ป้ายกำกับ: การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (MLE)

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงคือตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจำลอง SEM ตัวแปรแฝงมักมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากสัมพันธ์กันผ่านสาเหต

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!