คลังเก็บป้ายกำกับ: การศึกษาทางวิชาการ

บทนำการวิจัย: คำถามและวัตถุประสงค์

บทบาทของบทนำในการสรุปคำถามการวิจัยที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและอธิบายถึงความสำคัญของช่องว่างการวิจัย 

บทนำเป็นส่วนสำคัญของเอกสารการวิจัย เนื่องจากเป็นการสรุปคำถามการวิจัยที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา และอธิบายถึงความสำคัญของช่องว่างการวิจัย ส่วนนี้มักปรากฏที่จุดเริ่มต้นของรายงานและตามด้วยการทบทวนวรรณกรรม

จุดประสงค์ของการแนะนำคือเพื่อร่างคำถามการวิจัยที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา และเพื่ออธิบายความสำคัญของช่องว่างการวิจัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสรุปคำถามหลักหรือสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย (เช่น การทดลอง การสังเกต เชิงคุณภาพ) ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการรวบรวมข้อมูล (เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต) บทนำควรอธิบายช่องว่างของการวิจัย สรุปสถานะปัจจุบันของความรู้ในสาขา และอธิบายว่าการศึกษามีส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้อย่างไร

บทนำเป็นส่วนสำคัญของเอกสารการวิจัยเพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจคำถามการวิจัยที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา และเพื่อให้เห็นบริบทที่กว้างขึ้นและความสำคัญของการศึกษา สิ่งสำคัญคือบทนำต้องชัดเจน กระชับ และเขียนได้ดี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความสำคัญของช่องว่างการวิจัยได้ง่าย

โดยรวมแล้ว บทนำมีบทบาทสำคัญในการสรุปคำถามการวิจัยที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา และอธิบายถึงความสำคัญของช่องว่างการวิจัย เป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเห็นบริบทที่กว้างขึ้นและความสำคัญของการศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)