วิธีเขียนกิตติกรรมประกาศด้วยภาษาทางการ

การเขียนคำขอบคุณเป็นภาษาราชการหรือเป็นทางการถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานกับเอกสาร รายงาน หรือโครงการทางธุรกิจของทางการ เคล็ดลับในการเขียนคำขอบคุณด้วยภาษาที่เป็นทางการมีดังนี้

 1. เริ่มต้นด้วยคำทักทายอย่างเป็นทางการ: เริ่มต้นการเขียนคำขอบคุณของคุณด้วยคำทักทายหรือคำทักทายอย่างเป็นทางการที่เหมาะสมกับผู้ฟังและบริบทของคุณตัวอย่าง:
  • “เรียน [ชื่อ/ตำแหน่ง]”
  • “ถึงผู้ที่อาจกังวล” (ใช้เมื่อคุณไม่มีบุคคลเฉพาะที่ต้องกล่าวถึง)
 2. ใช้ภาษาที่เป็นทางการ: รักษาภาษาที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพตลอดการเขียนคำขอบคุณของคุณ หลีกเลี่ยงภาษาพูด คำสแลง หรือสำนวนส่วนตัวที่มากเกินไป
 3. กระชับและเฉพาะเจาะจง: ทำให้คำขอบคุณของคุณกระชับและตรงประเด็น กล่าวถึงชื่อหรือตำแหน่งของบุคคลและองค์กรและระบุการมีส่วนร่วมโดยสังเขป
 4. แสดงความขอบคุณอย่างชัดเจน: แสดงความขอบคุณอย่างชัดเจนสำหรับการสนับสนุนที่คุณได้รับใช้ภาษาที่สุภาพ
 5. รวมตำแหน่งและความเกี่ยวข้อง: เมื่อกล่าวถึงบุคคลให้ใช้ชื่อเต็มและความเกี่ยวข้องของพวกเขาหากเกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะเพิ่มความเป็นทางการและความชัดเจนให้กับการรับทราบของคุณ
 6. ใช้การปิดอย่างเป็นทางการ: สรุปการเขียนคำขอบคุณของคุณด้วยข้อความปิดท้ายอย่างเป็นทางการหรือลายเซ็นตัวอย่าง:
  • “ขอแสดงความนับถือ” (ใช้เมื่อคุณขึ้นต้นด้วย “ถึงใครที่อาจกังวล”)
 7. พิสูจน์อักษรและแก้ไข: อ่านส่วนการรับทราบของคุณอย่างละเอียดเพื่อการสะกด ไวยากรณ์ และความถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อและตำแหน่งถูกนำเสนออย่างถูกต้อง
 8. ปรับแต่งตามบริบท: ปรับแต่งการเขียนคำขอบคุณของคุณให้เหมาะกับบริบทเฉพาะของเอกสารหรือโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เน้นการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุด

รูปแบบการเขียนคำขอบคุณอย่างเป็นทางการนี้เหมาะสำหรับเอกสารอย่างเป็นทางการ รายงาน โครงการทางธุรกิจ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่คุณต้องการรักษาภาษาที่เป็นมืออาชีพและให้ความเคารพ ปรับเนื้อหาและโครงสร้างตามความจำเป็นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของเอกสารและผู้ชมของคุณ

Related posts:

กลยุทธ์ในการสรุปผลการวิจัยในบทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้รีวิว บทที่ 2 ใหม่ ต้องทำอย่างไร มีผลกระทบส่วนอื่นของงานวิจัยไหม
ประสิทธิผลของ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การตรวจสอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์
คุยงานวิจัยผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ทำอย่างไร
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความแตกต่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
ประโยชน์ของการเขียนบทนำการวิจัยเพื่อนำไปสู่เอกสารทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ