คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2024

t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองอย่างไร

ในขอบเขตของการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือทางสถิติมีบทบาทสำคัญในการสรุปผลที่มีความหมายและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เครื่องมือ t test dependent มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ในบทความนี้ เราจะสำรวจ t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองอย่างไร โดยสำรวจพื้นฐาน การใช้งาน ข้อดี และข้อควรระวัง

t test dependent หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า paired samples t-test เป็นสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ได้จากการวัดหรือทดสอบสองครั้งในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะต้องถูกจับคู่กันตามลักษณะเฉพาะ เช่น อายุ เพศ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองอย่างไร

t test dependent มักใช้ในการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลอง โดยสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ

 • สมมติฐานหลัก (H0): ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
 • สมมติฐานทางเลือก (H1): ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน

ในการใช้งาน t test dependent ในวิจัยเชิงทดลอง นักวิจัยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดสมมติฐานการวิจัย: นักวิจัยต้องกำหนดสมมติฐานการวิจัยอย่างชัดเจนว่าต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลองหรือไม่
 2. ออกแบบการทดลอง: นักวิจัยต้องออกแบบการทดลองให้เหมาะสมกับสมมติฐานการวิจัย โดยกำหนดตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
 3. รวบรวมข้อมูล: นักวิจัยต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรตามทั้งสองครั้งในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 4. ตรวจสอบสมมติฐาน: นักวิจัยต้องตรวจสอบสมมติฐานความแปรปรวนร่วม (Homoscedasticity) และสมมติฐานการแจกแจงปกติ (Normality) หากสมมติฐานทั้งสองข้อไม่เป็นจริง นักวิจัยอาจใช้การทดสอบ t test dependent ที่มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐาน เช่น Welch’s t-test หรือ Games-Howell test
 5. วิเคราะห์ข้อมูล: นักวิจัยใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าสถิติที่สำคัญคือค่า t-statistic และ p-value
 6. ตีความผลลัพธ์: นักวิจัยตีความผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาก p-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 0.05) แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตัวอย่างการใช้งาน t test dependent ในวิจัยเชิงทดลอง

 • นักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนักเรียนก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนักวิจัยจะจับคู่นักเรียนแต่ละคนตามระดับความสามารถ จากนั้นจึงวัดคะแนนการทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังการอบรม
 • นักวิจัยต้องการเปรียบเทียบผลของยารักษาโรคกับยาหลอก โดยนักวิจัยจะจับคู่ผู้ป่วยแต่ละคนตามอาการ จากนั้นจึงวัดระดับความรุนแรงของอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังการได้รับยา

พื้นฐานของ t test dependent

t test dependent อาศัยหลักการที่ว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มจะเท่ากันหากไม่มีความแตกต่างกัน หากค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ความแตกต่างดังกล่าวจะแสดงออกมาในรูปของค่า t-statistic ซึ่งค่า t-statistic ที่สูงขึ้นจะบ่งชี้ว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีนัยสำคัญทางสถิติมากขึ้น

ค่า t-statistic คำนวณได้จากสูตรดังนี้

t = (x̄1 - x̄2) / sd√(1/n1 + 1/n2)

โดยที่

 • x̄1 และ x̄2 คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรในแต่ละกลุ่ม
 • sd คือค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปร
 • n1 และ n2 คือขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

การตีความผลลัพธ์ของ t test dependent

หาก p-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 0.05) แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในทางกลับกัน หาก p-value มากกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด แสดงว่าไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ หมายความว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อดี ของ t test dependent ในวิจัยเชิงทดลอง

t test dependent มักใช้ในการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลอง โดยมีข้อดีหลายประการดังนี้

 • คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล: เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันจะถูกจับคู่กันตามลักษณะเฉพาะ ดังนั้นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มจึงสามารถอธิบายได้ด้วยความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่ใช้ในการทดลองเท่านั้น
 • เพิ่มพลังทางสถิติ: t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากอาศัยหลักการที่ว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มจะเท่ากันหากไม่มีความแตกต่างกัน หากค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ความแตกต่างดังกล่าวจะแสดงออกมาในรูปของค่า t-statistic ซึ่งค่า t-statistic ที่สูงขึ้นจะบ่งชี้ว่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีนัยสำคัญทางสถิติมากขึ้น
 • มีประโยชน์สำหรับการศึกษาก่อนและหลังการทดสอบ: t test dependent มักใช้ในการวิจัยเชิงทดลองประเภทก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลอง โดย t test dependent สามารถช่วยให้นักวิจัยระบุได้ว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการทดลองมีผลต่อผลลัพธ์หรือไม่

ข้อควรระวังในการเลือกใช้ t test dependent

t test dependent มีข้อควรระวังบางประการที่นักวิจัยควรทราบ ได้แก่

 • t test dependent สามารถใช้ได้เฉพาะกับตัวแปรที่วัดหรือทดสอบสองครั้งในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 • t test dependent อาศัยสมมติฐานความแปรปรวนร่วม (Homoscedasticity) และสมมติฐานการแจกแจงปกติ (Normality) หากสมมติฐานทั้งสองข้อไม่เป็นจริง นักวิจัยอาจใช้การทดสอบ t test dependent ที่มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐาน เช่น Welch’s t-test หรือ Games-Howell test

สรุปได้ว่า t test dependent เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลองในวิจัยเชิงทดลอง โดยนักวิจัยจะต้องตรวจสอบสมมติฐานก่อนการทดสอบเพื่อพิจารณาว่าสามารถใช้การทดสอบนี้ได้หรือไม่