ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อติดขัดในการทำโปรเจค
 • หาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจค เช่น พูดคุยกับเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • บริหารจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งสองประเด็นหลักๆ แล้ว นักศึกษาที่ทำโปรเจคจบควรมีทัศนคติที่ดีในการทำโปรเจค เช่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร ทำงานอย่างมีระบบ และรอบคอบ เพื่อให้สามารถสำเร็จการทำโปรเจคได้ในที่สุด

ตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบ

ตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบ ดังต่อไปนี้

ปัญหาด้านการเตรียมตัว

 • เริ่มต้นเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรเริ่มคิดหัวข้อโปรเจคตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อมีเวลาในการหาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อที่เลือก
 • ศึกษาหาความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจคให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรอ่านหนังสือ บทความ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจค
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำโปรเจค เช่น ทักษะการวิจัย ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค

 • ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อติดขัดในการทำโปรเจค ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่นักศึกษากำลังทำอยู่
 • หาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจค เช่น พูดคุยกับเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถพูดคุยกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโปรเจคจบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • บริหารจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาในการทำแต่ละส่วนงานของโปรเจค เพื่อไม่ให้งานล่าช้า
 • สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโปรเจคและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบที่อาจเกิดขึ้นจริง

 • ปัญหาด้านการเตรียมตัว

นักศึกษาเลือกหัวข้อโปรเจคที่ยากเกินไปหรือเกินความสามารถ นักศึกษาควรเลือกหัวข้อโปรเจคที่สอดคล้องกับความรู้และทักษะที่มีอยู่

นักศึกษาขาดทักษะการเขียนโปรแกรม นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมหรือฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

 • ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค

นักศึกษาติดขัดในการหาข้อมูล นักศึกษาควรใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการหาข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการทำโปรเจค นักศึกษาควรหาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจค เช่น พูดคุยกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโปรเจคจบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

นักศึกษามีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาควรสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน และประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโปรเจคร่วมกัน

นอกจาก แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นักศึกษายังสามารถแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบได้โดยการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เช่น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคจบที่สนใจให้ละเอียด หาแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง และวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ

ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

บริการรับทำ PowerPoint นำเสนองานวิจัย เริ่มต้นที่หน้าละ 70 บาท

การทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอผลงาน ไม่ใช่แค่การนำข้อมูลเนื้อหาภาพประกอบ ที่ต้องการนำเสนอมาใส่ในสไลด์ แล้วนำไฟล์มานำเสนอได้เลย ถ้าเป็นแบบนั้นจริง หลายๆ คนคงไม่ต้องมานั่งปวดหัวในการทำ แค่ใช้เวลา 10-20 นาที ในช่วงพักเบรก ก็น่าจะทำเสร็จพร้อมนำเสนอผลงาน ไม่ต้องกลัวว่าจะมาเสียเวลาหากมีงานประจำที่ทำอยู่ หรือการบ้านที่ต้องปั่นส่งอาจารย์ในรายวิชาอื่นๆ 

ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
ตัวอย่างงาน PowerPoint ที่ทางบริษัทฯ เรารับทำ

ในความเป็นจริง การทำ PowerPoint เพื่อนำไปเสนอผลงานนั้น เป็นรูปแบบการสรุปงานในฉบับย่อ ที่เน้นข้อความที่สั้นกระชับจัดเรียงลงสไลด์ ลำดับออกมาให้เข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ รวมถึงให้สอดคล้องกับภาพที่ใช้ประกอบในการสื่อสารผลงาน ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมการนำเสนอเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร ทำไฟล์นำเสนอออกมาให้ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องบรรยายครบคู่กันไป

ฉะนั้น การทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอผลงานจะต้องเริ่มตั้งแต่ การเตรียมข้อมูลวางแผนเพื่อลำดับขั้นตอนให้ตรงกับหัวข้อที่จะบรรยาย วางรูปแบบการทำสไลด์อย่างไรให้ดูสบายตา การใส่เสียงเอฟเฟคแบบใดให้ดึงดูดและไม่กลบการบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว การเลือกตัวอักษรให้ดึงดูดใจในการนำเสนอ รวมถึงการเลือกสีให้เหมาะสมกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก เลือกภาพมาบรรยาย 

และอีกหลายๆ ขั้นตอน ล้วนแต่ต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้การทำไฟล์นำเสนอออกมาดึงดูดสายตา ดูไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย ดูน่าสนใจ ที่สำคัญ ต้องนำเสนอออกมาสมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพมากที่สุด

เตรียมตัวทำ PowerPoint ยังไงให้ได้ไฟล์นำเสนองานออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

การบริการรับทำ PowerPoint ที่ทางบริษัทฯ เรารับทำ เป็นการทำโดยผ่านการสรุปเนื้อหา ด้วยเทคนิควิธีแผนผังความคิด (Mind Map) และจัดทำสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ ได้ไฟล์นำเสนอผลงาน (Presentation) ที่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสามารถนำไฟล์ไปนำเสนอด้วยตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นของการวิจัย 

ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
ตัวอย่างงาน PowerPoint ที่ทางบริษัทฯ เรารับทำ

นอกจากนี้ไฟล์นำเสนอผลงาน (Presentation) ที่ผ่านการสร้างจากทางบริษัทฯ เรา จะเป็นไฟล์นำเสนอผลงาน (Presentation) ที่ผ่านการตรวจสอบประเด็นของการนำเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

ลูกค้าจะได้รับไฟล์นำเสนอผลงาน (Presentation) ที่ครบถ้วน มีคุณภาพ เพราะทางบริษัทฯ เราทำการสรุปด้วยการศึกษาชิ้นงานวิจัย และสังเคราะห์เหลือแต่ประเด็นที่สำคัญ จัดทำเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ในการนำเสนอได้จริง

รับทำ  POWERPOINT ราคาเริ่มต้นหน้าละ 70 บาท

สำหรับราคาเริ่มต้นในการบริการรับทำ POWERPOINT ที่ทางบริการรับทำวิจัย.com ได้ให้บริการนั้น เริ่มต้นราคาค่าบริการหน้าละ 70 บาท ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหา จำนวนหน้าที่ใช้ในการนำเสนอ และระดับการศึกษา ซึ่งราคาค่าบริการมีดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน70 บาท/ หน้า
ภายใน 2 วัน65 บาท/ หน้า
ภายใน 3 วัน60 บาท/ หน้า
ภายใน 4 วัน55 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน50 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน45 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน40 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาปริญญาโท
ภายใน 1 วัน80 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน75 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน70 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน65 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน60 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน55 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน50 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน90 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน85 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน80 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน75 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน70 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน65 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน60 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์ข้อมูลที่ต้องการใช้ในการประกอบการทำสื่อ PowerPoint เพื่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

ตัวอย่างงาน PowerPoint ที่ทางบริษัทฯ เรารับทำ

ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
ความเครียดกับการทำงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_งานวิจัย คุณภาพ_ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_งานวิจัยปริญญาตรี_งานวิจัยปริญญาโท_การทำ IS_การทำสารนิพนธ์_ทักษะการทำงานวิจัย_ทักษะพื้นฐานงานวิจัย_วิจัยการตลาด_บทคัดย่อ (Abstract) _การเขียนบทคัดย่อ_การเขียนบทความ_การทำโปรเจคจบ_โปรเจคจบ_การทำ PowerPoint_การนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)