แนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรม

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สื่อการสอนก็มีความหลากหลายมากขึ้น ครูผู้สอนจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรมมาช่วยในการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้แนะนำ แนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรม จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมมากขึ้น

แนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น

1. การใช้สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ 

การใช้สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ เช่น เกม จำลองสถานการณ์ โมเดลจำลอง เป็นต้น ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อการสอนเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น และสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้

ตัวอย่างการใช้สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์

 • เกม เกมเป็นสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เช่น เกมจับคู่ภาพ เกมตอบคำถาม เกมบทบาทสมมติ เป็นต้น เกมสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน และช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
 • จำลองสถานการณ์ จำลองสถานการณ์เป็นสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ที่สมมติขึ้น เช่น จำลองสถานการณ์การกู้ภัย จำลองสถานการณ์การเจรจาต่อรอง เป็นต้น จำลองสถานการณ์สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน
 • โมเดลจำลอง โมเดลจำลองเป็นสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น เช่น โมเดลจำลองระบบสุริยะ โมเดลจำลองวงจรไฟฟ้า เป็นต้น โมเดลจำลองสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การใช้สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรพิจารณาเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ความสนใจของผู้เรียน และบริบทของชั้นเรียน

2. การใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการ 

การใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การนำสื่อการสอนและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการสอนแบบบูรณาการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • สื่อการสอนแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น เช่น การสอนเรื่อง “การเคลื่อนที่” ครูสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะเข้าด้วยกัน โดยให้นักเรียนสร้างโมเดลการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ ไม้ ดินน้ำมัน เป็นต้น
 • สื่อการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ เป็นการผสมผสานวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนเรื่อง “การเขียนเรียงความ” ครูสามารถใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนเรียงความผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ละคร โครงงาน เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการ มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและครอบคลุม
 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากสื่อการสอนแบบบูรณาการมักมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เนื่องจากสื่อการสอนแบบบูรณาการมักเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

ตัวอย่างการใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการในชั้นเรียน เช่น

 • การสอนเรื่อง “ระบบสุริยะ” ครูสามารถสร้างสื่อการสอนแบบบูรณาการเชิงเนื้อหา โดยให้นักเรียนสร้างโมเดลระบบสุริยะโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินน้ำมัน ไม้ กระดาษ เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนอธิบายระบบสุริยะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ละคร โครงงาน เป็นต้น
 • การสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรม” ครูสามารถใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม โครงงาน การแข่งขัน เป็นต้น
 • การสอนเรื่อง “ภาษาอังกฤษ” ครูสามารถใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการเชิงเนื้อหาและเชิงวิธีการ โดยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ละคร โครงงาน เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรพิจารณาเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ความสนใจของผู้เรียน และบริบทของชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วม 

การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น โดยสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมมักมีลักษณะดังนี้

 • สื่อการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการรับรู้ เช่น สื่อการสอนที่ใช้ภาพ เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นต้น
 • สื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกัน เช่น กิจกรรมกลุ่ม โครงงาน การแสดง เป็นต้น
 • สื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมทดลอง การสร้างผลงาน เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมมักมีความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เนื่องจากสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมมักเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

ตัวอย่างการใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น

 • การสอนเรื่อง “การเขียนเรียงความ” ครูสามารถใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนเรียงความผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ละคร โครงงาน เป็นต้น
 • การสอนเรื่อง “ระบบสุริยะ” ครูสามารถใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนสร้างโมเดลระบบสุริยะโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินน้ำมัน ไม้ กระดาษ เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนอธิบายระบบสุริยะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ละคร โครงงาน เป็นต้น
 • การสอนเรื่อง “การเขียนโปรแกรม” ครูสามารถใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม โครงงาน การแข่งขัน เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรพิจารณาเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ความสนใจของผู้เรียน และบริบทของชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมที่ครูสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้

 • เกมและกิจกรรมกลุ่ม เกมและกิจกรรมกลุ่มเป็นสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เช่น เกมจับคู่ภาพ เกมตอบคำถาม เกมบทบาทสมมติ เป็นต้น
 • โครงงาน โครงงานเป็นสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานประวัติศาสตร์ โครงงานศิลปะ เป็นต้น
 • การแสดง การแสดงเป็นสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึก ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละคร การแสดงดนตรี เป็นต้น

ครูควรพิจารณาเลือกสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ความสนใจของผู้เรียน และบริบทของชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด

ยกตัวอย่างเช่น ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องการสอนเรื่องระบบสุริยะ ครูอาจใช้สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ เช่น เกมจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ระบบสุริยะอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย หรือครูอาจใช้สื่อการสอนแบบบูรณาการ เช่น การสร้างโมเดลจำลองระบบสุริยะร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ระบบสุริยะอย่างรอบด้าน

การใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรตระหนักถึงข้อจำกัดในการใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรม เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์ งบประมาณ และทักษะการใช้สื่อการสอนของผู้เรียน เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

4. การใช้สื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจง 

การใช้สื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึง การออกแบบสื่อการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสามารถ ความสนใจ ทักษะการเรียนรู้ และความต้องการพิเศษของผู้เรียน การใช้สื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจงมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสื่อการสอนถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
 • ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
 • ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียนทุกคน

ตัวอย่างการใช้สื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจง เช่น

 • การออกแบบสื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับสติปัญญา ความสามารถทางภาษา ทักษะทางสังคม และความสนใจของผู้เรียน โดยอาจใช้สื่อการสอนที่เน้นการมองเห็น การใช้ภาพหรือสัญลักษณ์แทนคำศัพท์ การฟังเสียง หรือการสัมผัส เป็นต้น
 • การออกแบบสื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรใช้สื่อการสอนที่เน้นการมองเห็น เช่น การใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือวีดิทัศน์ เป็นต้น
 • การออกแบบสื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยอาจใช้สื่อการสอนที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของผู้เรียน

การออกแบบสื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจง สามารถทำได้โดยพิจารณาจากขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความสามารถ ความสนใจ ทักษะการเรียนรู้ และความต้องการพิเศษของผู้เรียน
 1. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จะช่วยให้สามารถออกแบบสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้
 1. เลือกรูปแบบสื่อการสอน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การเลือกรูปแบบสื่อการสอนควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และกลุ่มเป้าหมาย
 1. พัฒนาสื่อการสอน การพัฒนาสื่อการสอนควรทำอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบสื่อการสอน และกลุ่มเป้าหมาย
 1. ประเมินสื่อการสอน จะช่วยให้สามารถปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประเมินสื่อการสอนอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

5. การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน 

การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน หมายถึง การออกแบบสื่อการสอนโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน โดยอาจร่วมมือกับชุมชนในการจัดหาข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดทำสื่อการสอน หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินสื่อการสอน การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสื่อการสอนมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
 • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ตัวอย่างการใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน เช่น

 • การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การสอนเรื่องศิลปะพื้นบ้าน การสอนเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น การสอนเรื่องอาหารท้องถิ่น เป็นต้น
 • การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ในชุมชน เช่น พานักเรียนไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พานักเรียนไปเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
 • การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน เช่น พานักเรียนไปทำงานอาสาในชุมชน พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน สามารถทำได้โดยพิจารณาจากขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สำรวจชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมในชุมชน เป็นต้น
 1. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จะช่วยให้สามารถออกแบบสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้
 1. ออกแบบสื่อการสอน

การออกแบบสื่อการสอนควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบสื่อการสอน และชุมชน

 1. พัฒนาสื่อการสอน การพัฒนาสื่อการสอนควรทำอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบสื่อการสอน และชุมชน
 1. ประเมินสื่อการสอน จะช่วยให้สามารถปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประเมินสื่อการสอนอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น

การใช้สื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสื่อการสอนมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้สื่อการสอนแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ครูผู้สอนควรศึกษาและประยุกต์ใช้ แนวคิดสร้างสรรค์ในการใช้สื่อการสอนเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมมากขึ้น

เลือกบริการรับทำวิจัยอย่างไรให้ปลอดไม่โดนหลอก

การทำวิจัยเป็นงานที่ยากและใช้เวลานาน หลายคนจึงเลือกใช้บริการรับทำวิจัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ แต่การเลือกบริษัทรับทำวิจัยที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บทความนี้จึงขอนำเสนอ 5 เทคนิคเด็ดในการเลือกบริการรับทำวิจัยให้ปลอดไม่โดนหลอก ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลบริษัท:

 • ค้นหาข้อมูลบริษัทจากเว็บไซต์ รีวิว หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ
 • ตรวจสอบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และข้อมูลติดต่อของบริษัท
 • มองหาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่

2. เปรียบเทียบราคาและบริการ:

 • ขอใบเสนอราคาจากบริษัทหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบ
 • เปรียบเทียบรายละเอียดของบริการ ระยะเวลาทำงาน และเงื่อนไขต่างๆ
 • ระวังบริษัทที่เสนอราคาถูกเกินจริง เพราะอาจเป็นการหลอกลวง

3. พูดคุยกับทีมงาน:

 • พูดคุยกับทีมงานของบริษัทเพื่อประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์
 • อธิบายรายละเอียดงานวิจัยให้ชัดเจน และสอบถามวิธีการทำงานของทีมงาน
 • สังเกตว่าทีมงานมีความเข้าใจงานวิจัยของคุณหรือไม่

4. ตรวจสอบผลงานระหว่างทาง:

 • ขอรับผลงานระหว่างทางเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า
 • แจ้งแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการปรับเปลี่ยนงาน
 • สื่อสารกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ตรวจสอบผลงานก่อนรับมอบ:

 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของงานวิจัย
 • ตรวจสอบว่างานวิจัยตรงตามความต้องการของคุณหรือไม่
 • ขอแก้ไขเพิ่มเติมหากยังไม่ตรงตามความต้องการ

IRR รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

IRR หรือ Internal Rate of Return คือ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เป็นตัวชี้วัดว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ โดยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน IRR รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

สูตรการคำนวณ IRR มีดังนี้

IRR = n / (∑(CFt / (1+r)^t))

โดยที่

 • n คือ จำนวนปีของการลงทุน
 • CFt คือ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในปีที่ t
 • r คือ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสด

IRR มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยถ้า IRR มีค่าสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า แต่ถ้า IRR มีค่าต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุน แสดงว่าการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า

ตัวอย่างการคำนวณ IRR

สมมติว่าเรามีการลงทุนในโครงการหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดดังนี้

ปีที่ 1 = 100,000 บาท ปีที่ 2 = 200,000 บาท ปีที่ 3 = 300,000 บาท

ต้นทุนของเงินทุนคือ 10%

จากสูตรการคำนวณ IRR จะได้ดังนี้

IRR = 3 / (100,000 / (1+0.1)^1 + 200,000 / (1+0.1)^2 + 300,000 / (1+0.1)^3)
IRR = 22.47%

จากการคำนวณพบว่า IRR มีค่าเท่ากับ 22.47% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ 10% แสดงว่าการลงทุนในโครงการนี้คุ้มค่า

ประโยชน์ของ IRR

IRR มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถสรุปประโยชน์หลัก ๆ ได้เป็นดังนี้

 • เปรียบเทียบการลงทุนหลายโครงการ

IRR สามารถนำมาเปรียบเทียบการลงทุนหลายโครงการด้วยกัน เพื่อเลือกโครงการที่คุ้มค่าที่สุด โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าจะเป็นโครงการที่คุ้มค่ากว่า

ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการ 2 โครงการ โดยโครงการ A มี IRR เท่ากับ 20% และโครงการ B มี IRR เท่ากับ 15% แสดงว่าโครงการ A คุ้มค่ากว่าโครงการ B

 • ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาว

IRR สามารถนำมาประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาวได้ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดระยะเวลาทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดดังนี้

ปีที่ 1 = 500,000 บาท ปีที่ 2 = 600,000 บาท ปีที่ 3 = 700,000 บาท

ต้นทุนของเครื่องจักรคือ 1,000,000 บาท

จากการคำนวณ IRR จะได้ดังนี้

IRR = 3 / (500,000 / (1+r)^1 + 600,000 / (1+r)^2 + 700,000 / (1+r)^3)
IRR = 14.29%

จากการคำนวณพบว่า IRR มีค่าเท่ากับ 14.29% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ 10% แสดงว่าการลงทุนในเครื่องจักรใหม่คุ้มค่า

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR มีข้อควรระวังในการใช้อยู่บ้าง ดังนี้

 • IRR ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด

IRR คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ดังนั้น IRR จึงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดดังนี้

ปีที่ 1 = 100,000 บาท ปีที่ 2 = 200,000 บาท ปีที่ 3 = 300,000 บาท

ต้นทุนของเงินทุนคือ 10%

ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ย 10% คำนวณ IRR จะได้เท่ากับ 22.47%

แต่ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ย 15% คำนวณ IRR จะได้เท่ากับ 17.65%

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า IRR มีค่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

 • IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนควบคู่ไปด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการ 2 โครงการ โดยโครงการ A มี IRR เท่ากับ 20% และโครงการ B มี IRR เท่ากับ 15%

ถ้าพิจารณาจาก IRR เพียงอย่างเดียว โครงการ A ดูเหมือนจะคุ้มค่ากว่าโครงการ B

แต่ถ้าพิจารณาถึงความเสี่ยงของการลงทุนด้วย พบว่าโครงการ A มีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการ B มาก ในกรณีนี้ การลงทุนในโครงการ B อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

สรุปได้ว่า IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพsharemore_vert

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • IRR ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด

IRR คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ดังนั้น IRR จึงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมควรเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร หรืออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ

 • IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนควบคู่ไปด้วย

ความเสี่ยงของการลงทุน คือ ความเป็นไปได้ที่การลงทุนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

หากพิจารณาจาก IRR เพียงอย่างเดียว อาจตัดสินใจเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • IRR อาจมีค่าหลายค่า

ในบางกรณี การลงทุนอาจมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น การลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ IRR อาจมีค่าหลายค่า

หาก IRR มีหลายค่า จะต้องพิจารณาค่า IRR ที่สูงที่สุดและค่า IRR ที่ต่ำที่สุด โดยค่า IRR ที่สูงที่สุดอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง เนื่องจากเป็นค่าที่หาได้ยากมาก

 • IRR อาจไม่เหมาะสมกับการลงทุนบางประเภท

IRR เหมาะสมกับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดที่คาดหวังได้ค่อนข้างแน่นอน เช่น การลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

สำหรับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดที่คาดหวังได้ยาก เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน อาจใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการช่วยตัดสินใจลงทุน เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) หรืออัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return on Risk)

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลายโครงการด้วยกัน เพื่อเลือกโครงการที่คุ้มค่าที่สุด อย่างไรก็ตาม IRR รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง

IRR คืออะไร?

IRR (Internal Rate of Return) หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยคำนวณจากกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปและกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุน กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป ได้แก่ ค่าลงทุน ค่าบำรุงรักษา ค่าดำเนินการ เป็นต้น ส่วนกระแสเงินสดที่ได้รับ ได้แก่ เงินปันผล เงินเช่า ค่าขาย เป็นต้น

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง โดย IRR มักใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกหรือต้นทุนของเงินทุน เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่

การคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets โดยใช้ฟังก์ชัน IRR หรือ XIRR

 • ฟังก์ชัน IRR

ฟังก์ชัน IRR ใน Microsoft Excel จะคำนวณ IRR โดยเริ่มต้นจากการประมาณค่า IRR จากนั้นจะวนรอบการคำนวณจนกว่าจะหาค่า IRR ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน IRR มีรูปแบบดังนี้

=IRR(กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป; กระแสเงินสดที่ได้รับ)

โดยที่

 • กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป คือ กระแสเงินสดที่จ่ายออกไปทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 • กระแสเงินสดที่ได้รับ คือ กระแสเงินสดที่ได้รับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยฟังก์ชัน IRR ใน Microsoft Excel มีดังนี้

=IRR(-100000;50000;50000;50000;50000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟของนาย A จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 15.24% ต่อปี

 • ฟังก์ชัน XIRR

ฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel จะคำนวณ IRR โดยใช้วิธีหาค่าดอกเบี้ยทบต้นที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดของการลงทุน ฟังก์ชัน XIRR มีรูปแบบดังนี้

=XIRR(กระแสเงินสด; ช่วงเวลา; อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น)

โดยที่

 • กระแสเงินสด คือ กระแสเงินสดที่ได้รับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 • ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาของกระแสเงินสดแต่ละรายการ
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น คือ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ใช้ในการคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel มีดังนี้

=XIRR(-100000;{0;1;2;3;4};0)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟของนาย A จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 15.24% ต่อปี

 • การคำนวณ IRR ด้วยตนเอง

การคำนวณ IRR ด้วยตนเองสามารถทำได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรการคำนวณ IRR มีดังนี้

IRR = √(1 + r)^n - 1

โดยที่

 • r คือ อัตราผลตอบแทนภายในที่ต้องการหา
 • n คือ ระยะเวลาของการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ มีดังนี้

สมมติว่านาย A ลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ โดยลงทุนครั้งแรก 100,000 บาท คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 50,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี การคำนวณ IRR ของการลงทุนนี้ มีดังนี้

IRR = √(1 + r)^5 - 1

แทนค่า n = 5 และ PV = -100,000 ลงในสมการจะได้ดังนี้

IRR = √(1 + r)^5 - 1
IRR = √(1 + r)^5 - (-100000)
IRR = √(1 + r)^5 + 100000

จากนั้นนำค่า IRR ที่ได้ไปลองแทนในสมการข้างต้นจนกว่าจะได้ค่า PV เท่ากับ 0

จากการคำนวณจะได้ว่า IRR ของการลงทุนนี้คือ 15.24%

ข้อจำกัดของ IRR

IRR มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ได้แก่

 • IRR ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน
 • IRR ไม่คำนึงถึงระยะเวลาคืนทุนของการลงทุน
 • IRR ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดต่างกันได้

ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

ตัวอย่าง IRR

สมมติว่านาย B กำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนครั้งแรก 10 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 2 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี การคำนวณ IRR ของการลงทุนนี้ มีดังนี้

=IRR(-10000000;200000;200000;200000;...;200000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 12.5% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของนาย B จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 12.5% ต่อปี

สรุป

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า IRR ของการลงทุนทั้งสองโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกทั่วไป เช่น ฝากเงินธนาคาร ดังนั้น การลงทุนทั้งสองโครงการจึงมีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม IRR เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งเท่านั้น ในการตัดสินความคุ้มค่าของการลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

IRR สำคัญอย่างไร? ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

IRR หรือ Internal Rate of Return เป็นอัตราผลตอบแทนภายในที่คาดหวังของการลงทุน เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการลงทุนว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่

IRR สำคัญอย่างไร?

IRR มีความสำคัญต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ถ้า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า

IRR สำคัญอย่างไร? ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม โดย IRR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ซึ่ง ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม มีดังนี้

ประโยชน์ที่ 1: ช่วยตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนได้อย่างแม่นยำ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนหรือไม่

IRR ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพราะ IRR จะบอกให้นักลงทุนรู้ว่าการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ถ้า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า

ยกตัวอย่างเช่น คุณมีทุน 100,000 บาท และกำลังพิจารณาลงทุนในโครงการ A และ B โดยโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 12% ต่อปี และโครงการ B มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 10% ต่อปี จากการพิจารณา IRR ของทั้งสองโครงการพบว่า IRR ของโครงการ A อยู่ที่ 12% ต่อปี และ IRR ของโครงการ B อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในโครงการ A คุ้มค่ากว่าการลงทุนในโครงการ B เพราะโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าโครงการ B

IRR จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน โดยนักลงทุนควรใช้ IRR ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว เป็นต้น เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถนำมาเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภท เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในประเภทใด โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน หากการลงทุนประเภทใดมี IRR สูงกว่า ก็แสดงว่าการลงทุนประเภทนั้นคุ้มค่ากว่า

ยกตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิจารณาลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจาก IRR พบว่า หุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี กองทุนรวมมี IRR อยู่ที่ 12% ต่อปี และอสังหาริมทรัพย์มี IRR อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนในกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ที่ 2: ช่วยเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภท

IRR สามารถนำมาเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าการลงทุนประเภทใดคุ้มค่ากว่ากัน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิจารณาลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจาก IRR พบว่า หุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี กองทุนรวมมี IRR อยู่ที่ 12% ต่อปี และอสังหาริมทรัพย์มี IRR อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนในกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย์

IRR ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในประเภทใด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรใช้ IRR ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว เป็นต้น เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ

ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี แต่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมมี IRR อยู่ที่ 12% ต่อปี แต่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้น นักลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนประกอบกับ IRR เพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนประเภทเดียวกันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การลงทุนในหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทำเลเดียวกัน เป็นต้น โดยพิจารณาจาก IRR เพื่อช่วยตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในบริษัทหรือโครงการใด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

ประโยชน์ที่ 3: ช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน

IRR สามารถกำหนดเป็นเป้าหมายการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ยกตัวอย่างเช่น คุณตั้งเป้าหมายการลงทุนให้มีเงินเก็บ 1 ล้านบาทภายใน 5 ปี จากการพิจารณา IRR พบว่า การลงทุนในหุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี ดังนั้น คุณจะต้องลงทุนในหุ้นให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท ภายใน 2 ปีครึ่ง เพื่อให้มีเงินเก็บ 1 ล้านบาทภายใน 5 ปี

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว IRR ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ดังนั้น IRR จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้ IRR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยชน์ของ IRR

สมมติว่า คุณมีทุน 100,000 บาท และกำลังพิจารณาลงทุนในโครงการ A และ B โดยโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 12% ต่อปี และโครงการ B มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 10% ต่อปี จากการพิจารณา IRR ของทั้งสองโครงการพบว่า IRR ของโครงการ A อยู่ที่ 12% ต่อปี และ IRR ของโครงการ B อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในโครงการ A คุ้มค่ากว่าการลงทุนในโครงการ B เพราะโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าโครงการ B

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภทได้ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน หากการลงทุนประเภทใดมี IRR สูงกว่า ก็แสดงว่าการลงทุนประเภทนั้นคุ้มค่ากว่า

สรุป

IRR สำคัญอย่างไร? ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม สรุปได้ว่า IRR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ซึ่งประโยชน์ของ IRR นั้นไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

วิธีใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน เลือกลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่า

ในการตัดสินใจลงทุน การประเมินความคุ้มค่าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนการลงทุน กระแสเงินสดรับสุทธิ และระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการคือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)

IRR คือ อัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับต้นทุนการลงทุน พูดง่ายๆ คือ อัตราผลตอบแทนที่โครงการจะสร้างให้ได้ตามต้นทุนการลงทุน ในกรณีที่ IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุน แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มค่าที่จะลงทุน

วิธีการคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยสมมติค่า IRR ขึ้นมาทีละค่า แล้วคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการ หากค่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเท่ากับต้นทุนการลงทุน แสดงว่าค่า IRR นั้นคือค่าที่ถูกต้อง

อีกวิธีหนึ่งในการหา IRR คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายที่สามารถคำนวณ IRR ได้

ตัวอย่างการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีโครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่มูลค่า 10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก 3 ล้านบาท ปีที่สอง 4 ล้านบาท และปีที่สาม 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทอยู่ที่ 10%

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณ IRR ของโครงการได้ดังนี้

IRR = ?

NPV = -10 + 3/(1+0.1)^1 + 4/(1+0.1)^2 + 5/(1+0.1)^3

เมื่อคำนวณค่า NPV จะได้ค่าเท่ากับ 1.26

เนื่องจากค่า NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่า IRR ของโครงการจะสูงกว่า 10%

หากเราลองสมมติค่า IRR ขึ้นมาทีละค่า พบว่าค่า IRR ที่ใกล้เคียงกับ NPV มากที่สุดคือ 12%

ดังนั้น สรุปได้ว่า โครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ของ บริษัทแห่งนี้คุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจาก IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนที่ 10%

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

ข้อดีของการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนคือ

 • เข้าใจง่าย สามารถใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนต่างๆ ได้ง่าย

IRR เป็นอัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนต่างๆ ได้ง่าย โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าย่อมคุ้มค่ากว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

 • ครอบคลุมถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

IRR คำนวณจากกระแสเงินสดรับสุทธิทั้งหมดของโครงการ ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดรับสุทธิที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย ทำให้ IRR ครอบคลุมถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วย โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าย่อมมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

ข้อดีของการใช้ IRR เหล่านี้ ทำให้ IRR เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม IRR ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณาเช่นกัน

ข้อเสียของการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนคือ

 • ขึ้นอยู่กับสมมติฐานของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต

IRR คำนวณจากกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานต่างๆ เช่น ปริมาณการขาย ราคาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น หากสมมติฐานเหล่านี้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง จะทำให้ IRR ที่คำนวณได้คลาดเคลื่อนได้

 • ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกันได้

IRR ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกันได้ เนื่องจาก IRR ขึ้นอยู่กับระยะเวลาคืนทุนด้วย ดังนั้น โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกันอาจให้ IRR ต่างกันได้ แม้ว่าโครงการทั้งสองจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากัน

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการใช้ IRR ประกอบกันก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงการใช้ IRR ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

การประยุกต์ใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

IRR สามารถใช้ประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลากหลายรูปแบบ เช่น

 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องจักร อาคาร โรงงาน

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ การลงทุนสร้างโรงงานใหม่ เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

 • การลงทุนในธุรกิจใหม่

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น การลงทุนเปิดร้านใหม่ การลงทุนซื้อแฟรนไชส์ เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

 • การลงทุนในโครงการก่อสร้าง

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการก่อสร้าง เช่น การลงทุนสร้างถนน การลงทุนสร้างเขื่อน เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

 • การลงทุนในหลักทรัพย์

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนซื้อหุ้น การลงทุนซื้อกองทุนรวม เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

 • บริษัทแห่งหนึ่งมีโครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่มูลค่า 10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก 3 ล้านบาท ปีที่สอง 4 ล้านบาท และปีที่สาม 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทอยู่ที่ 10%

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณ IRR ของโครงการได้ดังนี้

IRR = ?

NPV = -10 + 3/(1+0.1)^1 + 4/(1+0.1)^2 + 5/(1+0.1)^3

เมื่อคำนวณค่า NPV จะได้ค่าเท่ากับ 1.26

เนื่องจากค่า NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่า IRR ของโครงการจะสูงกว่า 10%

หากเราลองสมมติค่า IRR ขึ้นมาทีละค่า พบว่าค่า IRR ที่ใกล้เคียงกับ NPV มากที่สุดคือ 12%

ดังนั้น สรุปได้ว่า โครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ของ บริษัทแห่งนี้คุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจาก IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนที่ 10%

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงการใช้ IRR ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

ตัวอย่างการคำนวณ IRR เข้าใจง่าย

IRR (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน เป็นการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยคำนึงถึงทั้งระยะเวลาและมูลค่าของเงิน มักใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลาย ๆ โครงการเพื่อหาโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยสมมติค่าอัตราคิดลด (discount rate) ขึ้นมา 1 ค่า แล้วแทนค่านั้นในสูตร NPV (Net Present Value) หากค่า NPV เท่ากับ 0 ก็จะได้ว่าค่าอัตราคิดลดนั้นคือค่า IRR ของโครงการนั้น

ตัวอย่างการคำนวณ IRR เข้าใจง่าย

สมมติว่า คุณมีโครงการลงทุนโดยลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท จะได้รับเงินคืนปีละ 20,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถามว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทน IRR เท่าไร

สูตร NPV มีดังนี้

NPV = ∑(CFt / (1+r)^t)

โดยที่

 • CFt คือ กระแสเงินสดที่จะได้รับในปีที่ t
 • r คือ อัตราคิดลด

แทนค่าข้อมูลในสูตร NPV จะได้ดังนี้

NPV = ∑(20,000 / (1+r)^t)

สมมติว่า ทดลองค่า r = 10% จะได้ NPV = 10,618.61

สมมติว่า ทดลองค่า r = 15% จะได้ NPV = 28.25

เนื่องจาก NPV ของค่า r = 10% มีค่ามากกว่า 0 แต่ NPV ของค่า r = 15% มีค่าน้อยกว่า 0 ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงอยู่ระหว่าง 10% และ 15%

หากลองทดลองค่า r เพิ่มขึ้นทีละ 0.5% จะพบว่าค่า NPV มีค่าเท่ากันเมื่อ r = 12.5% ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงเท่ากับ 12.5%

ในตัวอย่างการคำนวณ IRR ข้างต้น สมมติว่าเรามีโครงการลงทุนโดยลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท จะได้รับเงินคืนปีละ 20,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถามว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทน IRR เท่าไร

หากทดลองค่า r = 10% จะได้ NPV = 10,618.61

หากทดลองค่า r = 15% จะได้ NPV = 28.25

เนื่องจาก NPV ของค่า r = 10% มีค่ามากกว่า 0 แต่ NPV ของค่า r = 15% มีค่าน้อยกว่า 0 ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงอยู่ระหว่าง 10% และ 15%

หากลองทดลองค่า r เพิ่มขึ้นทีละ 0.5% จะพบว่าค่า NPV มีค่าเท่ากันเมื่อ r = 12.5% ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงเท่ากับ 12.5%

ขั้นตอนการคำนวณ IRR ด้วยวิธีลองผิดลองถูก มีดังนี้

 1. ตั้งสมมติฐานค่าอัตราคิดลด (r) ขึ้นมา 1 ค่า
 2. แทนค่า r ลงในสูตร NPV
 3. คำนวณหาค่า NPV
 4. หากค่า NPV เท่ากับ 0 แสดงว่าค่า r ที่สมมติไว้คือค่า IRR ของโครงการ
 5. หากค่า NPV มีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าค่า IRR ของโครงการอยู่ในช่วงต่ำกว่าค่า r ที่สมมติไว้
 6. หากค่า NPV มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าค่า IRR ของโครงการอยู่ในช่วงสูงกว่าค่า r ที่สมมติไว้
 7. วนซ้ำขั้นตอนที่ 2-6 จนกว่าจะได้ค่า IRR ที่ถูกต้อง

ในตัวอย่างข้างต้น เราได้ทดลองค่า r เพิ่มขึ้นทีละ 0.5% จนกว่าค่า NPV จะเท่ากับ 0 ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากโครงการมีจำนวนกระแสเงินสดจำนวนมาก การคำนวณอาจใช้เวลานานขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการคำนวณ IRR อื่น ๆ อีก เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณ หรือการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม วิธีลองผิดลองถูกเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ข้อดีของการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งสามารถคำนวณได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วิธีลองผิดลองถูก ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ข้อดีของการใช้ IRR ที่สำคัญ ได้แก่

 • เป็นวิธีการคำนวณที่เข้าใจง่าย

IRR เป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่าย เนื่องจากใช้อัตราผลตอบแทนเป็นตัววัดผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยค่า IRR ที่สูงกว่าแสดงว่าโครงการนั้นมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

 • สามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลาย ๆ โครงการได้

IRR สามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลาย ๆ โครงการได้ โดยเลือกโครงการที่มีค่า IRR สูงที่สุด ซึ่งหมายความว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ข้อเสียของการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรทราบ ได้แก่

 • การคำนวณอาจใช้เวลานานหากมีจำนวนกระแสเงินสดจำนวนมาก

IRR เป็นเครื่องมือที่คำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจใช้เวลานานในการหาค่า IRR โดยเฉพาะหากโครงการมีจำนวนกระแสเงินสดจำนวนมาก

 • อาจมีการคำนวณผิดพลาดหากใช้ค่าอัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม

ค่าอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณ IRR มีความสำคัญมาก หากใช้ค่าอัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้การคำนวณ IRR ผิดพลาดได้

 • IRR อาจให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหากกระแสเงินสดเข้ามาในช่วงท้ายของโครงการ

IRR คำนวณโดยใช้กระแสเงินสดทั้งหมดของโครงการ ดังนั้น หากกระแสเงินสดส่วนใหญ่เข้ามาในช่วงท้ายของโครงการ IRR อาจให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง เนื่องจากกระแสเงินสดในช่วงท้ายของโครงการมีมูลค่าปัจจุบันที่ต่ำกว่ากระแสเงินสดในช่วงต้นของโครงการ

 • IRR ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เท่ากันได้

IRR เป็นการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยพิจารณาจากระยะเวลาและมูลค่าของเงิน ดังนั้น การลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เท่ากันจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ IRR ได้

 • IRR ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR เป็นเพียงเครื่องมือที่วัดผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้น การลงทุนที่มี IRR สูงอาจมีความเสียงสูงเช่นกัน

โดยสรุปแล้ว IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ IRR ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น NPV (Net Present Value) เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งสามารถคำนวณได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ ตัวอย่างการคำนวณ IRR เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

IRR เคล็ดลับลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

ในการลงทุน ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต่างคาดหวังกัน แต่การจะรู้ว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการประเมินผลตอบแทน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้กันคือ IRR หรือ Internal Rate of Return

IRR คืออะไร

IRR ย่อมาจาก Internal Rate of Return หมายถึง อัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับศูนย์ พูดง่ายๆ ก็คือ IRR คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

วิธีคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การคำนวณด้วยตนเองด้วยสูตรคณิตศาสตร์หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel หรือ Google Sheets ตัวอย่างสูตรการคำนวณ IRR ด้วยตนเองมีดังนี้

IRR = (NPV + 1) / (NPV - 1)

โดย NPV คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

ตัวอย่างการคำนวณ IRR

สมมติว่าเรามีโครงการลงทุนมูลค่า 100,000 บาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิในปีแรก 20,000 บาท ในปีที่สอง 30,000 บาท และในปีที่สาม 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5%

การคำนวณ IRR ด้วยสูตร Excel มีดังนี้

=XIRR(C2:C4,B2:B4,100000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% หมายความว่า การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนที่ 15.24% ต่อปี

IRR กับการตัดสินใจลงทุน

IRR เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยหาก IRR สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และควรพิจารณาลงทุน แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และควรพิจารณาไม่ลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนโครงการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศมูลค่า 1 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิในปีแรก 200,000 บาท ในปีที่สอง 300,000 บาท และในปีที่สาม 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5%

การคำนวณ IRR พบว่า IRR เท่ากับ 15% หมายความว่า การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนที่ 15% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเงินกู้ที่ 5% ดังนั้น การลงทุนนี้จึงถือว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และควรพิจารณาลงทุน

ข้อดีและข้อจำกัดของ IRR

ข้อดีของ IRR ที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันคือ

 • เป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่าย
 • สามารถนำมาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกันได้

ข้อจำกัดของ IRR มีดังนี้

 • ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีระยะเวลาต่างกันได้
 • ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างกันได้

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยหาก IRR สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และควรพิจารณาลงทุน แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และควรพิจารณาไม่ลงทุน

นอกจากการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนแล้ว นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น เพื่อให้การลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

กิตติกรรมประกาศ บทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม

กิตติกรรมประกาศ คือ

บทขอบคุณที่แสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรา โดยมักปรากฏอยู่ในหนังสือ งานวิจัย งานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิตติกรรมประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์……………….. ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนมา ณ ที่นี้”

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากิตติกรรมประกาศสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนต้องการแสดงความขอบคุณต่อใครหรือเพื่ออะไร อย่างไรก็ตาม กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้ใคร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้กับผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งอาจได้แก่

* ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
* ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ
* ผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
* ผู้อ่านหรือผู้ชมที่คอยให้กำลังใจ

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างไร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ โดยควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง เช่น

* อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและแนวคิดเชิงทฤษฎี
* คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและกำลังใจในการทำงาน
* เพื่อนร่วมงานช่วยแบ่งเบางานและคอยให้คำปรึกษาในการทำงาน

นอกจากนี้ กิตติกรรมประกาศควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยอาจระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน เช่น

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้กับข้าพเจ้าในครั้งนี้ คำแนะนำและคำปรึกษาของอาจารย์ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่
* ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ในการทำงานเป็นทีมนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นได้ขยายเนื้อหาโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง ดังนี้

* อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์
* อาจารย์ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ
* อาจารย์ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในครั้งนี้
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของอาจารย์

สรุป

กิตติกรรมประกาศเป็นบทขอบคุณที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ เคล็ดลับเขียนอย่างไรให้น่าประทับใจ

กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การรับปริญญา การสำเร็จการศึกษา การได้รับรางวัล หรือโอกาสสำคัญอื่น ๆ การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรกล่าวถึงประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

 1. กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน ระบุชื่อและตำแหน่งของบุคคลหรือหน่วยงานให้ชัดเจน โดยอาจกล่าวถึงผลงานหรือความดีความชอบของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ เพิ่มเติม
 2. กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ แสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้มอบให้
 3. กล่าวคำมั่นสัญญา อาจกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตอบแทนความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

 • ข้าพเจ้านางสาว………………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์……………….. อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มให้ข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์………….เป็นอาจารย์ที่ใจดี มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น กล่าวถึงอาจารย์(ชื่อ) อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ติวเข้มให้นักศึกษาจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย โดยนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้กล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่(ชื่อ) ได้มอบให้ ดังนี้

 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่นักศึกษายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษากล้าที่จะสอบและสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย

นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษาต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของอาจารย์ (ชื่อ)ดังนี้

 • นักศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละและความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ)เป็นอย่างมาก
 • นักศึกษารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์(ชื่อ)ได้มอบโอกาสให้นักศึกษาได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย
 • นักศึกษารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ)
 • 2. ข้าพเจ้า…………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ)อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • อาจารย์(ชื่อ) ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่ข้าพเจ้ายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น หลักไวยากรณ์ไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และวรรณคดีไทย นอกจากนี้ อาจารย์สุวัฒน์ยังได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ และการฝึกฝนการเขียนเรียงความ
 • ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ) เป็นอย่างมาก ที่แม้จะมีภาระงานมากมาย แต่ท่านก็ยังให้เวลาและทุ่มเทให้กับการสอนข้าพเจ้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์สุวัฒน์ได้มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่ายากมาก แต่ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ ข้าพเจ้าก็สามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย
 • ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ) ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านสอนด้วยความใจดีและเข้าใจนักเรียน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการทำงานในอนาคต
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ) อีกครั้งที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

การขยายเนื้อหาของตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น ทำให้กิตติกรรมประกาศมีความชัดเจนและน่าประทับใจมากขึ้น โดยสามารถสื่อถึงความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งของนักศึกษาต่ออาจารย์สุวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับการเขียนกิตติกรรมประกาศ

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ
 • กล่าวคำมั่นสัญญา
 • ลงท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณอีกครั้ง

นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาที่สุภาพ ชัดเจน และกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ภาษาที่แสดงถึงความคาดหวังหรือเรียกร้อง

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นจะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ โดยผู้เขียนกิตติกรรมประกาศควรตั้งใจเขียนด้วยความสุภาพ จริงใจ และกระชับ

กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม

วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และความคิดของคนในชาติ วัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานนั้นมีมากมาย หนึ่งในวัฒนธรรมไทยนั้นก็คือ การขอบคุณ

กิตติกรรมประกาศ ในบริบทวัฒนธรรมไทย

กิตติกรรมประกาศ เป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ กล่าวได้ว่า กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม เป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน โดยกิตติกรรมประกาศนั้น หมายถึง การกล่าวขอบคุณหรือแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆ แก่เรา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณ

กิตติกรรมประกาศนั้นสามารถแสดงออกได้หลายวิธี เช่น การกล่าวขอบคุณด้วยวาจา การเขียนจดหมายขอบคุณ การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทน เป็นต้น การแสดงกิตติกรรมประกาศนั้นควรกระทำอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา ไม่ควรทำเพียงเพื่อพิธีการเท่านั้น

ในบริบทวัฒนธรรมไทย กิตติกรรมประกาศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทย ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

 • การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอบคุณด้วยวาจาเป็นวิธีแสดงความขอบคุณที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด สามารถทำได้ในทุกโอกาส เช่น การกล่าวขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา การกล่าวขอบคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ การกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
 • การเขียนจดหมายขอบคุณ การเขียนจดหมายขอบคุณเป็นการแสดงความขอบคุณที่ละเอียดและจริงใจกว่าการกล่าวขอบคุณด้วยวาจา สามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการแสดงความขอบคุณอย่างจริงจัง เช่น การเขียนจดหมายขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน เป็นต้น
 • การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทน การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทนเป็นการแสดงความขอบคุณที่เป็นรูปธรรม สามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างจริงจัง เช่น การมอบของขวัญแก่ผู้ใหญ่ในวันสำคัญ การมอบของขวัญแก่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมา เป็นต้น

การเขียนขอบคุณ ในกิตติกรรมประกาศ

สรุปได้ว่า กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม โดยการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศเป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ เป็นการแสดงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆ แก่เรา ในการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ควรเขียนด้วยความจริงใจ การเขียนขอบคุณควรเขียนจากความรู้สึกจริงใจของผู้เขียน ไม่ควรเขียนเพียงเพื่อพิธีการเท่านั้น
 • ควรเขียนอย่างละเอียด การเขียนขอบคุณควรระบุถึงสิ่งที่ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งต่างๆ จากผู้อื่นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับทราบถึงความซาบซึ้งใจของผู้เขียน
 • ควรเขียนอย่างสุภาพ การเขียนขอบคุณควรใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวอย่างการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนร่วมห้องเรียน และครอบครัว ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และกำลังใจแก่ดิฉันจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้ ดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน ณ หน่วยงานแห่งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง และญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น การสนับสนุน และกำลังใจแก่ดิฉันมาโดยตลอด ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความรักและความห่วงใยที่ทุกท่านมอบให้ ดิฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทุกท่าน

การเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป

การแสดงความกตัญญูรู้คุณด้วยการกิตติกรรมประกาศนั้น เป็นวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี้ และควรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี้ให้สมเป็นคนไทย

นวัตกรรมการศึกษา 4.0 : สู่โลกแห่งการเรียนรู้แห่งอนาคต

โลกในศตวรรษที่ 21 กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ บทความนี้เราจะสำรวจ นวัตกรรมการศึกษา 4.0 : สู่โลกแห่งการเรียนรู้แห่งอนาคต โดยการนำนวัตกรรมการศึกษา 4.0 มาใช้

นวัตกรรมการศึกษา 4.0 คือ

นวัตกรรมการศึกษา 4.0 คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้ได้แก่

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนต้องสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ เพื่อหาทางแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแยกแยะประเด็นสำคัญ ระบุปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประเด็นสำคัญ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้

ทักษะการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่มีปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการตัดสินใจ คือ ความสามารถในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่มีอยู่ ทักษะการตัดสินใจจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจสามารถทำได้โดยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะเหล่านี้ เช่น

 • กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การนำเสนอข้อมูล การอภิปรายข้อมูล และการวิเคราะห์สถิติ
 • กิจกรรมการแก้ปัญหา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานวิศวกรรม
 • กิจกรรมการตัดสินใจ เช่น เกมจำลองสถานการณ์ เกมธุรกิจ และเกมวางแผน

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง เช่น อ่านหนังสือเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ฝึกทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะเหล่านี้ และหาโอกาสฝึกฝนทักษะเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างการนำนวัตกรรมการศึกษา 4.0 มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ได้แก่

 • การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนรู้แบบเสมือนจริง (Virtual Reality) และสื่อการเรียนรู้แบบความจริงเสริม (Augmented Reality) สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้
 • การเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น การเรียนผ่านเว็บไซต์ การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน และการเรียนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระและสามารถฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 • การเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และโครงงานวิศวกรรม สามารถช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูและผู้บริหารโรงเรียนควรร่วมมือกันเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษา 4.0 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้จำเป็นต้องมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • การคิดอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นสิ่งใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การลองคิดไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ การมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่มุมที่แตกต่าง การทดลองสิ่งใหม่ ๆ
 • การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมมือกันแก้ปัญหา
 • การสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จ หมายถึง ความสามารถในการนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ใช้งานได้จริงและประสบความสำเร็จ ทักษะการสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถพัฒนาได้ในทุกวัย ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา หรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ตัวอย่างทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น

 • นักวิทยาศาสตร์คิดค้นยารักษาโรคใหม่ ๆ
 • นักออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
 • นักธุรกิจพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
 • ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นทักษะที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ผู้ที่พัฒนาทักษะเหล่านี้ได้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้น

3. ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานแบบเดิม ๆ ที่แต่ละคนทำงานแยกกันไม่เพียงพออีกต่อไป การทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • ทักษะการทำงานร่วมกัน หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานร่วมกันสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมมือกันแก้ปัญหา

ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสื่อสารสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การเรียนรู้ที่จะพูดให้ชัดเจน เข้าใจง่าย การเรียนรู้ที่จะเขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย การเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาท่าทางและสีหน้าประกอบการสื่อสาร

ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารสามารถพัฒนาได้ในทุกวัย ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา หรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

ตัวอย่างทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น

 • ทีมขายทำงานร่วมกันเพื่อปิดการขาย
 • ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • ทีมบริการลูกค้าทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารเป็นทักษะที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ผู้ที่พัฒนาทักษะเหล่านี้ได้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานและในการดำเนินชีวิตได้มากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

 • ฝึกฝนทักษะการฟัง การฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่คิดที่จะขัดจังหวะหรือโต้แย้ง
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ว่าความคิดเห็นของผู้อื่นจะแตกต่างจากเราหรือไม่ก็ตาม จงเปิดใจรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบ
 • เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ควรเคารพความคิดเห็นเหล่านั้น
 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พูดให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาท่าทางและสีหน้าประกอบการสื่อสาร
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะที่สำคัญในยุคปัจจุบัน โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิตส่วนตัว ผู้ที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้จำเป็นต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
 • ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคม

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถพัฒนาได้ในทุกวัย ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา หรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวอย่างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น

 • การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำงานเอกสาร
 • การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อสื่อสาร
 • การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล
 • การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่น

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ผู้ที่พัฒนาทักษะเหล่านี้ได้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานและในการดำเนินชีวิตได้มากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 • เริ่มต้นจากพื้นฐาน เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่วมากขึ้นเท่านั้น
 • เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม

ตัวอย่างการนำนวัตกรรมการศึกษา 4.0 มาใช้ในโรงเรียนของประเทศไทย ได้แก่

 • โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น โรงเรียนแห่งนี้ใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนรู้แบบเสมือนจริงและสื่อการเรียนรู้แบบความจริงเสริม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีห้องสมุดดิจิทัลที่นักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ได้จากที่บ้าน
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนแห่งนี้ใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น การเรียนผ่านเว็บไซต์และการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีโครงการ “โรงเรียนดิจิทัล” ที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนแห่งนี้ใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานด้านวิศวกรรม และโครงงานด้านสังคม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีโครงการ “โรงเรียนวิศวกรรม” ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สรุปได้ว่า นวัตกรรมการศึกษา 4.0 : สู่โลกแห่งการเรียนรู้แห่งอนาคต การนำนวัตกรรมการศึกษา 4.0 มาใช้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และเตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมการศึกษา 4.0 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน

นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีนวัตกรรมการศึกษา 4.0 อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญคือครูและผู้บริหารโรงเรียนต้องร่วมมือกันเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศึกษา 4.0 ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

10 นวัตกรรมทางการศึกษาสุดล้ำ ที่จะพลิกโฉมวงการศึกษา

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต วงการการศึกษาก็เช่นกัน นวัตกรรมทางการศึกษาถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น 10 นวัตกรรมทางการศึกษาสุดล้ำ ที่จะพลิกโฉมวงการศึกษา นวัตกรรมเหล่านี้มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือ สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิด เรียนรู้ และตัดสินใจได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากมนุษย์

AI มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก ๆ จนถึงปัจจุบัน ในช่วงแรก AI มุ่งเน้นพัฒนาระบบที่ทำงานได้คล้ายคลึงกับมนุษย์ เช่น การจดจำรูปภาพ การแปลภาษา หรือการเล่นเกม แต่ในปัจจุบัน AI พัฒนาไปไกลกว่าเดิมมาก โดยสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การขับรถด้วยตัวเอง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์

AI มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการการศึกษา ดังนี้

 • ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น AI สามารถช่วยจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
 • ช่วยให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น AI สามารถช่วยให้การเรียนรู้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น โดย AI สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น การเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบจินตนาการ หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • ช่วยให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น AI สามารถช่วยให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น โดย AI สามารถพัฒนาเนื้อหาและวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแบบที่ต้องการ

ในอนาคต AI มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการการศึกษามากขึ้น โดย AI จะเข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้คน

2. ความเป็นจริงเสมือน (VR) และ ความเป็นจริงเสริม (AR)

 • ความเป็นจริงเสมือน (VR) และ ความเป็นจริงเสริม (AR) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงขึ้นมา ทำให้ผู้เรียนสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริงยิ่งขึ้น
 • ความเป็นจริงเสมือน (VR) คือเทคโนโลยีที่ตัดขาดผู้เรียนออกจากโลกแห่งความเป็นจริง และผู้เรียนจะมองเห็นและได้ยินเฉพาะสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การใช้ VR สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปสำรวจร่างกายมนุษย์ หรือเข้าไปสำรวจอวกาศได้
 • ความเป็นจริงเสริม (AR) คือเทคโนโลยีที่ผสานสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง และผู้เรียนจะสามารถมองเห็นวัตถุเสมือนจริงซ้อนทับกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ AR สอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตเสมือนจริง

VR และ AR มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการการศึกษา ดังนี้

 • ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น VR และ AR สามารถช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย VR สามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจ่อกับการเรียนรู้ได้มากขึ้น และ AR สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
 • ช่วยให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น VR และ AR สามารถช่วยให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น โดย VR และ AR สามารถลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ช่วยให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น VR และ AR สามารถช่วยให้การเรียนรู้มีความหลากหลายมากขึ้น โดย VR และ AR สามารถนำเสนอเนื้อหาและวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแบบที่ต้องการ

ในอนาคต VR และ AR มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการการศึกษามากขึ้น โดย VR และ AR จะเข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้คน

3. การเรียนรู้แบบออนไลน์

การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและวิธีการสอนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม การเรียนรู้แบบออนไลน์สามารถช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้

 • ลดความเหลื่อมล้ำด้านสถานที่ การเรียนรู้แบบออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในเมืองใหญ่ ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน
 • ลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ การเรียนรู้แบบออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น
 • ลดความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถ การเรียนรู้แบบออนไลน์สามารถปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง

ตัวอย่างการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น

 • โครงการ DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในประเทศไทย ให้บริการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ช่วยให้นักเรียนเหล่านี้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง
 • โครงการ Khan Academy ของสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ฟรีแก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น ช่วยให้ผู้เรียนจากทุกฐานะสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงได้

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบออนไลน์ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น

 • ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงได้
 • ความพร้อมด้านทักษะดิจิทัล ผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต ทักษะการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนอาจขาดแคลน

ดังนั้น ในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนจากทุกฐานะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น

 • การแจกอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน
 • การจัดอบรมทักษะดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง
 • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การเรียนรู้แบบออนไลน์สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่ทุกคน

4. การเรียนรู้แบบจินตนาการ (Immersive Learning)

การเรียนรู้แบบจินตนาการ (Immersive Learning) คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง สภาพแวดล้อมเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) และความเป็นจริงผสม (Mixed Reality)

การเรียนรู้แบบจินตนาการมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น โดยให้ผู้เรียนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้นั้นจริงๆ การเรียนรู้แบบจินตนาการสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และเสริมสร้างจินตนาการ

การเรียนรู้แบบจินตนาการสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายสาขาวิชา เช่น การศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การท่องเที่ยว และการแพทย์

5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)


การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้แบบร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน

การเรียนรู้แบบร่วมมือมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

 • ความรับผิดชอบร่วมกัน (Joint Responsibility) สมาชิกในกลุ่มต่างมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน
 • การสื่อสาร (Communication) สมาชิกในกลุ่มต้องสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 • การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Assistance) สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะนี้มีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
 • ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะนี้มีความสำคัญต่อการสื่อสารในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งทักษะนี้มีความสำคัญต่อการทำงานและชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายระดับชั้นและในหลายสาขาวิชา เช่น

 • ระดับชั้นประถมศึกษา ครูอาจจัดให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูอาจจัดให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ระดับอุดมศึกษา ครูอาจจัดให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อทำงานวิจัยหรือทำโครงงาน

การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและชีวิตประจำวัน

6. การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Learning)

การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นสามารถช่วยผู้เรียนที่มีภาระหน้าที่อื่น ๆ นอกเหนือการเรียนได้

การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นตามเวลา (Time-flexible learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการ โดยอาจเรียนในเวลาเรียนปกติ นอกเวลาเรียน หรือเรียนทางไกล
 • การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นตามสถานที่ (Place-flexible learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกสถานที่เรียนได้ตามความต้องการ โดยอาจเรียนในห้องเรียน ที่บ้าน สถานประกอบการ หรือที่อื่นๆ

7. การเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่อง (Continuous Assessment)

การเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่อง (Formative Assessment) เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สอนจะทำการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน

การเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่องมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้

การเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่องสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
 • การประเมินจากผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียน
 • การประเมินจากการสนทนาหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน
 • การประเมินจากแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม

ในการจัดการเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่อง ผู้สอนควรคำนึงถึงหลักการสำคัญต่อไปนี้

 • การประเมินผลควรเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้
 • การประเมินผลควรทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • การประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย
 • การประเมินผลควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

การเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่องเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน ดังนั้น การเรียนรู้แบบประเมินผลแบบต่อเนื่องจึงนับเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

8. การเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คือ การเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในวัยเด็กหรือวัยเรียนเท่านั้น แต่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยชรา โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย เช่น แหล่งเรียนรู้ทางสังคม แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้จากการทำงาน เป็นต้น

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงช่วยให้เราสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • การเรียนรู้แบบทางการ (Formal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Informal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้ได้รับจากสถาบันการศึกษา เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

9. การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning)

การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

การเรียนรู้แบบบูรณาการมีหลักการสำคัญดังนี้

 • เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
 • เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • เน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน

การเรียนรู้แบบบูรณาการมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวม
 • ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้ในวิชาต่างๆ
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้แบบบูรณาการจึงนับเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น การเรียนรู้แบบบูรณาการจึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ

การเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การจัดการเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่อง (Thematic Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระจากวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกัน
 • การจัดการเรียนรู้ตามโครงการ (Project-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • การจัดการเรียนรู้ตามปัญหา (Problem-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

10. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ อภิปราย และลงมือปฏิบัติ โดยครูผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีหลักการสำคัญดังนี้

 • เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
 • เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงนับเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า 10 นวัตกรรมทางการศึกษาสุดล้ำ ที่จะพลิกโฉมวงการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านี้มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการศึกษา ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้คน ในอนาคต นวัตกรรมเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการการศึกษามากขึ้นอย่างแน่นอน

ผลกระทบของนวัตกรรมทางการศึกษาต่อนักเรียนและครู

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (project-based learning) เป็นต้น ในบทความนี้เราจะสำรวจ ผลกระทบของนวัตกรรมทางการศึกษาต่อนักเรียนและครู เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทางการศึกษามีผลกระทบต่อระบบการศึกษา

 1. ด้านประสิทธิภาพการเรียนรู้

นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้น เรียนรู้ได้อย่างเป็นอิสระตามความสนใจและความสามารถของตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้แบบจินตนาการ การเรียนรู้ผ่านเกม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ

2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ โดยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภูมิศาสตร์ ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบเปิดระยะไกล (Open Distance Learning) และการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (M-Learning)

3. ด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตได้ โดยช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคดิจิทัล เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต ได้แก่ การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ผ่านเกม

4. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น โดยช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้แบบจินตนาการ การเรียนรู้ผ่านเกม และการเรียนรู้แบบผสมผสาน

5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสอนและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้ ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

อย่างไรก็ตาม การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของเทคโนโลยี ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา และความพร้อมของระบบการศึกษาโดยรวม

ผลกระทบของนวัตกรรมทางการศึกษาต่อนักเรียนและครู

1. นวัตกรรมทางการศึกษามีผลกระทบต่อนักเรียน

1.1 ด้านการเรียนรู้

นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลากหลาย และสนุกสนานมากขึ้น ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่

 • สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เช่น วิดีโอ เกม แอปพลิเคชัน เป็นต้น ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาเชิงมัลติมีเดียได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย
 • การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม
 • การเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ

1.2 ด้านทักษะและความสามารถ

นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ เป็นต้น

1.3 ด้านทัศนคติและพฤติกรรม

นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เช่น นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้มากขึ้น นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น

1.4 ด้านความท้าทาย

นวัตกรรมทางการศึกษายังก่อให้เกิดความท้าทายต่อนักเรียนในหลายด้าน เช่น ความท้าทายด้านทักษะและความสามารถ ความท้าทายด้านเวลาและทรัพยากร ความท้าทายด้านทัศนคติและวัฒนธรรม เป็นต้น

ด้านเชิงบวก

ผลกระทบเชิงบวกของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียน ได้แก่

 • ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 ได้มากขึ้น
 • ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ด้านเชิงลบ

ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียน ได้แก่

 • นักเรียนอาจรู้สึกเครียดและกดดันที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • นักเรียนอาจรู้สึกขาดความมั่นใจในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
 • นักเรียนอาจขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อนักเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนควรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้

2. นวัตกรรมทางการศึกษามีผลกระทบต่อครู

2.1 ด้านบทบาทและหน้าที่

นวัตกรรมทางการศึกษาส่งผลให้บทบาทและหน้าที่ของครูเปลี่ยนไปจากเดิม ครูไม่ได้เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นำการเรียนรู้ (Learning Facilitator) เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการช่วยสอน

2.2 ด้านทักษะและความสามารถ

นวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้ครูพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น

2.3 ด้านความท้าทาย

นวัตกรรมทางการศึกษายังก่อให้เกิดความท้าทายต่อครูในหลายด้าน เช่น ความท้าทายด้านทักษะและความสามารถ ความท้าทายด้านเวลาและทรัพยากร ความท้าทายด้านทัศนคติและวัฒนธรรม เป็นต้น

ด้านเชิงบวก

ผลกระทบเชิงบวกของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อครู ได้แก่

 • ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยให้ครูสามารถตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียนได้มากขึ้น
 • ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้มากขึ้น

ด้านเชิงลบ

ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อครู ได้แก่

 • ครูอาจรู้สึกเครียดและกดดันที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • ครูอาจรู้สึกขาดความมั่นใจในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
 • ครูอาจสูญเสียบทบาทและอำนาจในการจัดการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีต่อครูนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวของครูแต่ละคน ครูควรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ประโยชน์ของวิจัยบัญชีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิจัยบัญชีเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบัญชี รวมถึงวิธีการปฏิบัติบัญชี ซึ่งการวิจัยบัญชีมี ประโยชน์ของวิจัยบัญชีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ในหลายประการ ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจ

ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจทุกด้าน เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด เป็นต้น การวิจัยบัญชีจะช่วยพัฒนาวิธีการและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยบัญชีพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนได้ ผู้บริหารจึงตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ผลการวิจัยบัญชีดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจลงทุน ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนได้

นอกจากนี้ การวิจัยบัญชียังสามารถช่วยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์กำไรขาดทุน เป็นต้น การวิจัยบัญชีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยบัญชีพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรได้ ผู้บริหารจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร ผลการวิจัยบัญชีดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจทางการตลาด ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรได้

จะเห็นได้ว่า การวิจัยบัญชีสามารถช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

2. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยบัญชีจะช่วยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์กำไรขาดทุน เป็นต้น การวิจัยบัญชีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจ

การวิจัยบัญชีสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชี

การวิจัยบัญชีสามารถช่วยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์กำไรขาดทุน เป็นต้น การวิจัยบัญชีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยบัญชีพบว่า การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้โมเดลการคาดการณ์กำไรสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์แนวโน้มของกำไรได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ผลการวิจัยบัญชีดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

 • พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชี

การวิจัยบัญชีสามารถช่วยพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชี เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินเชิงพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการบัญชีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยบัญชีพบว่า การวิเคราะห์งบการเงินเชิงพฤติกรรมสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและคู่แข่งได้ดีขึ้น ผลการวิจัยบัญชีดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ

จะเห็นได้ว่า การวิจัยบัญชีสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

3. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนานวัตกรรมทางบัญชี

การวิจัยบัญชีสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนานวัตกรรมทางบัญชีได้ ดังนี้

 • พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการบัญชีใหม่ๆ

การวิจัยบัญชีสามารถช่วยพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการบัญชีใหม่ๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีความยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีเชิงพฤติกรรม เป็นต้น การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการบัญชีใหม่ๆ ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและสังคมได้

ตัวอย่างเช่น แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีความยั่งยืนสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ แนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาว

 • พัฒนาวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ในการบัญชี

การวิจัยบัญชีสามารถช่วยพัฒนาวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ในการบัญชี เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบัญชี เป็นต้น การพัฒนาวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ในการบัญชีดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบัญชีสามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า การวิจัยบัญชีสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนานวัตกรรมทางบัญชีได้ ซึ่งนวัตกรรมทางบัญชีเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้และนำไปสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของวิจัยบัญชีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ในหลายประการ โดยช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอและถูกต้องสำหรับการตัดสินใจ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถพัฒนานวัตกรรมทางบัญชีเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มาของการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่หรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบระเบียบ การวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของโลก บทความนี้ เราจะสำรวจ ที่มาของการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1.1 ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้วิจัยเอง เช่น ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติต่องานวิจัย ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้งสมมติฐานและออกแบบการวิจัย ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์และตีความผลการวิจัย

ความรู้ ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิจัย ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถตั้งสมมติฐานและออกแบบการวิจัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะ ทักษะเป็นสิ่งสำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยควรมีทักษะในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารผลการวิจัย ทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้จากการอบรมสัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติ

ความสามารถ ความสามารถเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยควรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยควรมีความมุ่งมั่นที่จะทำวิจัยให้เกิดผลสำเร็จ แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ

ทัศนคติต่องานวิจัย ทัศนคติต่องานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ ผู้วิจัยควรมีทัศนคติที่ดีต่องานวิจัย โดยมองว่างานวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ปัจจัยภายในเหล่านี้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านงานวิจัยในสถาบันการศึกษา การจัดอบรมสัมมนาด้านการวิจัยให้กับบุคลากร และการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย

ตัวอย่างการพัฒนาปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาของการวิจัย เช่น

 • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านงานวิจัยในสถาบันการศึกษา จะช่วยให้ผู้วิจัยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดอบรมสัมมนาด้านการวิจัยให้กับบุคลากร จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านงานวิจัยที่จำเป็นในการทำงาน
 • การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย จะช่วยให้นักวิจัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและนำไปพัฒนางานวิจัยของตนเอง

การพัฒนาปัจจัยภายในอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาของการวิจัย

1.2 ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผู้วิจัย เช่น นโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนจากภาคเอกชน เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากร และการสนับสนุนในการดำเนินการวิจัย

นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมหรือจำกัดการพัฒนาของการวิจัย รัฐบาลสามารถส่งเสริมการพัฒนาของการวิจัยได้ เช่น โดยการออกกฎหมายสนับสนุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำวิจัย

การสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคเอกชนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับการวิจัย ภาคเอกชนสามารถสนับสนุนการพัฒนาของการวิจัยได้ เช่น โดยการร่วมทุนกับสถาบันวิจัย การจัดตั้งศูนย์วิจัย หรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

เทคโนโลยี เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของการวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาวิธีการวิจัยใหม่ๆ และค้นพบความรู้ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้เกิดความต้องการความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการวิจัยใหม่ๆ

ตัวอย่างการพัฒนาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาของการวิจัย เช่น

 • การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้นักวิจัยมีทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัย
 • การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวิจัย จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการทำวิจัย จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้เกิดความต้องการความรู้ใหม่ๆ จะช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

การพัฒนาปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาของการวิจัย

การวิจัยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยใหม่ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจของโลกมีความเจริญก้าวหน้า

2. พัฒนาการของการวิจัย

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัย
 • พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย

2.1 พัฒนาการด้านวิธีการวิจัย

พัฒนาการด้านวิธีการวิจัย หมายถึง การพัฒนาวิธีการในการแสวงหาความรู้ใหม่ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบระเบียบ วิธีการวิจัยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น

 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้ตัวเลขและสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การวัดและอธิบายตัวแปรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

ตัวอย่างพัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น

 • การพัฒนาเทคนิคการสำรวจ เช่น การใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การใช้แบบสอบถามออนไลน์ และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาเทคนิคการทดลอง เช่น การใช้การทดลองแบบจำลอง การใช้การทดลองแบบควบคุมหลายกลุ่ม และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง
 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้คำอธิบายและการวิเคราะห์เชิงลึกในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจความหมายและบริบทของข้อมูล

ตัวอย่างพัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น

 • การพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์ เช่น การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง และการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
 • การพัฒนาเทคนิคการสังเกต เช่น การใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยผสมผสาน

วิธีการวิจัยผสมผสาน เป็นวิธีการวิจัยที่นำวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาผสมผสานกัน วิธีการวิจัยผสมผสานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากข้อดีของทั้งสองวิธีการวิจัย

ตัวอย่างพัฒนาการด้านวิธีการวิจัยผสมผสาน เช่น

 • การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของการวิจัย วิธีการวิจัยที่หลากหลายช่วยให้นักวิจัยสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและบริบทของการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย

พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย หมายถึง การพัฒนาขอบเขตของการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 • พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ

การพัฒนาสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความสนใจในประเด็นใหม่ๆ ของสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาสาขาวิชาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ เช่น

 • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เช่น ยารักษาโรค อาหารเสริม พลังงานชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบหุ่นยนต์ และระบบการเรียนรู้ของเครื่อง
 • สิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม

นอกจากการพัฒนาสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ แล้ว ยังมีแนวโน้มของการขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม เช่น การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านชีวการแพทย์

ตัวอย่างการขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม เช่น

 • การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและโรคของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาเหตุ การรักษา และการป้องกันโรค
 • ชีวการแพทย์ (Biomedicine) เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพัฒนาการรักษาและป้องกันโรค เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อพัฒนาวัคซีน

พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของการวิจัย การพัฒนาสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ และขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม ช่วยให้นักวิจัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเพิ่มเติมของพัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย ได้แก่

 • การวิจัยด้านธุรกิจและการจัดการที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรม และการจัดการความรู้
 • การวิจัยด้านการศึกษาที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านการศึกษาออนไลน์ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านสังคมวิทยาดิจิทัล และสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าพัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยในการแสวงหาความรู้ใหม่และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ

การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของโลก การสำรวจ ที่มาของการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา ส่งผลต่อการพัฒนาของการวิจัยอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การวิจัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นแนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตร09
 2. นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้
 3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
 4. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 5. นวัตกรรมด้านการประเมินผล

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตร

นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านเนื้อหา หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้ การนำปัญหาหรือสถานการณ์จริงมาใช้ในการสอน เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านหลักสูตร หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

นวัตกรรมด้านเนื้อหา

 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้สื่อ ICT ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
 • การนำปัญหาหรือสถานการณ์จริงมาใช้ในการสอน เช่น การสอนโดยใช้โครงงาน (Project-based Learning) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริงในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมด้านหลักสูตร

 • หลักสูตรบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาจากวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ หลักสูตรบูรณาการยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรรายบุคคล ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
 • หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ทำให้เนื้อหาและหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
 • ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

การพัฒนานวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างจริงจัง

2. นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้

นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านสื่อ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การใช้สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Media) การใช้สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning Media) เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น การจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัล การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังนี้

นวัตกรรมด้านสื่อ

 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้สื่อ ICT ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
 • การใช้สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Media) ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้แบบเกม (Game-Based Learning) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
 • การใช้สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning Media) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้แบบวิดีโอ (Video Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาที่เข้าใจยากได้ง่ายขึ้น

นวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้

 • การจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัล ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ห้องสมุดดิจิทัลยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ระบบค้นหา (Search Engine) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 • การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของคนในสังคมได้

นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

การพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างจริงจัง

3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านการประเมินผล หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการประเมินผล เช่น การประเมินผลแบบเน้นคุณภาพ (Assessment for Learning) การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม การประเมินผลแบบหลายรูปแบบ เป็นต้น
 3. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น การจัดกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Group) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Learning) เป็นต้น
 4. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Media) การใช้สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning Media) เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ดังนี้

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้

 • การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เช่น การสอนแบบตั้งคำถาม (Questioning) การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-based Learning) การสอนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นต้น
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริงในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาจากวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมด้านการประเมินผล

 • การประเมินผลแบบเน้นคุณภาพ (Assessment for Learning) มุ่งเน้นให้ข้อมูลสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน
 • การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง
 • การประเมินผลแบบหลายรูปแบบ (Multiple Assessment) ประเมินผู้เรียนจากหลายด้าน

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การจัดกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Group) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้สื่อ ICT ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

การพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างจริงจัง

4. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป เช่น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ การบริหารจัดการแบบเครือข่าย เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาระบบประเมินผล เป็นต้น
 3. นวัตกรรมด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงบประมาณ เช่น การบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การบริหารงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

5. นวัตกรรมด้านการประเมินผล

 • การประเมินผลแบบเน้นคุณภาพ (Assessment for Learning) มุ่งเน้นให้ข้อมูลสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน
 • การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง
 • การประเมินผลแบบหลายรูปแบบ (Multiple Assessment) ประเมินผู้เรียนจากหลายด้าน

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยให้การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น นวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ

t test dependent : เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำ

t test dependent หรือที่เรียกอีกอย่างว่า paired t-test เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยกลุ่มทั้งสองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเดียวกันจากบุคคลเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การวัดคะแนนความเครียดของผู้เข้าร่วมก่อนและหลังการฝึกอบรม การวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนใหม่ เป็นต้น

t test dependent มีข้อดีหลายประการ ประการแรก เป็นการทดสอบที่แม่นยำมาก เนื่องจากข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน จึงมีความแปรปรวนน้อยกว่าการทดสอบที่เปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่สัมพันธ์กัน ประการที่สอง t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน 10 คน ประการที่สาม t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

บทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ

t test dependent มีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ ดังนี้

 • ใช้ในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน t test dependent เป็นเครื่องมือทางสถิติที่แม่นยำในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากผู้ป่วยคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้
 • สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน 10 คน
 • สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยวัดความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังเห็นโฆษณา
 • ช่วยให้นักวิจัยและนักประยุกต์สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง t test dependent สามารถช่วยให้นักวิจัยและนักประยุกต์สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา หากค่าเฉลี่ยของอาการผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยาต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่ายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างการนำ t test dependent ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ เช่น

 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมทักษะใหม่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเรียนการสอนสองหลักสูตรต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการรักษาสองวิธีต่ออาการของผู้ป่วย

ตัวอย่างการใช้ t test dependent

ตัวอย่างที่ 1 : การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน

สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากผู้ป่วยคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้

สมมติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของอาการผู้ป่วยก่อนได้รับยาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยของอาการผู้ป่วยหลังได้รับยาต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่ายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเดียวกัน แต่ยาชนิดใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนั้น นักวิจัยจะต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การทดสอบแบบ ANOVA

ตัวอย่างที่ 2 : การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมทักษะใหม่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมทักษะใหม่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก่อนและหลังการฝึกอบรม ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากพนักงานคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้

สมมติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก่อนและหลังการฝึกอบรมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่าการฝึกอบรมทักษะใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตัวอย่างที่ 3 : การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า

สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยวัดความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังเห็นโฆษณา ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากลูกค้าคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้

สมมติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังเห็นโฆษณาต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่าโฆษณาชิ้นใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนั้น นักวิจัยจะต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การทดสอบแบบ ANOVA

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการใช้ t test dependent t test dependent เป็นเครื่องมือทางสถิติที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน นักวิจัยและนักประยุกต์สามารถนำ t test dependent ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ ได้

ขั้นตอนการทำ t test dependent

ขั้นตอนการทำ t test dependent มีดังนี้

 1. กำหนดสมมติฐาน ในการทดสอบ t test dependent มีดังนี้
 • สมมติฐานว่าง (H0) คือ ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
 • สมมติฐานทางเลือก (H1) คือ ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา สมมติฐานว่างคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเดียวกัน สมมติฐานทางเลือกคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคแตกต่างกัน

 1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้คือ 95% หรือ 99%

ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หมายความว่านักวิจัยต้องการความเชื่อมั่น 95% ว่าผลลัพธ์ของการทดสอบถูกต้อง

 1. คำนวณ t-statistic มีดังนี้
t = (M1 - M2) / sd√(1/n1 + 1/n2)

โดยที่

 • M1 และ M2 คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
 • sd คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
 • n1 และ n2 คือขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยทำการทดลองกับผู้ป่วย 10 คน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา พบว่า ค่าเฉลี่ยของอาการของผู้ป่วยก่อนได้รับยาทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาการของผู้ป่วยก่อนได้รับยาทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 10 สมมติฐานว่างคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเดียวกัน สมมติฐานทางเลือกคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคแตกต่างกัน ระดับความเชื่อมั่นที่นักวิจัยกำหนดไว้คือ 95%

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณ t-statistic ดังนี้

t = (55 - 50) / 10√(1/10 + 1/10)
= 2.236
 1. หาค่า p-value จากตาราง t-distribution โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นและองศาอิสระ

ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างข้างต้น ระดับความเชื่อมั่นที่นักวิจัยกำหนดไว้คือ 95% และขนาดตัวอย่างของทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 10 ดังนั้น องศาอิสระจึงเท่ากับ 18

จากตาราง t-distribution เราสามารถหาค่า p-value ของ t-statistic ที่เท่ากับ 2.236 ได้เท่ากับ 0.025

 1. ตัดสินใจ
 • ถ้า p-value น้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานว่าง หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 • ถ้า p-value มากกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานว่าง หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างข้างต้น ค่า p-value เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นที่นักวิจัยกำหนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นนักวิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง หมายความว่ายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป

t test dependent : เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็กและข้อมูลประเภทใดก็ได้ t test dependent จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ

เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ

การทำโปรเจคจบเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก นักศึกษาหลายคนจึงประสบปัญหาในการทำโปรเจคจบไม่สำเร็จ บทความนี้จะแนะนำ เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ ดังนี้

1. วางแผนอย่างรอบคอบ

การวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำโปรเจคจบ เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนอย่างรอบคอบ นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ขอบเขตของโปรเจค นักศึกษาควรกำหนดขอบเขตของโปรเจคให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ความเหมาะสมกับสาขาวิชา และระยะเวลาที่กำหนด
 • ขั้นตอนการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด โดยพิจารณาจากขอบเขตของโปรเจคและปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น
 • ระยะเวลาในการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากขั้นตอนการทำงาน ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
 • งบประมาณในการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดงบประมาณในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงาน ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ตัวอย่างการวางแผนอย่างรอบคอบในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ขอบเขตของโปรเจค ระบบจัดการการจองโรงแรมควรสามารถจองห้องพัก ตรวจสอบสถานะการจอง และยกเลิกการจองได้
 • ขั้นตอนการทำงาน
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบระบบ
  • เขียนโปรแกรม
  • ทดสอบระบบ
  • ติดตั้งระบบ
 • ระยะเวลาในการทำงาน 3 เดือน
 • งบประมาณในการทำงาน 100,000 บาท

หลังจากกำหนดแผนงานแล้ว นักศึกษาควรทบทวนแผนงานเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

นอกจากนี้ นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผน เช่น การเขียนแผนงานแบบ SMART การวางแผนโดยใช้แผนผังภาพ เป็นต้น

2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจค ขอบเขตของโปรเจค ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณในการทำงาน เป็นต้น

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มวางแผนทำโปรเจค เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ของโปรเจคได้ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานได้

นอกจากนี้ นักศึกษาควรเตรียมคำถามที่ต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาให้พร้อม เพื่อให้การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างคำถามที่นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มีดังนี้

 • หัวข้อโปรเจคควรเป็นอย่างไร
 • ขอบเขตของโปรเจคควรเป็นอย่างไร
 • ขั้นตอนการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • ระยะเวลาในการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • งบประมาณในการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • นักศึกษาควรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอะไรในการทำงาน
 • นักศึกษาควรทำเอกสารประกอบโปรเจคอย่างไร

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยนักศึกษาทำโปรเจคจบสำเร็จ

3. แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ

การแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ จะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย นักศึกษาควรแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีขนาดเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายของงาน ระยะเวลาในการทำงาน และทรัพยากรที่จำเป็น

ตัวอย่างการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบจองโรงแรม
  • ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 • ออกแบบระบบ
  • ออกแบบฐานข้อมูล
  • ออกแบบหน้าจอ
  • ออกแบบอัลกอริทึม
 • เขียนโปรแกรม
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
  • เขียนโปรแกรมหน้าจอ
  • เขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
 • ทดสอบระบบ
  • ทดสอบระบบฐานข้อมูล
  • ทดสอบระบบหน้าจอ
  • ทดสอบระบบอัลกอริทึม
 • ติดตั้งระบบ
  • ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  • ติดตั้งระบบหน้าจอ
  • ติดตั้งระบบอัลกอริทึม

นักศึกษาควรกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นักศึกษาควรจัดทำแผนภูมิ Gantt Chart หรือแผนภูมิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่ายขึ้น

4. ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การทยอยทำงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักศึกษาทำงานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี นักศึกษาควรตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • เป้าหมายรายวัน
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 10 หน้า
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล 10%
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 10%
 • เป้าหมายรายสัปดาห์
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 70 หน้า
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล 70%
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 70%

นักศึกษาควรจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ภาระงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทำ และระยะเวลาในการทำงาน

นอกจากนี้ นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และควรทำงานอย่างหนักและตั้งใจ เพื่อให้สามารถทำงานสำเร็จได้ทันเวลา

นักศึกษาควรมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ในการทำงานย่อมมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่น อุปกรณ์เสีย เกิดปัญหาสุขภาพ หรือมีภาระงานอื่น ๆ เข้ามาแทรก นักศึกษาควรเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ด้วย เพื่อให้สามารถทำงานเสร็จทันเวลา

นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้อย่างน้อย 10% ของระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด

นอกจากนี้ นักศึกษาควรมีแผนสำรองเผื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น หาแหล่งอุปกรณ์สำรอง หาบุคคลอื่นมาช่วยทำงาน หรือปรับเปลี่ยนขอบเขตของโปรเจคให้เหมาะสม

ตัวอย่างการเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ระยะเวลาในการทำงานเดิม 3 เดือน
 • เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 10%
 • ระยะเวลาในการทำงานใหม่ 3.3 เดือน

นักศึกษาควรตรวจสอบแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

นักศึกษาคนหนึ่งชื่อสมชาย กำลังทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม สมชายได้วางแผนอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตของโปรเจค กำหนดขั้นตอนการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการทำงาน และกำหนดงบประมาณในการทำงานอย่างชัดเจน สมชายได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน สมชายได้แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย สมชายทำงานอย่างสม่ำเสมอและเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ด้วย ส่งผลให้สมชายสามารถทำโปรเจคจบสำเร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี

เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา นักศึกษาควรศึกษาและปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้ เพื่อให้การทำโปรเจคจบประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานวิจัยทุกชิ้น โดยเป็นส่วนที่กล่าวถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่เคยศึกษาในประเด็นหรือปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน บทความนี้แนะนำ ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อประเด็นหรือปัญหานั้นในปัจจุบัน รวมไปถึงข้อจำกัดหรือช่องว่างของความรู้ที่งานวิจัยชิ้นใหม่จะช่วยเติมเต็มในงานวิจัย

ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยใดบ้าง โดยอาจใช้วิธีค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Scholar หรือ ThaiJo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยไทย จากนั้นจึงคัดเลือกงานวิจัยที่ตรงประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากหัวข้องานวิจัย ผู้วิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และข้อจำกัดของงานวิจัย

เมื่อได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยควรอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด โดยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
 • ตัวแปรที่ศึกษา
 • วิธีการศึกษา
 • ผลการวิจัย
 • ข้อจำกัดของงานวิจัย

จากการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยควรสรุปใจความสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละชิ้น โดยเน้นประเด็นที่ตรงกับงานวิจัยชิ้นใหม่ของตน จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและข้อแตกต่างระหว่างงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยนี้มี 2 แนวคิดหลักๆ คือ

 • แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์อันเป็นผลมาจากความกดดันหรือความท้าทายต่างๆ ที่บุคคลเผชิญอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคลได้
 • แนวคิดเกี่ยวกับกลไกการเผชิญกับความเครียด หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลได้

จากแนวคิดทั้งสองนี้ พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีบทบาทสำคัญในการลดระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวก หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับความเครียดอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลในทางบวก เช่น การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว การผ่อนคลาย การแสวงหาความสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น
 • กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับความเครียดอย่างก้าวร้าวหรือทำลายล้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลในทางลบ เช่น การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การทำร้ายตัวเอง เป็นต้น

2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่ต่ำกว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ [ชื่อผู้วิจัย] (ปี พ.ศ. [ปี]) พบว่า นักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียน มีระดับความเครียดที่ต่ำกว่านักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียน แต่ใช้กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

งานวิจัยของ [ชื่อผู้วิจัย] (ปี พ.ศ. [ปี]) พบว่า พนักงานที่เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน มีระดับความเครียดที่ต่ำกว่าพนักงานที่เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน แต่ใช้กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวก

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่ต่ำกว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

2.3 ช่องว่างของความรู้

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงกลไกการเผชิญกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนและครอบครัว

ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการเผชิญกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนและครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเผชิญกับความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียน

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นใหม่ของตน