ป้ายกำกับ: การประเมินผลการวิจัย

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่จำเป็นในกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มันเกี่ยวข้องกับการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลและข้อโต้แย้งในลักษณะที่เป็นเห

การทบทวนวรรณกรรมเป็นส่วนสำคัญของเอกสารการวิจัย เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของปัญหาการวิจัย ตลอดจนสังเคราะห์และประเมินงานวิจัยก่อนหน้าในหั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!