ป้ายกำกับ: สอดคล้อง

แบบสอบถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยต้องชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังควรเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยและวัดตัวแปรที่กำลังศึกษาได้อย่างถู

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!