คลังเก็บป้ายกำกับ: การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา(R&D)ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4)

การวิจัยและพัฒนา(R&D) หมายถึง กระบวนการในการค้นหาความรู้ใหม่หรือพัฒนาความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา(R&D)ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) เป็นกระบวนการ R&D มีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากช่วยให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) กำหนดให้ครูต้องมีผลงานการวิจัยและพัฒนา(R&D) ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของครูในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) มีดังนี้

 • เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของครูในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 • เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) ในส่วนของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้

 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จริงได้

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ครูควรดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในบทความวิจัยนี้ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน จากนั้นจึงออกแบบ พัฒนา และประเมินผลนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) มีหลายชิ้นงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 • เอกสารคู่มือการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) ได้กำหนดเกณฑ์การตัดสินด้านผลงานทางวิชาการ หมวดหมู่ผลงานการวิจัยและพัฒนา(R&D) ไว้ว่า ผลงานการวิจัยและพัฒนา(R&D) ต้องเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถของครูในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน
 • งานวิจัยของ ดร.สุภัทร จำปาทอง (2564) พบว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้
  • มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
  • สามารถนำไปใช้จริงได้
 • งานวิจัยของ ดร.จุฬารัตน์ ชูตระกูล (2565) พบว่า การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) ควรมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้

 • มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
 • สามารถนำไปใช้จริงได้

แนวทาง การวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4)

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา

เป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) ครูควรเริ่มต้นจากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการสำรวจสภาพปัญหา ครูควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการบรรลุ
 • บริบทของสถานศึกษา เช่น นักเรียน ครู ผู้บริหาร ทรัพยากร สภาพแวดล้อม
 • ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน เช่น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
 • ปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้

การสำรวจสภาพปัญหาอย่างรอบคอบจะช่วยให้ครูเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไป

ตัวอย่างวิธีการในการสำรวจสภาพปัญหา เช่น

 • การสังเกต ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ เช่น ความสนใจ ความกระตือรือร้น ความเข้าใจในเนื้อหา เป็นต้น
 • การสัมภาษณ์ ครูสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ ความต้องการในการพัฒนา เป็นต้น
 • การสอบถามความคิดเห็น ครูจัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ ความต้องการในการพัฒนา เป็นต้น

เมื่อครูได้ข้อมูลจากการสำรวจสภาพปัญหาแล้ว ควรนำมาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้

เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างครบถ้วน โดยองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมการเรียนรู้มีดังนี้

 • เป้าหมาย เป้าหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน โดยเป้าหมายควรมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม measurable (สามารถวัดผลได้) attainable (สามารถบรรลุได้) relevant (มีความเกี่ยวข้อง) และ time-bound (มีกำหนดเวลา)
 • เนื้อหา เนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้ควรมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเนื้อหาควรมีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และน่าสนใจ
 • กิจกรรม กิจกรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับเนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมควรมีความหลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถวัดผลได้
 • สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ควรสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสื่อการเรียนรู้ควรมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้
 • การประเมินผล การประเมินผลควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่านวัตกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยการประเมินผลควรมีความหลากหลาย และวัดผลได้

การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้อาจพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้อย่างครบถ้วน หรืออาจพิจารณาตามความเหมาะสมของนวัตกรรมการเรียนรู้นั้นๆ เช่น หากเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ อาจให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้เป็นพิเศษ เป็นต้น

ตัวอย่างการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้

สมมติว่าครูต้องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนแล้ว ครูจึงเริ่มออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมการเรียนรู้ดังนี้

 • เป้าหมาย เป้าหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้คือ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • เนื้อหา เนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย หลักการคิดวิเคราะห์ ประเภทของปัญหา และเทคนิคการคิดวิเคราะห์
 • กิจกรรม กิจกรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มย่อย เกม และกิจกรรมเสวนา
 • สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ของนวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย หนังสือ ใบงาน และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
 • การประเมินผล การประเมินผลของนวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลปลายภาค

การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางวิชาการของครู โดยครูควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

เป็นขั้นตอนที่ครูนำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้มาสร้างหรือพัฒนาให้เป็นรูปธรรม โดยอาจพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล

การพัฒนาเป้าหมาย : เป้าหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้อาจปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครูควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมของครู และความพร้อมของทรัพยากร

การพัฒนาเนื้อหา : เนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้อาจปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยครูอาจศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนากิจกรรม : กิจกรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้อาจปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้มีความหลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถวัดผลได้ยิ่งขึ้น โดยครูอาจทดลองใช้กิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบความเหมาะสม

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ : สื่อการเรียนรู้ของนวัตกรรมการเรียนรู้อาจปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้ยิ่งขึ้น โดยครูอาจใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาการประเมินผล : การประเมินผลของนวัตกรรมการเรียนรู้อาจปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้มีความหลากหลาย และวัดผลได้ยิ่งขึ้น โดยครูอาจใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อตรวจสอบว่านวัตกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ :

สมมติว่า ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูได้ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ไว้แล้ว แต่ในระหว่างการพัฒนาครูพบว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดวิเคราะห์ไม่เพียงพอ จึงต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ครูยังพบว่ากิจกรรมกลุ่มย่อยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะทางวิชาการและทักษะทางเทคนิคของครู โดยครูควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลนวัตกรรมการเรียนรู้

เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวัดว่านวัตกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยการประเมินผลนวัตกรรมการเรียนรู้อาจพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล

การประเมินเป้าหมาย : การประเมินเป้าหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่านวัตกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยอาจใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม และการประเมินผลตามผลงาน

การประเมินเนื้อหา : การประเมินเนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้มีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน และน่าสนใจหรือไม่ โดยอาจใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโดยผู้เรียน และการประเมินโดยครู

การประเมินกิจกรรม : การประเมินกิจกรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถวัดผลได้หรือไม่ โดยอาจใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม และการประเมินผลตามผลงาน

การประเมินสื่อการเรียนรู้ : การประเมินสื่อการเรียนรู้ของนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่าสื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ โดยอาจใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโดยผู้เรียน และการประเมินโดยครู

การประเมินการประเมินผล : การประเมินการประเมินผลของนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่าการประเมินผลของนวัตกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย และวัดผลได้หรือไม่ โดยอาจใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินโดยผู้เรียน และการประเมินโดยครู

ตัวอย่างการประเมินผลนวัตกรรมการเรียนรู้ :

สมมติว่า ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูได้ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ไว้แล้ว และนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนจริง ครูจึงใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลต่างๆ เพื่อประเมินนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินเป้าหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้พบว่า นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประเมินเนื้อหาของนวัตกรรมการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี ประเมินกิจกรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างกระตือรือร้น และประเมินสื่อการเรียนรู้ของนวัตกรรมการเรียนรู้พบว่า นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ได้ง่าย

การประเมินผลนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยครูควรใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อตรวจสอบว่านวัตกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

ตัวอย่างผลงานการวิจัยและพัฒนา(R&D) ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4)

 • การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เกม
 • การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับสอนวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุป

การวิจัยและพัฒนา(R&D) เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยครูควรนำกระบวนการ R&D ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การวิจัยและพัฒนา(R&D) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการทำ การวิจัยและพัฒนา(R&D)ที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) ครูควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ครูมีเวลาและทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

ความผิดพลาดของวิจัย R&D

ข้อผิดพลาดในการวิจัยและพัฒนา R&D ที่คุณควรทราบ

ในฐานะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) มีข้อผิดพลาดบางประการที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้โครงการวิจัยของคุณประสบความสำเร็จการวิจัย R&D เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจที่ต้องการสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นำในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการวางแผนและการดำเนินการที่เหมาะสมการวิจัย R&D อาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรและพลาดโอกาส ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อผิดพลาดด้านการวิจัย R&D ทั่วไปที่ธุรกิจต่างๆ ทำกัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น

ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการวิจัย R&D คือการขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ธุรกิจจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาโดยปราศจากแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลา เงิน และทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ หากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะวัดความสำเร็จของโครงการวิจัย R&D หรือทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับทิศทางของพวกเขา

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับโครงการวิจัย R&D ของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ เหตุใดจึงสำคัญ และคุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณทุ่มเทความพยายามและทรัพยากรไปกับการบรรลุเป้าหมายได้

การวางแผนและการดำเนินการที่ไม่ดี

ข้อผิดพลาดด้านการวิจัย R&D ทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการวางแผนและการดำเนินการที่ไม่ดี ซึ่งอาจรวมถึงการขาดทรัพยากร บุคลากรไม่เพียงพอ และกำหนดเวลาไม่เพียงพอ การวางแผนและการดำเนินการที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ความล่าช้า ต้นทุนเกิน และพลาดโอกาส

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนที่ชัดเจนสำหรับโครงการวิจัย R&D ของคุณ ซึ่งรวมถึงการระบุทรัพยากรและพนักงานที่จำเป็น กำหนดระยะเวลาที่เป็นจริง และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ การมีแผนงานที่มั่นคงจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปและรับประกันความสำเร็จของโครงการวิจัย R&D ของคุณ

ไม่สนใจแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจจำนวนมากทำผิดพลาดโดยไม่สนใจแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้าเมื่อมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าและบริการไม่ตรงกับตลาดหรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การติดตามแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยตลาดและรวบรวมคำติชมจากลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยคุณระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และความต้องการของลูกค้าที่สามารถแจ้งโครงการวิจัย R&D ของคุณได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับตลาดและลูกค้าของคุณอยู่เสมอ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าความพยายามในการวิจัยและพัฒนาของคุณนั้นสอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มในปัจจุบัน

ขาดการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

โครงการวิจัย R&D มักจะเกี่ยวข้องกับหลายทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขาดความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างทีมเหล่านี้อาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพและพลาดโอกาส หากไม่มีความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องยากที่จะรับประกันว่าทุกคนทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันและพิจารณาทุกมุมมอง

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในองค์กรของคุณ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน การส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะมั่นใจได้ว่าโครงการวิจัย R&D ของคุณจะได้รับประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย และทุกคนจะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ความล้มเหลวในการเรียนรู้จากความล้มเหลว

ประการสุดท้าย หนึ่งในข้อผิดพลาดด้านการวิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจทำคือความล้มเหลวในการเรียนรู้จากความล้มเหลว โครงการวิจัย R&D มีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้และความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม หากปราศจากการเรียนรู้จากความล้มเหลว ธุรกิจสามารถทำซ้ำข้อผิดพลาดเดิมๆ และพลาดโอกาสในการปรับปรุง

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ สิ่งสำคัญคือการนำวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้มาใช้ภายในองค์กรของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการยอมรับความล้มเหลว การวิเคราะห์ และระบุบทเรียนที่ได้รับ โดยการเรียนรู้จากความล้มเหลว คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการวิจัย R&D ของคุณ และเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในโครงการในอนาคต

บทสรุป

การวิจัย R&D เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจที่ต้องการสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นำในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการวางแผนและการดำเนินการที่เหมาะสมการวิจัย R&D อาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรและพลาดโอกาส โดยหลีกเลี่ยงของธรรมดา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การพัฒนานวัตกรรม สำคัญอย่างไร

การพัฒนานวัตกรรมมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. การระบุปัญหาและความต้องการ: การพัฒนานวัตกรรมช่วยให้สามารถระบุและจัดการกับปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และธุรกิจ
 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล: นวัตกรรมสามารถนำไปสู่กระบวนการและระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้า: การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้า ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การแพทย์ และอุตสาหกรรม
 4. การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง: ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรและธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และปรับตัวเข้ากับการพัฒนาและแนวโน้มใหม่ ๆ
 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า: การพัฒนานวัตกรรมช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการและความชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าได้
 6. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ: นวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการสร้างอุตสาหกรรม งาน และโอกาสใหม่ๆ

ในด้านการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมก็มีความสำคัญเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วม มีชีวิตชีวา และกระตุ้น ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจ และความสำเร็จของนักเรียน

โดยรวมแล้ว การพัฒนานวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้า การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรและธุรกิจในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา

ความสำคัญ และกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

การวิจัยและพัฒนา (R&D) หมายถึง กระบวนการสร้างความคิด ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการค้นคว้าและทดลองอย่างเป็นระบบและเป็นระบบ R&D เป็นส่วนสำคัญของหลายสาขา รวมถึงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี การแพทย์ และธุรกิจ และมักถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของนวัตกรรมและความก้าวหน้า

ความสำคัญของ R&D อยู่ที่ความสามารถในการสร้างแนวคิด ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา R&D สามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างอุตสาหกรรมใหม่และโอกาสในการทำงาน และมีส่วนช่วยในการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปกระบวนการของ R&D จะเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนดังนี้

1. การระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัย: ขั้นตอนแรกใน R&D คือการระบุคำถามหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การพัฒนาแผนการวิจัย: เมื่อระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาแผนสำหรับการดำเนินการวิจัย สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกวิธีการวิจัย และการพัฒนาลำดับเวลาสำหรับโครงการวิจัย

3. การดำเนินการวิจัย: ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ระบุไว้ในแผนการวิจัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบสมมติฐานหรือทฤษฎี

4. การตีความและสื่อสารผลลัพธ์: เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการตีความผลลัพธ์และสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมหรือการตีพิมพ์บทความวิจัย

โดยรวมแล้วความสำคัญของ R&D อยู่ที่ความสามารถในการสร้างแนวคิด ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา กระบวนการของ R&D เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบและทดลองอย่างเป็นระบบและเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ที่หลากหลายสำหรับบุคคล องค์กร และสังคมโดยรวม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

7 เคล็ดลับสำหรับ R&D ที่ประสบความสำเร็จ

7 เคล็ดลับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่คุณไม่ควรพลาด  

1. การระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณอย่างชัดเจน: การระบุปัญหาหรือคำถามที่คุณกำลังพยายามระบุอย่างชัดเจนจะช่วยเป็นแนวทางในการวิจัยของคุณและทำให้แน่ใจว่าความพยายามของคุณมุ่งเน้นและตรงเป้าหมาย

2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ R&D และเป็นสิ่งสำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณระบุแนวโน้ม รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถแจ้งงานของคุณได้

3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น: การทำงานร่วมกับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ อาจเป็นวิธีที่มีคุณค่าในการแบ่งปันแนวคิด ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้มุมมองใหม่และแนวคิดใหม่ๆ

4. การติดตามการวิจัยและพัฒนาล่าสุดในสายงานของคุณ: การติดตามการวิจัยและพัฒนาล่าสุดในสายงานของคุณจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและแรงบันดาลใจที่สามารถช่วยระบุโอกาสใหม่ ๆ สำหรับงานของคุณ

5. การทดลองและทดสอบแนวคิดของคุณ: R&D เกี่ยวข้องกับการทดลองและทดสอบแนวคิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือหักล้างสมมติฐานหรือทฤษฎี สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ และเปิดรับความเป็นไปได้ที่ความคิดของคุณอาจต้องได้รับการขัดเกลาหรือแก้ไข

6. การจัดทำเอกสารงานของคุณ: การเก็บเอกสารงานของคุณอย่างละเอียดและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งบันทึกของคุณเองและสำหรับการแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบกับผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามวิธีการวิจัย ข้อมูล และผลลัพธ์ของคุณ

7. การสื่อสารสิ่งที่คุณค้นพบ: การแบ่งปันงานวิจัยและสิ่งที่คุณค้นพบกับผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ R&D ซึ่งอาจรวมถึงการเผยแพร่ผลงานของคุณในวารสารวิชาการหรือการนำเสนอผลงานของคุณในการประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพิ่มการจัดการ 10 รายการเหล่านี้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เป็นกระบวนการสำคัญในการระบุและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ 10 ประการที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงความพยายามในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

1. กำหนดตลาดเป้าหมายของคุณ

การระบุตลาดเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนสามารถช่วยแนะนำความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ และให้แน่ใจว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและความต้องการของลูกค้าของคุณ

2. ดำเนินการวิจัยตลาด

การวิจัยตลาดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในตลาดเป้าหมายของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ข้อมูลนี้สามารถช่วยในการแจ้งความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ

3. ระบุคุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์

กำหนดคุณสมบัติหลักที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

4. พัฒนาต้นแบบ

การสร้างต้นแบบช่วยให้คุณสามารถทดสอบและปรับแต่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ของคุณ และสามารถช่วยระบุปัญหาการออกแบบหรือประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น

5. ดำเนินการทดสอบโดยผู้ใช้

การทดสอบโดยผู้ใช้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งาน ประสบการณ์ของผู้ใช้ และส่วนที่ควรปรับปรุง

6. ทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ

การทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้า สามารถช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตอบสนองความต้องการของทั้งองค์กรและอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับความสำเร็จ

7. ค้นหาพันธมิตร

พันธมิตรกับบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ สามารถจัดหาทรัพยากรอันมีค่า ความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงตลาดที่สามารถช่วยปรับปรุงความพยายามในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ

8. ลงทุนใน R&D

การลงทุนใน R&D สามารถช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรและความสามารถที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นผู้นำในการแข่งขัน

9. ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ

การติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมสามารถช่วยให้คุณระบุโอกาสใหม่ ๆ และเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

10. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมภายในองค์กรของคุณโดยส่งเสริมการสนทนาแบบเปิด การทดลอง และการรับความเสี่ยง สิ่งนี้สามารถช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีไดนามิกและเป็นนวัตกรรมมากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)