คลังเก็บป้ายกำกับ: ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ Pearson’s correlation coefficient อย่างไร

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) เป็นการวัดทางสถิติที่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว ผู้วิจัยอาจใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป

ต่อไปนี้คือตัวอย่างขั้นตอนที่ผู้วิจัยอาจใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป:

  1. ผู้วิจัยจะออกแบบแบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
  2. ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาโดยใช้แบบสำรวจหรือแบบสอบถาม
  3. ผู้วิจัยจะใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น SPSS หรือ R เพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป
  4. ผู้วิจัยจะแปลผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยตรวจสอบค่า r ความสัมพันธ์เชิงบวก (r > 0) บ่งชี้ว่าเมื่อความพึงพอใจในการสอนเพิ่มขึ้น ค่าเล่าเรียนที่จ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วย ความสัมพันธ์เชิงลบ (r < 0) บ่งชี้ว่าเมื่อความพึงพอใจในการสอนเพิ่มขึ้น ค่าเล่าเรียนที่จ่ายจะลดลง ยิ่งค่าของ r เข้าใกล้ 1 หรือ -1 มากเท่าใด ความสัมพันธ์ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพเท่านั้น
  5. จากนั้นผู้วิจัยจะใช้ผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ผู้วิจัยอาจใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป และการคำนวณและการตีความที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันยังเป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคทางสถิติมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการสอนและค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป และเทคนิคที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)