ป้ายกำกับ: การประมาณความเป็นไปได้สูงสุด (MLE)

ในการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุเป็นเทคนิคที่ใช้ในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและเพื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์เห

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!