คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2024

ที่มาของการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่หรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบระเบียบ การวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของโลก บทความนี้ เราจะสำรวจ ที่มาของการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1.1 ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้วิจัยเอง เช่น ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติต่องานวิจัย ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตั้งสมมติฐานและออกแบบการวิจัย ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์และตีความผลการวิจัย

ความรู้ ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิจัย ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถตั้งสมมติฐานและออกแบบการวิจัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะ ทักษะเป็นสิ่งสำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยควรมีทักษะในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารผลการวิจัย ทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้จากการอบรมสัมมนาหรือการฝึกปฏิบัติ

ความสามารถ ความสามารถเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยควรมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการวิจัย ผู้วิจัยควรมีความมุ่งมั่นที่จะทำวิจัยให้เกิดผลสำเร็จ แม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ

ทัศนคติต่องานวิจัย ทัศนคติต่องานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ ผู้วิจัยควรมีทัศนคติที่ดีต่องานวิจัย โดยมองว่างานวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ปัจจัยภายในเหล่านี้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านงานวิจัยในสถาบันการศึกษา การจัดอบรมสัมมนาด้านการวิจัยให้กับบุคลากร และการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย

ตัวอย่างการพัฒนาปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาของการวิจัย เช่น

 • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านงานวิจัยในสถาบันการศึกษา จะช่วยให้ผู้วิจัยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดอบรมสัมมนาด้านการวิจัยให้กับบุคลากร จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านงานวิจัยที่จำเป็นในการทำงาน
 • การส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย จะช่วยให้นักวิจัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและนำไปพัฒนางานวิจัยของตนเอง

การพัฒนาปัจจัยภายในอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาของการวิจัย

1.2 ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผู้วิจัย เช่น นโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนจากภาคเอกชน เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากร และการสนับสนุนในการดำเนินการวิจัย

นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมหรือจำกัดการพัฒนาของการวิจัย รัฐบาลสามารถส่งเสริมการพัฒนาของการวิจัยได้ เช่น โดยการออกกฎหมายสนับสนุนการวิจัย การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำวิจัย

การสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคเอกชนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับการวิจัย ภาคเอกชนสามารถสนับสนุนการพัฒนาของการวิจัยได้ เช่น โดยการร่วมทุนกับสถาบันวิจัย การจัดตั้งศูนย์วิจัย หรือการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

เทคโนโลยี เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของการวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาวิธีการวิจัยใหม่ๆ และค้นพบความรู้ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้เกิดความต้องการความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการวิจัยใหม่ๆ

ตัวอย่างการพัฒนาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาของการวิจัย เช่น

 • การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้นักวิจัยมีทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัย
 • การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวิจัย จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการทำวิจัย จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้เกิดความต้องการความรู้ใหม่ๆ จะช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

การพัฒนาปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาของการวิจัย

การวิจัยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยใหม่ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจของโลกมีความเจริญก้าวหน้า

2. พัฒนาการของการวิจัย

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัย
 • พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย

2.1 พัฒนาการด้านวิธีการวิจัย

พัฒนาการด้านวิธีการวิจัย หมายถึง การพัฒนาวิธีการในการแสวงหาความรู้ใหม่ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบระเบียบ วิธีการวิจัยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น

 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้ตัวเลขและสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การวัดและอธิบายตัวแปรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

ตัวอย่างพัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น

 • การพัฒนาเทคนิคการสำรวจ เช่น การใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การใช้แบบสอบถามออนไลน์ และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาเทคนิคการทดลอง เช่น การใช้การทดลองแบบจำลอง การใช้การทดลองแบบควบคุมหลายกลุ่ม และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง
 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยที่ใช้คำอธิบายและการวิเคราะห์เชิงลึกในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษา วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจความหมายและบริบทของข้อมูล

ตัวอย่างพัฒนาการด้านวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น

 • การพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์ เช่น การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง และการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
 • การพัฒนาเทคนิคการสังเกต เช่น การใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
 • พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยผสมผสาน

วิธีการวิจัยผสมผสาน เป็นวิธีการวิจัยที่นำวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาผสมผสานกัน วิธีการวิจัยผสมผสานมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากข้อดีของทั้งสองวิธีการวิจัย

ตัวอย่างพัฒนาการด้านวิธีการวิจัยผสมผสาน เช่น

 • การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

พัฒนาการด้านวิธีการวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของการวิจัย วิธีการวิจัยที่หลากหลายช่วยให้นักวิจัยสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและบริบทของการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย

พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย หมายถึง การพัฒนาขอบเขตของการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในด้านต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 • พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ

การพัฒนาสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความสนใจในประเด็นใหม่ๆ ของสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาสาขาวิชาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ เช่น

 • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เช่น ยารักษาโรค อาหารเสริม พลังงานชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบหุ่นยนต์ และระบบการเรียนรู้ของเครื่อง
 • สิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม

นอกจากการพัฒนาสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ แล้ว ยังมีแนวโน้มของการขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม เช่น การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านชีวการแพทย์

ตัวอย่างการขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม เช่น

 • การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและโรคของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาเหตุ การรักษา และการป้องกันโรค
 • ชีวการแพทย์ (Biomedicine) เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพัฒนาการรักษาและป้องกันโรค เช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อพัฒนาวัคซีน

พัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของการวิจัย การพัฒนาสาขาวิชาวิจัยใหม่ๆ และขยายขอบเขตของสาขาวิชาวิจัยที่มีอยู่เดิม ช่วยให้นักวิจัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเพิ่มเติมของพัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัย ได้แก่

 • การวิจัยด้านธุรกิจและการจัดการที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรม และการจัดการความรู้
 • การวิจัยด้านการศึกษาที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านการศึกษาออนไลน์ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่ขยายขอบเขตไปสู่การวิจัยด้านสังคมวิทยาดิจิทัล และสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าพัฒนาการด้านสาขาวิชาวิจัยมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยในการแสวงหาความรู้ใหม่และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ

การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของโลก การสำรวจ ที่มาของการวิจัย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา ส่งผลต่อการพัฒนาของการวิจัยอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การวิจัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นแนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตร09
 2. นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้
 3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
 4. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 5. นวัตกรรมด้านการประเมินผล

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตร

นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านเนื้อหา หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการเรียนรู้ การนำปัญหาหรือสถานการณ์จริงมาใช้ในการสอน เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านหลักสูตร หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

นวัตกรรมด้านเนื้อหา

 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้สื่อ ICT ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
 • การนำปัญหาหรือสถานการณ์จริงมาใช้ในการสอน เช่น การสอนโดยใช้โครงงาน (Project-based Learning) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริงในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมด้านหลักสูตร

 • หลักสูตรบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาจากวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ หลักสูตรบูรณาการยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรรายบุคคล ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
 • หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

นวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ทำให้เนื้อหาและหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
 • ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

การพัฒนานวัตกรรมด้านเนื้อหาและหลักสูตรจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างจริงจัง

2. นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้

นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านสื่อ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การใช้สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Media) การใช้สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning Media) เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น การจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัล การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังนี้

นวัตกรรมด้านสื่อ

 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้สื่อ ICT ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย
 • การใช้สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Media) ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้แบบเกม (Game-Based Learning) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
 • การใช้สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning Media) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้แบบวิดีโอ (Video Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาที่เข้าใจยากได้ง่ายขึ้น

นวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้

 • การจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัล ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ห้องสมุดดิจิทัลยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ระบบค้นหา (Search Engine) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 • การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของคนในสังคมได้

นวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

การพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างจริงจัง

3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านการประเมินผล หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการประเมินผล เช่น การประเมินผลแบบเน้นคุณภาพ (Assessment for Learning) การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม การประเมินผลแบบหลายรูปแบบ เป็นต้น
 3. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น การจัดกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Group) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Learning) เป็นต้น
 4. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Media) การใช้สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning Media) เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ดังนี้

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้

 • การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เช่น การสอนแบบตั้งคำถาม (Questioning) การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-based Learning) การสอนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นต้น
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์จริงในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาจากวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมด้านการประเมินผล

 • การประเมินผลแบบเน้นคุณภาพ (Assessment for Learning) มุ่งเน้นให้ข้อมูลสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน
 • การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง
 • การประเมินผลแบบหลายรูปแบบ (Multiple Assessment) ประเมินผู้เรียนจากหลายด้าน

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การจัดกลุ่มการเรียนรู้ (Learning Group) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Learning) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

 • การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้สื่อ ICT ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตราย

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • ทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

การพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา โดยควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างจริงจัง

4. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป เช่น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ การบริหารจัดการแบบเครือข่าย เป็นต้น
 2. นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาระบบประเมินผล เป็นต้น
 3. นวัตกรรมด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง แนวคิดหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงบประมาณ เช่น การบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การบริหารงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

5. นวัตกรรมด้านการประเมินผล

 • การประเมินผลแบบเน้นคุณภาพ (Assessment for Learning) มุ่งเน้นให้ข้อมูลสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน
 • การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง
 • การประเมินผลแบบหลายรูปแบบ (Multiple Assessment) ประเมินผู้เรียนจากหลายด้าน

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยให้การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น นวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ

t test dependent : เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำ

t test dependent หรือที่เรียกอีกอย่างว่า paired t-test เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยกลุ่มทั้งสองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเดียวกันจากบุคคลเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การวัดคะแนนความเครียดของผู้เข้าร่วมก่อนและหลังการฝึกอบรม การวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนใหม่ เป็นต้น

t test dependent มีข้อดีหลายประการ ประการแรก เป็นการทดสอบที่แม่นยำมาก เนื่องจากข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน จึงมีความแปรปรวนน้อยกว่าการทดสอบที่เปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่สัมพันธ์กัน ประการที่สอง t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน 10 คน ประการที่สาม t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

บทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ

t test dependent มีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ ดังนี้

 • ใช้ในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน t test dependent เป็นเครื่องมือทางสถิติที่แม่นยำในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากผู้ป่วยคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้
 • สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน 10 คน
 • สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยวัดความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังเห็นโฆษณา
 • ช่วยให้นักวิจัยและนักประยุกต์สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง t test dependent สามารถช่วยให้นักวิจัยและนักประยุกต์สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา หากค่าเฉลี่ยของอาการผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยาต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่ายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างการนำ t test dependent ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ เช่น

 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมทักษะใหม่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเรียนการสอนสองหลักสูตรต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 • การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการรักษาสองวิธีต่ออาการของผู้ป่วย

ตัวอย่างการใช้ t test dependent

ตัวอย่างที่ 1 : การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน

สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากผู้ป่วยคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้

สมมติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของอาการผู้ป่วยก่อนได้รับยาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยของอาการผู้ป่วยหลังได้รับยาต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่ายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเดียวกัน แต่ยาชนิดใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนั้น นักวิจัยจะต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การทดสอบแบบ ANOVA

ตัวอย่างที่ 2 : การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมทักษะใหม่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบผลของการฝึกอบรมทักษะใหม่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก่อนและหลังการฝึกอบรม ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากพนักงานคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้

สมมติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก่อนและหลังการฝึกอบรมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่าการฝึกอบรมทักษะใหม่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตัวอย่างที่ 3 : การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า

สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบผลของโฆษณาสองชิ้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยวัดความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังเห็นโฆษณา ในกรณีนี้ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมาจากลูกค้าคนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ t test dependent ได้

สมมติผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังเห็นโฆษณาต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่าโฆษณาชิ้นใดมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนั้น นักวิจัยจะต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การทดสอบแบบ ANOVA

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการใช้ t test dependent t test dependent เป็นเครื่องมือทางสถิติที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน นักวิจัยและนักประยุกต์สามารถนำ t test dependent ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ ได้

ขั้นตอนการทำ t test dependent

ขั้นตอนการทำ t test dependent มีดังนี้

 1. กำหนดสมมติฐาน ในการทดสอบ t test dependent มีดังนี้
 • สมมติฐานว่าง (H0) คือ ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
 • สมมติฐานทางเลือก (H1) คือ ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองชนิดสำหรับการรักษาโรคเดียวกัน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา สมมติฐานว่างคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเดียวกัน สมมติฐานทางเลือกคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคแตกต่างกัน

 1. กำหนดระดับความเชื่อมั่น ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้คือ 95% หรือ 99%

ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หมายความว่านักวิจัยต้องการความเชื่อมั่น 95% ว่าผลลัพธ์ของการทดสอบถูกต้อง

 1. คำนวณ t-statistic มีดังนี้
t = (M1 - M2) / sd√(1/n1 + 1/n2)

โดยที่

 • M1 และ M2 คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
 • sd คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
 • n1 และ n2 คือขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

ตัวอย่างเช่น สมมตินักวิจัยทำการทดลองกับผู้ป่วย 10 คน โดยวัดอาการของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับยา พบว่า ค่าเฉลี่ยของอาการของผู้ป่วยก่อนได้รับยาทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาการของผู้ป่วยก่อนได้รับยาทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 10 สมมติฐานว่างคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเดียวกัน สมมติฐานทางเลือกคือยาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคแตกต่างกัน ระดับความเชื่อมั่นที่นักวิจัยกำหนดไว้คือ 95%

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณ t-statistic ดังนี้

t = (55 - 50) / 10√(1/10 + 1/10)
= 2.236
 1. หาค่า p-value จากตาราง t-distribution โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นและองศาอิสระ

ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างข้างต้น ระดับความเชื่อมั่นที่นักวิจัยกำหนดไว้คือ 95% และขนาดตัวอย่างของทั้งสองกลุ่มเท่ากับ 10 ดังนั้น องศาอิสระจึงเท่ากับ 18

จากตาราง t-distribution เราสามารถหาค่า p-value ของ t-statistic ที่เท่ากับ 2.236 ได้เท่ากับ 0.025

 1. ตัดสินใจ
 • ถ้า p-value น้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานว่าง หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
 • ถ้า p-value มากกว่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐานว่าง หมายความว่า ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตัวอย่างเช่น จากตัวอย่างข้างต้น ค่า p-value เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นที่นักวิจัยกำหนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นนักวิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง หมายความว่ายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป

t test dependent : เครื่องมือวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน t test dependent สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีขนาดเล็กและข้อมูลประเภทใดก็ได้ t test dependent จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยและงานประยุกต์ต่าง ๆ

เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ

การทำโปรเจคจบเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก นักศึกษาหลายคนจึงประสบปัญหาในการทำโปรเจคจบไม่สำเร็จ บทความนี้จะแนะนำ เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ ดังนี้

1. วางแผนอย่างรอบคอบ

การวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำโปรเจคจบ เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนอย่างรอบคอบ นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ขอบเขตของโปรเจค นักศึกษาควรกำหนดขอบเขตของโปรเจคให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ความเหมาะสมกับสาขาวิชา และระยะเวลาที่กำหนด
 • ขั้นตอนการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด โดยพิจารณาจากขอบเขตของโปรเจคและปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น
 • ระยะเวลาในการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากขั้นตอนการทำงาน ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
 • งบประมาณในการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดงบประมาณในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงาน ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ตัวอย่างการวางแผนอย่างรอบคอบในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ขอบเขตของโปรเจค ระบบจัดการการจองโรงแรมควรสามารถจองห้องพัก ตรวจสอบสถานะการจอง และยกเลิกการจองได้
 • ขั้นตอนการทำงาน
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบระบบ
  • เขียนโปรแกรม
  • ทดสอบระบบ
  • ติดตั้งระบบ
 • ระยะเวลาในการทำงาน 3 เดือน
 • งบประมาณในการทำงาน 100,000 บาท

หลังจากกำหนดแผนงานแล้ว นักศึกษาควรทบทวนแผนงานเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

นอกจากนี้ นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผน เช่น การเขียนแผนงานแบบ SMART การวางแผนโดยใช้แผนผังภาพ เป็นต้น

2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจค ขอบเขตของโปรเจค ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณในการทำงาน เป็นต้น

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มวางแผนทำโปรเจค เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ของโปรเจคได้ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานได้

นอกจากนี้ นักศึกษาควรเตรียมคำถามที่ต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาให้พร้อม เพื่อให้การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างคำถามที่นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มีดังนี้

 • หัวข้อโปรเจคควรเป็นอย่างไร
 • ขอบเขตของโปรเจคควรเป็นอย่างไร
 • ขั้นตอนการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • ระยะเวลาในการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • งบประมาณในการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • นักศึกษาควรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอะไรในการทำงาน
 • นักศึกษาควรทำเอกสารประกอบโปรเจคอย่างไร

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยนักศึกษาทำโปรเจคจบสำเร็จ

3. แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ

การแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ จะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย นักศึกษาควรแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีขนาดเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายของงาน ระยะเวลาในการทำงาน และทรัพยากรที่จำเป็น

ตัวอย่างการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบจองโรงแรม
  • ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 • ออกแบบระบบ
  • ออกแบบฐานข้อมูล
  • ออกแบบหน้าจอ
  • ออกแบบอัลกอริทึม
 • เขียนโปรแกรม
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
  • เขียนโปรแกรมหน้าจอ
  • เขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
 • ทดสอบระบบ
  • ทดสอบระบบฐานข้อมูล
  • ทดสอบระบบหน้าจอ
  • ทดสอบระบบอัลกอริทึม
 • ติดตั้งระบบ
  • ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  • ติดตั้งระบบหน้าจอ
  • ติดตั้งระบบอัลกอริทึม

นักศึกษาควรกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นักศึกษาควรจัดทำแผนภูมิ Gantt Chart หรือแผนภูมิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่ายขึ้น

4. ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การทยอยทำงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักศึกษาทำงานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี นักศึกษาควรตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • เป้าหมายรายวัน
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 10 หน้า
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล 10%
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 10%
 • เป้าหมายรายสัปดาห์
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 70 หน้า
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล 70%
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 70%

นักศึกษาควรจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ภาระงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทำ และระยะเวลาในการทำงาน

นอกจากนี้ นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และควรทำงานอย่างหนักและตั้งใจ เพื่อให้สามารถทำงานสำเร็จได้ทันเวลา

นักศึกษาควรมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ในการทำงานย่อมมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่น อุปกรณ์เสีย เกิดปัญหาสุขภาพ หรือมีภาระงานอื่น ๆ เข้ามาแทรก นักศึกษาควรเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ด้วย เพื่อให้สามารถทำงานเสร็จทันเวลา

นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้อย่างน้อย 10% ของระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด

นอกจากนี้ นักศึกษาควรมีแผนสำรองเผื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น หาแหล่งอุปกรณ์สำรอง หาบุคคลอื่นมาช่วยทำงาน หรือปรับเปลี่ยนขอบเขตของโปรเจคให้เหมาะสม

ตัวอย่างการเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ระยะเวลาในการทำงานเดิม 3 เดือน
 • เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 10%
 • ระยะเวลาในการทำงานใหม่ 3.3 เดือน

นักศึกษาควรตรวจสอบแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

นักศึกษาคนหนึ่งชื่อสมชาย กำลังทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม สมชายได้วางแผนอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตของโปรเจค กำหนดขั้นตอนการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการทำงาน และกำหนดงบประมาณในการทำงานอย่างชัดเจน สมชายได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน สมชายได้แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย สมชายทำงานอย่างสม่ำเสมอและเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ด้วย ส่งผลให้สมชายสามารถทำโปรเจคจบสำเร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี

เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา นักศึกษาควรศึกษาและปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้ เพื่อให้การทำโปรเจคจบประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานวิจัยทุกชิ้น โดยเป็นส่วนที่กล่าวถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่เคยศึกษาในประเด็นหรือปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน บทความนี้แนะนำ ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อประเด็นหรือปัญหานั้นในปัจจุบัน รวมไปถึงข้อจำกัดหรือช่องว่างของความรู้ที่งานวิจัยชิ้นใหม่จะช่วยเติมเต็มในงานวิจัย

ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยใดบ้าง โดยอาจใช้วิธีค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Scholar หรือ ThaiJo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยไทย จากนั้นจึงคัดเลือกงานวิจัยที่ตรงประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากหัวข้องานวิจัย ผู้วิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และข้อจำกัดของงานวิจัย

เมื่อได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยควรอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด โดยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 • แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
 • ตัวแปรที่ศึกษา
 • วิธีการศึกษา
 • ผลการวิจัย
 • ข้อจำกัดของงานวิจัย

จากการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยควรสรุปใจความสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละชิ้น โดยเน้นประเด็นที่ตรงกับงานวิจัยชิ้นใหม่ของตน จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและข้อแตกต่างระหว่างงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยนี้มี 2 แนวคิดหลักๆ คือ

 • แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์อันเป็นผลมาจากความกดดันหรือความท้าทายต่างๆ ที่บุคคลเผชิญอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคลได้
 • แนวคิดเกี่ยวกับกลไกการเผชิญกับความเครียด หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลได้

จากแนวคิดทั้งสองนี้ พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีบทบาทสำคัญในการลดระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวก หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับความเครียดอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลในทางบวก เช่น การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว การผ่อนคลาย การแสวงหาความสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น
 • กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับความเครียดอย่างก้าวร้าวหรือทำลายล้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลในทางลบ เช่น การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การทำร้ายตัวเอง เป็นต้น

2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่ต่ำกว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ [ชื่อผู้วิจัย] (ปี พ.ศ. [ปี]) พบว่า นักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียน มีระดับความเครียดที่ต่ำกว่านักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียน แต่ใช้กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

งานวิจัยของ [ชื่อผู้วิจัย] (ปี พ.ศ. [ปี]) พบว่า พนักงานที่เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน มีระดับความเครียดที่ต่ำกว่าพนักงานที่เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน แต่ใช้กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวก

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่ต่ำกว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

2.3 ช่องว่างของความรู้

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงกลไกการเผชิญกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนและครอบครัว

ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการเผชิญกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนและครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเผชิญกับความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียน

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นใหม่ของตน

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานวิจัยใหม่ เพราะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าใจความก้าวหน้าของงานวิจัยในสาขานั้น ๆ ได้ รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับงานวิจัยเดิม ๆ ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเริ่มต้นงานวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการกำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการจะศึกษา ส่วนขอบเขตของงานวิจัยคือการกำหนดขอบเขตของการศึกษาว่าครอบคลุมอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการจะศึกษาอะไร ต้องการจะหาคำตอบอะไร และต้องการจะพิสูจน์อะไร วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 • ชัดเจน (Clear) เข้าใจง่ายและสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • เฉพาะเจาะจง (Specific) ระบุประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน
 • วัดได้ (Measurable) สามารถวัดหรือประเมินผลได้
 • บรรลุได้ (Achievable) เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 • เกี่ยวข้องกัน (Relevant) สอดคล้องกับปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา
 • ทันเวลา (Timely) สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด

ขอบเขตของงานวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนว่าการศึกษาครอบคลุมอะไรบ้าง โดยควรระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร สถานที่ ระยะเวลา และแหล่งข้อมูล ขอบเขตของงานวิจัยที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 • ครอบคลุม (Comprehensive) ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน
 • สมเหตุสมผล (Reasonable) เหมาะสมกับทรัพยากรและระยะเวลาที่มี
 • เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Feasible) สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ

การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงานวิจัย เพราะจะช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยและดำเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และการกำหนดขอบเขตของงานวิจัยที่ชัดเจนจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร สถานที่ ระยะเวลา และแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

 • วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมพนักงานขาย
 • ขอบเขตของการศึกษา: ศึกษาพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมการอบรมแบบออนไลน์ เป็นเวลา 6 เดือน
 • วัตถุประสงค์ของการศึกษา: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราการเกิดอาชญากรรม
 • ขอบเขตของการศึกษา: ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราการเกิดอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • วัตถุประสงค์ของการศึกษา: พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อพยากรณ์ราคาหุ้น
 • ขอบเขตของการศึกษา: ศึกษาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องประเภทต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละงานมีความแตกต่างกัน โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจะกำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการจะศึกษา ส่วนขอบเขตของงานวิจัยจะกำหนดขอบเขตของการศึกษาว่าครอบคลุมอะไรบ้าง

2. แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิจัย เพราะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดกรอบความคิดในการวิจัยและดำเนินการวิจัยได้อย่างมีทิศทาง

แนวคิด หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ แนวคิดอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา หรือทฤษฎี

ทฤษฎี หมายถึง กรอบความคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลและครอบคลุม ทฤษฎีมักสร้างขึ้นจากแนวคิดหลาย ๆ แนวคิด

กรอบแนวคิด หมายถึง การนำแนวคิดและทฤษฎีมาเชื่อมโยงกันเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ กรอบแนวคิดช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นได้

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด

แนวคิดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎี โดยแนวคิดหลาย ๆ แนวคิดสามารถนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเป็นทฤษฎีได้ ทฤษฎีสามารถนำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ และสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ กรอบแนวคิดเป็นการนำแนวคิดและทฤษฎีมาเชื่อมโยงกันเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยกรอบแนวคิดจะระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้น

ตัวอย่างแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด

 • แนวคิด: การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • ทฤษฎี: ทฤษฎีการเรียนรู้แบบบันไดเลื่อน (Ladder Learning Theory)
 • กรอบแนวคิด: กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบบันไดเลื่อน (Ladder Learning Theory) อธิบายว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากระดับง่ายไปสู่ระดับยาก โดยการเรียนรู้ในแต่ละระดับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ความสามารถ และแรงจูงใจ

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดในงานวิจัย สามารถใช้ในงานวิจัยได้หลายวิธี เช่น

 • ใช้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย
 • ใช้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อกำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้น
 • ใช้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัย

โดยนักวิจัยควรพิจารณาเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

3. ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยตั้งแต่การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของงานวิจัย เพราะจะช่วยให้นักวิจัยสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา
 • ตัวแปร หมายถึง คุณสมบัติหรือลักษณะต่าง ๆ ของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา
 • เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง อุปกรณ์หรือวิธีการที่ใช้รวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง กระบวนการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาคำตอบของปัญหาการวิจัย
 • การนำเสนอผลการวิจัย หมายถึง การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้

ประเภทของระเบียบวิธีวิจัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องการศึกษา ได้แก่

 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลสถิติ เป็นต้น
 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลคำพูด ข้อมูลความคิดเห็น เป็นต้น

ตัวอย่างระเบียบวิธีวิจัย

 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การทดลอง การสำรวจ การวิจัยเชิงสังเกตการณ์
 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงมีส่วนร่วม

การเลือกระเบียบวิธีวิจัย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย โดยนักวิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการศึกษา
 • ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
 • ขอบเขตของการศึกษา
 • ทรัพยากรที่มี

โดยนักวิจัยควรเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ต้องการ

4. ผลการวิจัย

ผลการวิจัย หมายถึง ข้อมูลหรือข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย ผลการวิจัยที่ดีควรมีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยนักวิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ความถูกต้อง ผลการวิจัยควรถูกต้องตามความเป็นจริง
 • ความน่าเชื่อถือ ผลการวิจัยควรสามารถเชื่อถือได้
 • ความสมบูรณ์ ผลการวิจัยควรครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน
 • ความชัดเจน ผลการวิจัยควรเข้าใจง่ายและสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

การนำเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 • การเขียนรายงานวิจัย เป็นรูปแบบการนำเสนอผลการวิจัยที่พบได้บ่อยที่สุด โดยรายงานวิจัยควรมีการระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
 • การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นรูปแบบการนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชน โดยนักวิจัยอาจนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของบทความวิชาการ การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานในรูปแบบอื่น ๆ

ข้อดีและข้อเสียของผลการวิจัย

ผลการวิจัยมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

 • ผลการวิจัยสามารถช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง
 • ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ผลการวิจัยสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี

ข้อเสีย

 • ผลการวิจัยอาจไม่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การออกแบบการวิจัยที่ไม่ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
 • ผลการวิจัยอาจไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น บริบทของการศึกษา ลักษณะของประชากร หรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ตัวอย่างผลการวิจัย

 • ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่รับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้เป็นประจำจะมีสุขภาพที่ดีกว่าเด็กที่รับประทานอาหารที่ไม่มีผักและผลไม้เป็นประจำ
 • ผลการวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผลการวิจัยพบว่าการอ่านหนังสือเป็นประจำอาจช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าผลการวิจัยสามารถช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้

5. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำแนะนำหรือความคิดเห็นที่เสนอให้ผู้อื่นพิจารณานำไปปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในงานวิจัยมักเสนอเพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการเสนอแนะ ได้แก่

 • ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เสนอเพื่อพัฒนางานวิจัยในด้านวิชาการ เช่น เสนอให้มีการปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัย เสนอให้มีการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น เป็นต้น
 • ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เสนอเพื่อพัฒนางานวิจัยในด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น เสนอให้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น เสนอให้มีการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น

ตัวอย่างข้อเสนอแนะ

 • ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เช่น
  • ควรมีการปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยให้มีความรอบคอบมากขึ้น
  • ควรใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น
  • ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการวิจัย
 • ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เช่น
  • ควรเผยแพร่ผลการวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น
  • ควรนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ควรศึกษาผลระยะยาวของผลการวิจัย

ความสำคัญของข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานวิจัย เพราะจะช่วยให้งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอแนะสามารถช่วยพัฒนางานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น

 • ช่วยให้งานวิจัยมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากขึ้น
 • ช่วยให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
 • ช่วยให้งานวิจัยสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีได้

การเขียนข้อเสนอแนะ

การเขียนข้อเสนอแนะควรมีความชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น โดยควรระบุข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนและอธิบายเหตุผลในการเสนอแนะด้วย โดยข้อเสนอแนะสามารถเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 • การเขียนเป็นข้อความ
 • การเขียนเป็นรายการ
 • การเขียนเป็นแผนภูมิ

โดยนักวิจัยควรพิจารณารูปแบบการเขียนข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับเนื้อหาของงานวิจัย

ตัวอย่างประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
  • วัตถุประสงค์ของการศึกษา: พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • ขอบเขตของการศึกษา: การศึกษาในมนุษย์
  • แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด: แนวคิดภูมิคุ้มกันบำบัด
  • ระเบียบวิธีวิจัย: การทดลองทางคลินิก
  • ผลการวิจัย: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • ข้อเสนอแนะ: ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่
 • การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
  • วัตถุประสงค์ของการศึกษา: พัฒนาระบบ AI ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และตัดสินใจได้เอง
  • ขอบเขตของการศึกษา: การศึกษาในระบบคอมพิวเตอร์
  • แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด: แนวคิดการเรียนรู้ของเครื่อง
  • ระเบียบวิธีวิจัย: การทดลองทางคอมพิวเตอร์
  • ผลการวิจัย: ระบบ AI สามารถสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ได้
  • ข้อเสนอแนะ: ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบ AI ที่มีความสามารถในการตัดสินใจได้เอง

การพิจารณา ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบจะช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำโปรเจคจบ

การทำโปรเจคจบเป็นภารกิจสำคัญที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา โปรเจคจบเป็นการแสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะหรือสาขาวิชานั้นๆ ขั้นตอนการทำโปรเจคจบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักศึกษาทุกคน

โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการทำโปรเจคจบ จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. คิดหัวข้อโปรเจค

การคิดหัวข้อโปรเจคที่ดีควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความถนัดและความสนใจของตนเอง นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความถนัด เพราะจะทำให้การทำงานโปรเจคเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน
 • ความท้าทายและความเป็นไปได้ หัวข้อโปรเจคควรมีความท้าทายพอสมควร เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง แต่ควรมีความเป็นไปได้ที่จะทำสำเร็จด้วย
 • ความสอดคล้องกับสาขาวิชา หัวข้อโปรเจคควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคสำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 • การพัฒนาระบบการแปลภาษาอัตโนมัติ
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

 • การพัฒนาระบบอัตโนมัติ
 • การออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล
 • การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง
 • การพัฒนาวัสดุใหม่
 • การวิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาด

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้

 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน
 • การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

นักศึกษาสามารถคิดหัวข้อโปรเจคจากปัญหาหรือความต้องการของสังคม หรือจากแนวคิดใหม่ๆ ของตนเองก็ได้ โดยอาจปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือรุ่นพี่ที่เคยทำโปรเจคจบมาก่อนก็ได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหัวข้อโปรเจคที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา

 • การพัฒนาระบบการแปลภาษาอัตโนมัติสำหรับภาษาไทย-อังกฤษ
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้พลาสติก
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์
 • การวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดูแลผู้ป่วย

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น นักศึกษาควรพิจารณาตามความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นหลัก

2. หาข้อมูลและวางแผนการทำงาน

เมื่อได้หัวข้อโปรเจคแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การศึกษาหาข้อมูลและวางแผนการทำงาน โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจัดทำแผนการทำงานอย่างละเอียด ซึ่งควรระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณที่ใช้

 • วัตถุประสงค์ของโปรเจค ควรระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร เช่น พัฒนาระบบการแปลภาษาอัตโนมัติให้สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพให้สามารถวัดค่าต่างๆ ของร่างกายได้อย่างแม่นยำและสะดวก
 • ขอบเขตของงาน ควรระบุให้ชัดเจนว่างานจะครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น การพัฒนาระบบการแปลภาษาอัตโนมัติจะครอบคลุมเฉพาะภาษาไทย-อังกฤษ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพจะครอบคลุมเฉพาะการวัดค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ
 • ขั้นตอนการทำงาน ควรระบุให้ชัดเจนว่างานจะดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำทีละส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • ระยะเวลาในการทำงาน ควรระบุให้ชัดเจนว่างานจะใช้เวลานานเท่าใด เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • งบประมาณที่ใช้ ควรระบุให้ชัดเจนว่างานจะต้องใช้เงินทุนเท่าใด เพื่อให้สามารถเตรียมงบประมาณได้อย่างเพียงพอ

นักศึกษาควรจัดทำแผนการทำงานอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้สามารถทำงานโปรเจคได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3. ดำเนินการตามแผนการทำงาน

 • กำหนดลำดับความสำคัญของงาน ในแต่ละแผนงานมักจะมีงานหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ ดังนั้นจึงควรกำหนดลำดับความสำคัญของงานก่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร่งด่วน ความสำคัญ ผลกระทบ เป็นต้น
 • แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำทีละส่วน ในกรณีที่งานมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ควรแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำทีละส่วนเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยอาจกำหนดเกณฑ์ในการแบ่งงาน เช่น ระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากร เป็นต้น
 • กำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ชัดเจน การกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจะช่วยให้สามารถวัดผลการดำเนินงานและประเมินได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
 • ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงาน ควรติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานหรือแนวทางการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงในการดำเนินการตามแผนการทำงาน เช่น

 • ความพร้อมของทรัพยากร ควรตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เป็นต้น ก่อนเริ่มดำเนินการตามแผน
 • ความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสำเร็จของการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การเผื่อความเสี่ยง ควรเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เป็นต้น

ตัวอย่างการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำทีละส่วน เช่น

 • แผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
  • งานออกแบบ
  • งานก่อสร้าง
  • งานตกแต่งภายใน
 • แผนงานพัฒนาเว็บไซต์
  • งานออกแบบเว็บไซต์
  • งานพัฒนาระบบ
  • งานทดสอบระบบ
  • งานเผยแพร่เว็บไซต์

โดยในแต่ละส่วนอาจกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ชัดเจน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทดลองและทดสอบระบบ

การทดสอบระบบเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าระบบทำงานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ การทดสอบระบบสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบและวัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ประเภทของการทดสอบระบบ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • การทดสอบหน่วย: ทดสอบหน่วยย่อยของระบบ เช่น โมดูล คลาส หรือฟังก์ชัน
 • การทดสอบการรวม: ทดสอบการรวมหน่วยย่อยเข้าด้วยกัน เช่น การรวมโมดูล การรวมคลาส หรือการรวมฟังก์ชัน
 • การทดสอบระบบ: ทดสอบระบบทั้งหมดโดยรวม
 • การทดสอบระบบปฏิบัติการ: ทดสอบระบบปฏิบัติการที่ระบบทำงานอยู่
 • การทดสอบฮาร์ดแวร์: ทดสอบฮาร์ดแวร์ที่ระบบทำงานอยู่

วัตถุประสงค์ของการทดสอบระบบ มีดังนี้

 • เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของระบบ
 • เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
 • เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนด

วิธีการทดสอบระบบ มีดังนี้

 • การทดสอบเชิงโครงสร้าง: ทดสอบระบบตามโครงสร้างของระบบ
 • การทดสอบเชิงพฤติกรรม: ทดสอบระบบตามพฤติกรรมของระบบ
 • การทดสอบเชิงฟังก์ชัน: ทดสอบระบบตามฟังก์ชันของระบบ
 • การทดสอบเชิงอินพุต/เอาต์พุต: ทดสอบระบบตามอินพุตและเอาต์พุตของระบบ
 • การทดสอบความผิดพลาด: ทดสอบระบบภายใต้สภาวะผิดปกติ

ตัวอย่างการทดสอบระบบ

 • การทดสอบว่าระบบสามารถประมวลผลข้อมูลถูกต้องหรือไม่
 • การทดสอบว่าระบบสามารถทำงานได้โดยไม่ขัดข้องหรือไม่
 • การทดสอบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ทันเวลาหรือไม่
 • การทดสอบว่าระบบสามารถทำงานภายใต้ปริมาณงานสูงได้หรือไม่

การทดสอบระบบเป็นกระบวนการสำคัญในการประกันคุณภาพของระบบ การทดสอบระบบช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบทำงานตามที่คาดหวังไว้และสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นsharemore_vert

5. เขียนรายงานและนำเสนอผลงาน

การเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานและการศึกษา การเขียนรายงานจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดและข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลงานจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลของคุณต่อผู้อื่นได้อย่างน่าสนใจ

การเขียนรายงาน มีขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงานจะช่วยให้คุณกำหนดเนื้อหาและขอบเขตของรายงานได้
 2. รวบรวมข้อมูล ข้อมูลสำหรับรายงานสามารถรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสาร แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือการสัมภาษณ์
 3. วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและกำหนดประเด็นหลักของรายงาน
 4. เขียนรายงาน เขียนรายงานตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ โดยควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ

การนำเสนอผลงาน มีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเนื้อหา เตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ โดยควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ
 2. ฝึกซ้อมการนำเสนอ ฝึกซ้อมการนำเสนอเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถนำเสนอได้อย่างราบรื่น
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ฯลฯ
 4. นำเสนอผลงาน นำเสนอผลงานของคุณอย่างมั่นใจ

แนวทางการเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

 • ความชัดเจน รายงานและผลงานควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน
 • ความถูกต้อง รายงานและผลงานควรมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 • ความสมบูรณ์ รายงานและผลงานควรมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องการนำเสนอ
 • ความน่าเชื่อถือ รายงานและผลงานควรมีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างการยอมรับจากผู้อื่นได้

ตัวอย่างการเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน เช่น

 • การเขียนรายงานผลการวิจัย
 • การเขียนรายงานการประชุม
 • การเขียนรายงานประจำปี
 • การนำเสนอผลงานวิจัย
 • การนำเสนอผลงานวิชาการ

การเขียนรายงานและนำเสนอผลงานเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานและการศึกษา การเขียนรายงานจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดและข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลงานจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลของคุณต่อผู้อื่นได้อย่างน่าสนใจ

ตัวอย่างการเขียนรายงานโปรเจค

รายงานโปรเจคเป็นเอกสารที่สรุปผลการวิจัยหรือพัฒนาโครงการต่างๆ รายงานโปรเจคควรมีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงสร้างของรายงานโปรเจค มีโครงสร้างดังนี้

 • บทนำ บทนำควรกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องควรกล่าวถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เอกสารวิชาการ เอกสารทางเทคนิค ฯลฯ
 • วิธีการดำเนินการ วิธีการดำเนินการควรกล่าวถึงวิธีการดำเนินการต่างๆ ของโครงการ เช่น วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทดสอบระบบ ฯลฯ
 • ผลการทดลองหรือการพัฒนา ผลการทดลองหรือการพัฒนาควรกล่าวถึงผลการทดลองหรือการพัฒนาต่างๆ ของโครงการ เช่น ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบระบบ ฯลฯ
 • สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปและข้อเสนอแนะควรสรุปผลการทดลองหรือการพัฒนาของโครงการ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป

ตัวอย่างการเขียนรายงานโปรเจค

บทนำ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรต่างๆ ระบบสารสนเทศที่ดีควรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยระบบ HRMS นี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขององค์กร เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน ฯลฯ และประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนกำลังคน การจ่ายค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการพัฒนาระบบ HRMS ได้แก่

 • เอกสารวิชาการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • เอกสารภายในองค์กรเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรมนุษย์

วิธีการดำเนินการ

โครงการพัฒนาระบบ HRMS ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบระบบ HRMS
 • พัฒนาระบบ HRMS
 • ทดสอบระบบ HRMS
 • ติดตั้งระบบ HRMS

ผลการทดลองหรือการพัฒนา

ผลการทดลองหรือการพัฒนาระบบ HRMS พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขององค์กรได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองหรือการพัฒนาระบบ HRMS พบว่าระบบมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะบางประการในการปรับปรุงระบบ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง เช่น ฟังก์ชันการขออนุมัติการลา ฟังก์ชันการติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

บทวิจารณ์

รายงานโปรเจคที่ดีควรมีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานโปรเจคตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้อย่างครบถ้วน รายงานมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ รายงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อย่างไรก็ตาม รายงานยังมีข้อเสนอแนะบางประการในการปรับปรุง เช่น การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการในการพัฒนาระบบ HRMS เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบได้ดีขึ้น การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลการทดลองหรือการพัฒนาระบบ HRMS เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประสิทธิภาพของระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่างการนำเสนอผลงานโปรเจค

การนำเสนอผลงานโปรเจคสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การนำเสนอในรูปแบบของรายงาน การนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ การนำเสนอในรูปแบบของวีดิทัศน์ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำโปรเจคจบ เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก นักศึกษาจึงควรวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถผ่านภารกิจนี้ได้สำเร็จ

เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์

การทำโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์เป็นงานชิ้นใหญ่ที่นักศึกษาต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุด แน่นอนว่านักศึกษาทุกคนย่อมต้องการทำโปรเจคที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับผลการประเมินที่ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์ และแนวทางในการทำโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เลือกหัวข้อที่สนใจและมีความเป็นไปได้

ในการเลือกหัวข้อโปรเจคจบ นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความสนใจและทักษะของตนเอง นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความถนัด เพราะจะทำให้การทำงานโปรเจคจบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักศึกษาควรสำรวจตัวเองว่าตนเองมีความสนใจในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ด้านใด เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และตนเองมีทักษะหรือความรู้ด้านใดบ้าง เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่เป็นไปได้ในการดำเนินการด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เวลา งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น นักศึกษาควรประเมินระยะเวลาในการดำเนินการโปรเจคจบว่าสามารถดำเนินการให้เสร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงพิจารณางบประมาณและบุคลากรที่มีความจำเป็นในการทำงานโปรเจคจบว่าเพียงพอหรือไม่
 • ความเหมาะสมกับสาขาวิชา นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับในการศึกษามาพัฒนาโปรเจคจบได้ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคที่สนใจว่ามีความเหมาะสมกับสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่หรือไม่

นอกจากนี้ นักศึกษาควรทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นทำงานโปรเจคจบ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างรอบคอบและบรรลุเป้าหมายได้ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองสนใจ เช่น หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

2. วางแผนงานอย่างรอบคอบ

การวางแผนงานอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาด และลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ

ในการวางแผนงานอย่างรอบคอบ มีขั้นตอนสำคัญดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ว่าต้องการบรรลุผลอะไรบ้าง กำหนดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จได้
 2. วิเคราะห์สถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของงาน เช่น ระยะเวลา งบประมาณ บุคลากร ทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี เป็นต้น
 3. แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นและมองเห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจนขึ้น
 4. กำหนดระยะเวลาและลำดับความสำคัญของงาน กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงานและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด
 5. กำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
 6. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานและปรับปรุงแก้ไขหากจำเป็น

นอกจากขั้นตอนสำคัญต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้การวางแผนงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 • คิดถึงเรื่องที่ไม่คาดคิด เผื่อเวลาและทรัพยากรไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุปกรณ์ชำรุด บุคลากรลางาน เป็นต้น
 • ยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนแผน หากมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ให้พร้อมปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • สื่อสารแผนงานให้ชัดเจน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงเป้าหมาย ขอบเขต ระยะเวลา และลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

การวางแผนงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาด และลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างราบรื่น

3. ศึกษาข้อมูลและทดลองทำก่อนลงมือทำงานจริง

การศึกษาข้อมูลและทดลองทำก่อนลงมือทำงานจริงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น การศึกษาข้อมูลจะช่วยให้เราเข้าใจงานและสิ่งที่ต้องทำได้อย่างถ่องแท้ ในขณะที่การทดลองทำจะช่วยให้เราฝึกฝนทักษะและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ ในการศึกษาข้อมูล มีขั้นตอนสำคัญดังนี้

 1. กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องศึกษา ว่าต้องการทราบข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
 3. สรุปข้อมูลสำคัญและจดบันทึกไว้ เพื่อให้สามารถทบทวนข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ในการทดลองทำ มีขั้นตอนสำคัญดังนี้

 1. กำหนดขอบเขตของสิ่งที่ต้องทดลองทำ ว่าต้องการทดลองทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถวางแผนการทดลองได้อย่างเหมาะสม
 2. เตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น เพื่อให้สามารถทดลองทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 3. ดำเนินการทดลองอย่างระมัดระวัง และบันทึกผลลัพธ์ที่ได้

นอกจากขั้นตอนสำคัญต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้การศึกษาข้อมูลและทดลองทำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 • ตั้งคำถาม จะช่วยให้เรากำหนดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องศึกษาและสิ่งที่ต้องทดลองทำได้อย่างเหมาะสม
 • คิดวิเคราะห์ จะช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลและสิ่งที่ทดลองทำได้อย่างถ่องแท้
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น จะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆ และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

การศึกษาข้อมูลและทดลองทำเป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนควรมี ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการนำการศึกษาข้อมูลและทดลองทำไปใช้ในการทำงาน เช่น

 • นักศึกษาที่กำลังทำโครงงานวิจัย จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่จะวิจัย ทดลองทำสมมติฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ ทดลองใช้ซอฟต์แวร์กับผู้ใช้จริง เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
 • ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ทดลองทำการตลาดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด

การศึกษาข้อมูลและทดลองทำเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ เริ่มต้นจากการตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

4. ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการทำงาน การทำงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยม

การทำงานอย่างสม่ำเสมอสามารถทำได้โดยการกำหนดเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาในการทำงาน แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอน พยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนด หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และอย่าหยุดพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ

นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้การทำงานอย่างสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย จะช่วยให้เรามุ่งมั่นในการทำงานและบรรลุเป้าหมายได้
 • กำหนดระยะเวลาในการทำงานที่สมจริง จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องเร่งรีบ
 • แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของงานและทำงานได้ง่ายขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง จะช่วยให้เราทำงานเสร็จทันตามกำหนด
 • อย่าหยุดพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนควรมี ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการทำงาน ช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยม

ตัวอย่างการนำการทำงานอย่างสม่ำเสมอไปใช้ในการทำงาน เช่น

 • นักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ จะต้องแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เช่น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนบทคัดย่อ เป็นต้น และกำหนดระยะเวลาในการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด
 • นักกีฬาจะต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและร่างกายให้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถแข่งขันและชนะได้
 • นักธุรกิจจะต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้

การทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาในการทำงาน แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอน พยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนด หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และอย่าหยุดพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ

5. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาทุกคน เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ การให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถวางแผนอนาคตได้อย่างชัดเจน

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้หลายด้าน เช่น

 • ให้คำแนะนำด้านวิชาการ เช่น การเลือกหลักสูตร การเลือกหัวข้อโครงงานวิจัย หรือการเขียนบทความวิชาการ
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการทำงานวิจัย เช่น การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาตนเอง เช่น การกำหนดเป้าหมายทางการศึกษา การวางแผนอาชีพ หรือการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยควรนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมข้อมูลที่จำเป็นมานำเสนอ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นักศึกษาควรเตรียมคำถามหรือประเด็นที่ต้องการปรึกษามาล่วงหน้า เพื่อให้การปรึกษาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักศึกษาควรเปิดใจรับฟังคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการนำการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ เช่น

 • นักศึกษาที่กำลังเลือกหลักสูตรปริญญาโท ควรจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความสนใจและเป้าหมายทางอาชีพ
 • นักศึกษาที่กำลังทำโครงงานวิจัย ควรจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าทำงาน ควรจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะอื่นๆ

การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถวางแผนอนาคตได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • การเรียนรู้ของเครื่อง
 • เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม

นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อโปรเจคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาและความสนใจของตนเอง ตัวอย่างโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการระบบขนส่งสาธารณะ
 • การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
 • การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจจับโรคมะเร็ง
 • การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการทำนายราคาหุ้น
 • การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน

เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านคอมพิวเตอร์ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการแสดงความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จได้

เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านวิศวกรรม

โปรเจคจบเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เป็นการทดสอบความรู้และทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตร การทำโปรเจคจบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของนักศึกษา เพราะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ พิจารณา การทำโปรเจคจบที่ดีนั้น นักศึกษาควรวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านวิศวกรรม ต่อไปนี้จะช่วยให้นักศึกษาทำโปรเจคจบได้อย่างประสบความสำเร็จ

1. เลือกหัวข้อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับสาขาวิชา

การเลือกหัวข้อโปรเจคจบเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะหัวข้อที่เลือกจะส่งผลต่อความสำเร็จของโปรเจคจบโดยรวม หัวข้อโปรเจคจบที่ดีควรมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่

 • หัวข้อที่สนใจและถนัด

หัวข้อโปรเจคจบควรเป็นสิ่งที่นักศึกษาสนใจและถนัด เพราะจะทำให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างจริงจัง นักศึกษาควรสำรวจความสนใจและความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาจากวิชาที่เรียนมา กิจกรรมที่เข้าร่วม หรืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ หัวข้อที่สนใจและถนัดจะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

 • เหมาะสมกับสาขาวิชา

หัวข้อโปรเจคจบควรมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อค้นหาหัวข้อที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของตนเอง

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคจบด้านวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมโยธา: การออกแบบและสร้างสะพาน, การออกแบบและก่อสร้างอาคาร, การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล: การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: การพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียน, การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย, การออกแบบและสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมเคมี: การพัฒนากระบวนการผลิต, การพัฒนาวัสดุใหม่, การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมี

นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำโปรเจคจบ นักศึกษาควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการเลือกหัวข้อโปรเจคจบ

2. หาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือก

อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการทำโปรเจคจบ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือก เพื่อให้อาจารย์สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในการหาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือก: อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือก เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • ประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ: อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกับนักศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาควรกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นักศึกษาสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้จากการปรึกษากับอาจารย์ที่สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก หรือจากคำแนะนำของเพื่อนหรือรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาควรนัดสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคจบและแนวทางการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างคำถามที่นักศึกษาควรถามอาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือกมากน้อยเพียงใด
 • อาจารย์เคยทำโปรเจคจบในหัวข้อที่ใกล้เคียงกับที่นักศึกษาสนใจหรือไม่
 • อาจารย์มีแนวทางการทำงานอย่างไรในการทำโปรเจคจบ
 • อาจารย์พร้อมที่จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาหรือไม่

การหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำโปรเจคจบสำเร็จ

3. วางแผนการทำงานอย่างละเอียด


แผนการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ แผนการทำงานควรครอบคลุมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการทำโปรเจค ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณที่ใช้

 • ขั้นตอนในการทำโปรเจคจบ

ในการทำโปรเจคจบ นักศึกษาจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • การศึกษาข้อมูลและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
 • การออกแบบและสร้างต้นแบบ
 • การทดสอบและปรับปรุง
 • การเขียนรายงาน
 • การนำเสนอผลงาน

นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการทำโปรเจคจบ เพื่อวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

 • ระยะเวลาในการทำงาน

นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างทันเวลา นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขอบเขตของงาน ความซับซ้อนของงาน และทรัพยากรที่มี

 • งบประมาณที่ใช้

นักศึกษาควรประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการทำโปรเจค งบประมาณที่ใช้อาจรวมถึงค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น นักศึกษาควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการประมาณการงบประมาณ

 • ตัวอย่างแผนการทำงานในการทำโปรเจคจบ

แผนการทำงานในการทำโปรเจคจบอาจแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาข้อมูลและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบและสร้างต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบและปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4: การเขียนรายงาน

ขั้นตอนที่ 5: การนำเสนอผลงาน

นักศึกษาควรปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้น

4. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคจบเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหัวข้อโปรเจคอย่างถ่องแท้ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งทางหนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

แหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคจบ

 • หนังสือและวารสารวิชาการ
 • เว็บไซต์วิชาการ
 • ฐานข้อมูลออนไลน์
 • ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคจบอย่างละเอียด ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
 • หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคจบอย่างละเอียด ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโปรเจค

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโปรเจคจบอาจรวมถึง

 • วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์เครื่องมือ เช่น เครื่องวัด เครื่องมือช่าง

นักศึกษาควรตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโปรเจคอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน นักศึกษาอาจสอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์

ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโปรเจคจบด้านวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมโยธา: เหล็ก คอนกรีต ไม้ อิฐ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล: เครื่องมือช่าง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมเคมี: วัสดุเคมี อุปกรณ์ทดลอง

นักศึกษาควรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก

5. ทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

การทำโปรเจคจบเป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง นักศึกษาควรทำงานอย่างรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง

นักศึกษาควรตรวจสอบงานของตนเองอย่างถี่ถ้วนก่อนส่งมอบ ตรวจสอบทั้งเนื้อหา รูปลักษณ์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่างานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อผิดพลาด

นักศึกษาควรบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการทำงานอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือแก้ไขงานในภายหลัง

นักศึกษาควรทำงานอย่างมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการทำโปรเจคจบ

 • ข้อผิดพลาดด้านเนื้อหา เช่น ข้อผิดพลาดทางวิชาการ ข้อผิดพลาดทางภาษา ข้อผิดพลาดในการอ้างอิง
 • ข้อผิดพลาดด้านรูปลักษณ์ เช่น ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อผิดพลาดในการนำเสนอ
 • ข้อผิดพลาดด้านรายละเอียด เช่น ข้อผิดพลาดในการวัดค่า ข้อผิดพลาดในการทดสอบ

นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้โดยการทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

ตัวอย่างการทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการทำโปรเจคจบ

 • นักศึกษาทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจคอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจหัวข้อโปรเจคอย่างถ่องแท้
 • นักศึกษาตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโปรเจคอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน
 • นักศึกษาออกแบบและสร้างต้นแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้ต้นแบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • นักศึกษาทดสอบต้นแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าต้นแบบทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • นักศึกษาเขียนรายงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้รายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
 • นักศึกษาฝึกฝนการนำเสนอผลงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้การนำเสนอผลงานมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ

การทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวังจะช่วยให้นักศึกษาทำโปรเจคจบได้อย่างประสบความสำเร็จ

6. เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วน

การเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญในการทำโปรเจคจบ เพราะข้อมูลและเอกสารเหล่านี้จะใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือแก้ไขงานในภายหลัง

ข้อมูลและเอกสารที่ควรเก็บรวบรวมในการทำโปรเจคจบ ได้แก่

 • เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์
 • ข้อมูลจากการทดลอง เช่น ผลการวัดค่า ผลการทดสอบ
 • ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามความคิดเห็น เช่น บันทึกการสัมภาษณ์ ผลการสำรวจความคิดเห็น
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เอกสาร

นักศึกษาควรเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้สามารถอ้างอิงหรือแก้ไขงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารที่ควรเก็บรวบรวมในการทำโปรเจคจบด้านวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมโยธา: ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร สะพาน โครงสร้างต่างๆ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล: ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมเคมี: ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัสดุเคมี

นักศึกษาควรจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวก

ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการทำโปรเจคจบ

 • จัดเก็บเอกสารอ้างอิงไว้ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์แยกตามประเภทของเอกสาร
 • จัดเก็บข้อมูลจากการทดลองไว้ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์แยกตามประเภทของการทดลอง
 • จัดเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามความคิดเห็นไว้ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์แยกตามผู้ให้ข้อมูล
 • จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ไว้ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์แยกตามประเภทของข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วนจะช่วยให้นักศึกษาทำโปรเจคจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ฝึกฝนการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำโปรเจคจบ เพราะจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารผลงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ

นักศึกษาควรฝึกฝนการนำเสนอผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจและราบรื่น

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

 • เตรียมตัวให้พร้อม: นักศึกษาควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการนำเสนอผลงาน โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่จะนำเสนออย่างละเอียดและฝึกฝนการนำเสนอ
 • รู้จักผู้ฟัง: นักศึกษาควรรู้จักผู้ฟังก่อนการนำเสนอผลงาน เพื่อปรับเนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
 • เริ่มต้นด้วยสิ่งที่น่าสนใจ: นักศึกษาควรเริ่มต้นการนำเสนอด้วยสิ่งที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ฟังสนใจและตั้งใจฟัง
 • ใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย: นักศึกษาควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้
 • เน้นประเด็นสำคัญ: นักศึกษาควรเน้นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถจดจำเนื้อหาที่นำเสนอได้
 • ตอบคำถามอย่างมั่นใจ: นักศึกษาควรเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามของผู้ฟังอย่างมั่นใจ

ตัวอย่างการฝึกฝนการนำเสนอผลงาน

 • ฝึกฝนการนำเสนอต่อหน้ากระจกหรือเพื่อนฝูง
 • ฝึกฝนการนำเสนอในห้องสมุดหรือสถานที่สาธารณะ
 • บันทึกการนำเสนอของตนเองเพื่อดูจุดบกพร่องและแก้ไข

การฝึกฝนการนำเสนอผลงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักศึกษานำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ

การทำโปรเจคจบเป็นงานที่ท้าทาย แต่หากนักศึกษาวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างรอบคอบ นักศึกษาก็สามารถทำโปรเจคจบได้อย่างประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์

การทำโปรเจคจบเป็นด่านสุดท้ายของการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของตนเอง ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองให้กับอาจารย์และคณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับนักศึกษาที่สนใจทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์ บทความนี้จะนำเสนอ เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์

1. เลือกหัวข้อให้เหมาะสม

การเลือกหัวข้อโปรเจคจบเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการทำงานทั้งหมด นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ ดังนี้

 • ความสนใจและความสามารถ นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความถนัด เพราะจะทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ หัวข้อควรมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการจริง นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเลือก เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ความสอดคล้องกับสาขาวิชา หัวข้อควรมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษามาได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถให้คำแนะนำและช่วยวางแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเลือกหัวข้อโปรเจคจบได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 • เอกสารวิชาการ เช่น ตำราเรียน บทความวิชาการ วารสารวิชาการ เป็นต้น
 • เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ เว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
 • การประชุมวิชาการ เช่น การสัมมนาวิชาการ การอภิปรายวิชาการ เป็นต้น
 • การสัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและละเอียด เพื่อให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ นักศึกษาสามารถเริ่มต้นการศึกษาข้อมูลโดยทำการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องก่อน จากนั้นจึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม

3. วางแผนการทำงาน

การวางแผนการทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ หรือการทำงานที่นักศึกษาทำเองเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนในการวางแผนการทำงานมีดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมาย สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการวางแผนการทำงาน คือการกำหนดเป้าหมายของงาน เป้าหมายจะช่วยให้นักศึกษาสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม
 1. กำหนดขั้นตอนการทำงาน หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว นักศึกษาก็ควรกำหนดขั้นตอนการทำงาน โดยแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เพื่อให้สามารถจัดการได้สะดวกขึ้น
 1. กำหนดระยะเวลาการทำงาน การกำหนดระยะเวลาการทำงานจะช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้
 1. กำหนดงบประมาณ หากงานมีค่าใช้จ่าย นักศึกษาก็ควรกำหนดงบประมาณไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้
 1. กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ ข้อมูล ความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาควรระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน

สมมติว่า นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของสื่อโซเชียลมีเดียต่อพฤติกรรมของเยาวชน” นักศึกษาสามารถวางแผนการทำงานได้ดังนี้

 • กำหนดเป้าหมาย เป้าหมายของโครงงานวิจัยนี้ คือเพื่อศึกษาผลกระทบของสื่อโซเชียลมีเดียต่อพฤติกรรมของเยาวชน
 • กำหนดขั้นตอนการทำงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานผลการวิจัย
 • กำหนดระยะเวลาการทำงาน ระยะเวลาการทำงานของโครงงานวิจัยนี้ คือ 6 เดือน
 • กำหนดงบประมาณ งบประมาณของโครงงานวิจัยนี้ คือ 10,000 บาท
 • กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น ทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักศึกษาควรหมั่นฝึกฝนการวางแผนการทำงานเป็นประจำ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

4. ลงมือทำงานจริง

เมื่อวางแผนการทำงานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำงานจริง การลงมือทำงานจริงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ในการทำงานจริง นักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ การทำงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ และการทำงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้งานที่ทำออกมามีคุณภาพดี

นักศึกษาควรจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเวลาทำงานออกเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่รู้สึกเหนื่อยล้า นักศึกษาควรพักเบรกบ้างเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายและกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานแต่ละขั้นตอน นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานอย่างรอบคอบ หากพบข้อผิดพลาดควรแก้ไขให้ถูกต้องทันที การทำงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้งานที่ทำออกมามีคุณภาพดีและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นักศึกษาควรหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการทำงาน นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้จากการอ่านหนังสือ เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมมติว่านักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของสื่อโซเชียลมีเดียต่อพฤติกรรมของเยาวชน” นักศึกษาสามารถลงมือทำงานจริงได้ดังนี้

 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ รายงานวิจัย หนังสือ หรือเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดในการวิจัย
 • กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย นักศึกษาควรกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยระบุประเด็นที่จะศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และวิธีการศึกษา
 • เก็บรวบรวมข้อมูล นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ การสังเกต หรือการวิเคราะห์เนื้อหา
 • วิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
 • เขียนรายงานผลการวิจัย นักศึกษาควรเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจผลการวิจัยได้

การลงมือทำงานจริงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ นักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ เพื่อให้งานที่ทำออกมามีคุณภาพดี

5. เก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ข้อมูลอาจรวบรวมได้จากการทำทดลอง การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ

6. วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ เทคโนโลยี และกระบวนการมากมายที่ใช้ในการหาแนวโน้มและแก้ไขปัญหาโดยการใช้ข้อมูล

มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่รวบรวมและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ โดยทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่

 • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา: มุ่งเน้นไปที่การอธิบายข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงพรรณนาอาจใช้เพื่อค้นหาแนวโน้ม รูปแบบ หรือความสัมพันธ์ในข้อมูล
 • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์อนาคต ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์อาจใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มยอดขาย แนวโน้มตลาด หรือแนวโน้มสภาพอากาศ

การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาใช้ในการหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสังคมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ วิทยาศาสตร์อาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ และการแพทย์อาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการรักษาใหม่

7. สรุปผลการวิจัย

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว นักศึกษาจะต้องสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น สรุปผลการวิจัยควรประกอบด้วยประเด็นสำคัญต่างๆ ของงานวิจัย

8. เขียนรายงาน

ขั้นตอนสุดท้ายคือเขียนรายงานโปรเจคจบ รายงานควรเขียนอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักวิชาการ รายงานควรประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

 • บทนำ
 • บททฤษฎี
 • วิธีการวิจัย
 • ผลการวิจัย
 • อภิปรายผลการวิจัย
 • สรุปและข้อเสนอแนะ

ตัวอย่างโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์อาจเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพหรือเคมีของวัสดุ
 • การศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ
 • การศึกษาผลกระทบของสารเคมีหรือปัจจัยต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศวิทยาศาสตร์
 • การทำแผนที่หรือโมเดลทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์

การทำโปรเจคจบด้านวิทยาศาสตร์เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับนักศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต

จุดเริ่มต้นและความสำคัญในการวิจัย

การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ จุดเริ่มต้นของการวิจัยมักเกิดจากปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบ ปัญหาหรือคำถามเหล่านี้อาจเกิดจากความสนใจส่วนตัว ประสบการณ์ส่วนตัว หรือจากสถานการณ์รอบตัว

เมื่อพบปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบ นักวิจัยจะต้องกำหนดขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจน โดยกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย จากนั้นจึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ทดลอง หรือสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานจะช่วยให้นักวิจัยได้คำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้

การวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อสังคม ดังนี้

 • พัฒนาความรู้และความเข้าใจ การวิจัยช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง การวิจัยช่วยไขปริศนาต่าง ๆ และทำให้เราเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังคม
 • แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต การวิจัยช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
 • สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การวิจัยช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น

ดังนั้น การวิจัยจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น

 • การวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรคโควิด-19
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาแบบดิจิทัล

งานวิจัยเหล่านี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาหรือคำถามที่ต้องการหาคำตอบ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์

การทำโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และทักษะหลายด้าน นักศึกษาจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ บทความนี้จะกล่าวถึง เทคนิคการทำโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1. เลือกหัวข้อที่สนใจและมีความเป็นไปได้

การเลือกหัวข้อโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาวิจัยได้ หัวข้อควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถระบุขอบเขตของการศึกษาได้อย่างชัดเจน

ในการเลือกหัวข้อ นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความสนใจของนักศึกษา นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจและอยากศึกษา เพราะจะทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานวิจัยมากขึ้น
 • ความเป็นไปได้ในการศึกษา นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่เป็นไปได้ที่จะศึกษาวิจัยได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของข้อมูล ระยะเวลาและงบประมาณที่มี
 • ความเป็นไปได้ในการนำเสนอผลการศึกษา นักศึกษาควรเลือกหัวข้อที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือนำไปต่อยอดในงานวิจัยอื่นๆ

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์ที่อาจสนใจ เช่น

 • การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรม
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 • การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐ
 • การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในสังคม
 • การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชน

นักศึกษาสามารถเริ่มต้นจากการสำรวจความสนใจของตนเอง โดยพิจารณาจากวิชาที่ตนเองชอบหรือปัญหาสังคมที่ตนเองสนใจ จากนั้นจึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักศึกษาสามารถกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษาได้ชัดเจนขึ้น

หากนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์หรือต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ก็สามารถเสนอหัวข้อของตนเองได้ แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สามารถเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับตนเองและสามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเลือกหัวข้อได้แล้ว นักศึกษาควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องอาจได้แก่ หนังสือ บทความวิชาการ รายงานวิจัย เป็นต้น การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหัวข้อที่ศึกษาและสามารถกำหนดกรอบแนวคิดของโครงการได้ชัดเจนขึ้น

ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเกี่ยวข้องของเอกสาร เอกสารควรมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อที่ศึกษา
 • ความทันสมัยของเอกสาร เอกสารควรมีความทันสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด
 • ความน่าเชื่อถือของเอกสาร เอกสารควรมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นักศึกษาสามารถศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด มหาวิทยาลัย อินเทอร์เน็ต เป็นต้น นักศึกษาควรอ่านเอกสารอย่างรอบคอบและจดบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจหัวข้อที่ศึกษาและสามารถกำหนดกรอบแนวคิดของโครงการได้ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจศึกษา เช่น

 • หนังสือ:
  • หนังสือวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่กล่าวถึงหัวข้อที่ศึกษา
  • หนังสือสารคดีหรือหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
 • บทความวิชาการ:
  • บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่กล่าวถึงหัวข้อที่ศึกษา
  • บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ ที่กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานวิจัย:
  • รายงานวิจัยที่ศึกษาหัวข้อที่ศึกษา
  • รายงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหัวข้อที่ศึกษาและสามารถกำหนดกรอบแนวคิดของโครงการได้ชัดเจนขึ้น นักศึกษาควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและจดบันทึกประเด็นสำคัญต่างๆ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

3. กำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษา

กรอบแนวคิด (framework) เป็นแผนที่หรือแนวทางในการวิจัย จะช่วยให้นักศึกษาสามารถกำหนดทิศทางและแนวทางของการศึกษาได้ โดยกรอบแนวคิดอาจประกอบด้วยทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

ในการกำหนดกรอบแนวคิด นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • แนวคิดหรือทฤษฎีที่นำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม กรอบแนวคิดควรประกอบด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีที่ครอบคลุมปรากฏการณ์ทางสังคมที่ศึกษา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กรอบแนวคิดควรระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา
 • ทิศทางของการศึกษา กรอบแนวคิดควรระบุทิศทางของการศึกษาว่าต้องการตอบคำถามอะไร

ตัวอย่างกรอบแนวคิดในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น

 • กรอบแนวคิดการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภค อาจประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น โดยกรอบแนวคิดอาจระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น
 • กรอบแนวคิดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรม อาจประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม เป็นต้น โดยกรอบแนวคิดอาจระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น

ขอบเขตของการศึกษา (scope) จะช่วยให้นักศึกษาสามารถระบุขอบเขตของการศึกษาได้อย่างชัดเจน โดยขอบเขตอาจประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษา พื้นที่ศึกษา ระยะเวลาศึกษา เป็นต้น

ในการกำหนดขอบเขตของการศึกษา นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ตัวแปรที่ศึกษา ขอบเขตของการศึกษาควรระบุตัวแปรที่ศึกษาให้ชัดเจน โดยอาจระบุประเภทของตัวแปร ระดับของตัวแปร หรือจำนวนตัวแปรที่ศึกษา เป็นต้น
 • พื้นที่ศึกษา ขอบเขตของการศึกษาควรระบุพื้นที่ศึกษาให้ชัดเจน โดยอาจระบุพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือพื้นที่ทั่วไป เป็นต้น
 • ระยะเวลาศึกษา ขอบเขตของการศึกษาควรระบุระยะเวลาศึกษาให้ชัดเจน โดยอาจระบุระยะเวลาเฉพาะเจาะจงหรือระยะเวลาทั่วไป เป็นต้น

ตัวอย่างขอบเขตของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เช่น

 • ขอบเขตการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภค อาจระบุตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมการบริโภค โดยระบุพื้นที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และระบุระยะเวลาศึกษา ได้แก่ 1 ปีการศึกษา เป็นต้น
 • ขอบเขตการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรม อาจระบุตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และการก่ออาชญากรรม โดยระบุพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ชุมชนแห่งหนึ่ง และระบุระยะเวลาศึกษา ได้แก่ 3 ปี เป็นต้น

การกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษาเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถกำหนดทิศทางและแนวทางของการศึกษาได้อย่างชัดเจน และช่วยให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

4. รวบรวมข้อมูล


การรวบรวมข้อมูล
เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามวิจัยได้ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์อาจรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ การสังเกต การทดลอง เป็นต้น

การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจรวบรวมได้จากบุคคล ชุมชน องค์กร เป็นต้น

การสำรวจ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นหรือข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลจากการสำรวจอาจรวบรวมได้จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น

การสังเกต เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลจากการสังเกตอาจรวบรวมได้จากบุคคล ชุมชน องค์กร เป็นต้น

การทดลอง เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลจากการทดลองอาจรวบรวมได้จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม เป็นต้น

ในการเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูล นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลควรเหมาะสมกับประเภทของข้อมูลที่ต้องการรวบรวม
 • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลควรให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
 • ความประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย วิธีการรวบรวมข้อมูลควรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างวิธีการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น

 • การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภค
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรมอาจใช้วิธีการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอาจใช้วิธีการสังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการตอบคำถามวิจัยได้ นักศึกษาควรเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับหัวข้อและกรอบแนวคิดของการศึกษา จะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

5. วิเคราะห์ข้อมูล


การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแปลความหมายของข้อมูล ช่วยให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามวิจัยได้ การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้สถิติต่างๆ เช่น การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
 • การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข้อความหรือเชิงบรรยาย โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การตีความ การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นต้น

ในการเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลควรเหมาะสมกับประเภทของข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์
 • ความซับซ้อนของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลควรเหมาะสมกับความซับซ้อนของข้อมูล
 • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลควรให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น

 • การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาจใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการบริโภค
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรมอาจใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อตีความความคิดเห็นของประชาชนต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอาจใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถแปลความหมายของข้อมูลและตอบคำถามวิจัยได้ นักศึกษาควรเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับหัวข้อและกรอบแนวคิดของการศึกษา จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

6. เขียนรายงาน


รายงาน
เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิจัย รายงานควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของโครงการ นักศึกษาควรเขียนรายงานอย่างรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด

โครงสร้างของรายงานทั่วไปอาจประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 • บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษา และขอบเขตของรายงาน
 • เนื้อหา กล่าวถึงผลการวิจัยตามลำดับหัวข้อต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้
 • สรุปและอภิปรายผล สรุปผลการวิจัยโดยเน้นประเด็นสำคัญและประเด็นที่ค้นพบใหม่ อภิปรายผลโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อเสนอแนะ เสนอแนะแนวทางการวิจัยหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ รายงานอาจประกอบด้วยส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

 • ภาคผนวก รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสอบถาม ตารางข้อมูล แผนภูมิ เป็นต้น
 • บรรณานุกรม รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในงานวิจัย

ในการเขียนรายงาน นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความชัดเจน รายงานควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • ความครบถ้วน รายงานควรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของโครงการ
 • ความถูกต้อง รายงานควรมีความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ
 • ความน่าเชื่อถือ รายงานควรใช้ข้อมูลและอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ตัวอย่างรายงานโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์ เช่น

 • รายงานการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
 • รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรม
 • รายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

การเขียนรายงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการนำเสนอผลการวิจัย นักศึกษาควรเขียนรายงานอย่างรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด จะช่วยให้รายงานมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์

ตัวอย่างโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

 • การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยนักศึกษาได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการก่ออาชญากรรมในชุมชนแห่งหนึ่ง โดยนักศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในชุมชน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการก่ออาชญากรรมในชุมชน
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง โดยนักศึกษาได้ทำการสังเกตผู้สูงอายุในชุมชน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

การทำโปรเจคจบด้านสังคมศาสตร์เป็นกระบวนการที่ท้าทาย แต่หากนักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมและดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างภาคภูมิใจ

แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ

การทำโปรเจคจบเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการทดสอบความรู้และทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยโปรเจคจบที่ดีควรมีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี การทำโปรเจคจบก็อาจประสบปัญหาได้หลายประการ บทความนี้จึงนำเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ ดังนี้

ปัญหาที่พบในการทำโปรเจคจบ

ปัญหาที่พบในการทำโปรเจคจบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ปัญหาด้านการจัดการ เช่น การกำหนดขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ขาดการวางแผนการทำงานที่ดี ขาดการติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่พบในการทำงานได้ ส่งผลให้งานไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้
 • ปัญหาด้านการจัดการ
 • ปัญหาด้านการจัดการเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการทำโปรเจคจบ สาเหตุหลักมาจากการเตรียมตัวที่ไม่รอบคอบ เช่น ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคจบที่สนใจให้ละเอียด ไม่ได้วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ และไม่ติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ตัวอย่างปัญหาด้านการจัดการในการทำโปรเจคจบ เช่น
 • การกำหนดขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้งานขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ และล่าช้า
 • ขาดการวางแผนการทำงานอย่างละเอียด ส่งผลให้งานล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ขาดการติดตามและควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้งานล่าช้าหรือมีปัญหา
 • ปัญหาด้านเทคนิค
 • ปัญหาด้านเทคนิคเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจค ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้งานไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้
 • ตัวอย่างปัญหาด้านเทคนิคในการทำโปรเจคจบ เช่น
 • ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจค ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาโปรเจคได้ตามต้องการ
 • ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรม ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาโปรเจคให้เสร็จสิ้น
 • ขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ

แนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. ปัญหาด้านการเตรียมตัว

ปัญหาด้านการเตรียมตัวเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในนักศึกษาที่ทำโปรเจคจบ โดยปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า ทำให้เสียเวลาในการวางแผนและดำเนินการทำโปรเจค
 • ขาดความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจค
 • ขาดทักษะที่จำเป็นในการทำโปรเจค เช่น ทักษะการวิจัย ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการนำเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเตรียมตัว ได้แก่

 • เริ่มต้นเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผนและดำเนินการทำโปรเจค
 • ศึกษาหาความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจคให้มากที่สุด
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำโปรเจค เช่น เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ฝึกฝนด้วยตนเอง

2. ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค

ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจคเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเช่นกัน โดยปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ติดขัดในการทำโปรเจค เช่น มีปัญหาในการหาข้อมูล มีปัญหาในการเขียนโปรแกรม
 • ขาดแรงจูงใจในการทำโปรเจค
 • มีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค ได้แก่

 • ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อติดขัดในการทำโปรเจค
 • หาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจค เช่น พูดคุยกับเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • บริหารจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งสองประเด็นหลักๆ แล้ว นักศึกษาที่ทำโปรเจคจบควรมีทัศนคติที่ดีในการทำโปรเจค เช่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร ทำงานอย่างมีระบบ และรอบคอบ เพื่อให้สามารถสำเร็จการทำโปรเจคได้ในที่สุด

ตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบ

ตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบ ดังต่อไปนี้

ปัญหาด้านการเตรียมตัว

 • เริ่มต้นเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรเริ่มคิดหัวข้อโปรเจคตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อมีเวลาในการหาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อที่เลือก
 • ศึกษาหาความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจคให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรอ่านหนังสือ บทความ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหัวข้อที่จะทำโปรเจค
 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำโปรเจค เช่น ทักษะการวิจัย ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค

 • ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อติดขัดในการทำโปรเจค ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่นักศึกษากำลังทำอยู่
 • หาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจค เช่น พูดคุยกับเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสามารถพูดคุยกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโปรเจคจบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 • บริหารจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาในการทำแต่ละส่วนงานของโปรเจค เพื่อไม่ให้งานล่าช้า
 • สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาควรสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโปรเจคและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการทำโปรเจคจบที่อาจเกิดขึ้นจริง

 • ปัญหาด้านการเตรียมตัว

นักศึกษาเลือกหัวข้อโปรเจคที่ยากเกินไปหรือเกินความสามารถ นักศึกษาควรเลือกหัวข้อโปรเจคที่สอดคล้องกับความรู้และทักษะที่มีอยู่

นักศึกษาขาดทักษะการเขียนโปรแกรม นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมหรือฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

 • ปัญหาระหว่างดำเนินการทำโปรเจค

นักศึกษาติดขัดในการหาข้อมูล นักศึกษาควรใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการหาข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการทำโปรเจค นักศึกษาควรหาแรงบันดาลใจในการทำโปรเจค เช่น พูดคุยกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโปรเจคจบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

นักศึกษามีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาควรสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน และประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโปรเจคร่วมกัน

นอกจาก แนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นักศึกษายังสามารถแก้ไขปัญหาในการทำโปรเจคจบได้โดยการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เช่น ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจคจบที่สนใจให้ละเอียด หาแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง และวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ

สิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนเลือกใช้สถิติในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนเลือกใช้สถิติในการวิจัย นักวิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประเภทของข้อมูล สถิติบางประเภทสามารถใช้กับข้อมูลประเภทเฉพาะเท่านั้น เช่น สถิติเชิงพรรณนาสามารถใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ในขณะที่สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้
 • ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ ระดับความเชื่อมั่นเป็นค่าที่กำหนดโดยนักวิจัย บ่งชี้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องเพียงใด ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้กัน เช่น 95% และ 99%
 • สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวแปรที่นักวิจัยต้องการทดสอบ สมมติฐานบางประเภทจำเป็นต้องใช้สถิติบางประเภทในการทดสอบ เช่น สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มจำเป็นต้องใช้ t-test

นอกจากนี้ นักวิจัยยังอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย เช่น ขนาดของตัวอย่าง ความแปรปรวนของข้อมูล และสมมาตรของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

สถิติแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน

 • สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น สถิติเชิงพรรณนาใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น
 • สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้เพื่อสรุปลักษณะของประชากรจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การทดสอบสมมติฐาน การสร้างแบบจำลอง เป็นต้น สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้

ระดับความเชื่อมั่น

ระดับความเชื่อมั่นเป็นค่าที่กำหนดโดยนักวิจัย บ่งชี้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องเพียงใด ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้กัน เช่น 95% และ 99%

หากนักวิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หมายความว่าผลการทดสอบมีความถูกต้อง 95% หรือมีโอกาสเพียง 5% ที่ผลการทดสอบจะผิดพลาด

สมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวแปรที่นักวิจัยต้องการทดสอบ สมมติฐานบางประเภทจำเป็นต้องใช้สถิติบางประเภทในการทดสอบ เช่น สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มจำเป็นต้องใช้ t-test

สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ

 • สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) เป็นข้อกล่าวอ้างที่นักวิจัยต้องการทดสอบว่าจริงหรือไม่ เช่น สมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเท่ากัน
 • สมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) เป็นข้อกล่าวอ้างที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานหลัก เช่น สมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เท่ากัน

ขนาดของตัวอย่าง

ขนาดของตัวอย่างเป็นจำนวนข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์สถิติ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งขนาดของตัวอย่างใหญ่เท่าไร ผลการทดสอบก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ความแปรปรวนของข้อมูล

ความแปรปรวนของข้อมูลเป็นค่าที่ใช้วัดความกระจายของข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งความแปรปรวนของข้อมูลน้อยเท่าไร ผลการทดสอบก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ความสมมาตรของข้อมูล

สมมาตรของข้อมูลเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้ว สถิติบางประเภทสมมติว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ หากข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานนี้ ผลลัพธ์ทางสถิติอาจไม่ถูกต้อง

สรุป

การเลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นักวิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

กลยุทธ์การทำโปรเจคจบ

โปรเจคจบเป็นงานที่สำคัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบ บทความนี้แนะนำ กลยุทธ์การทำโปรเจคจบ เพื่อการทำโปรเจคจบให้ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์การทำโปรเจคจบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. เลือกหัวข้อให้เหมาะสม

การเลือกหัวข้อโปรเจคจบให้เหมาะสม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโปรเจคจบ โดยหัวข้อโปรเจคจบควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีความน่าสนใจและท้าทาย หัวข้อควรเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม หัวข้อที่ท้าทายจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง
 • สอดคล้องกับความรู้และความสามารถของนักศึกษา หัวข้อควรเป็นหัวข้อที่นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำโปรเจคจบ หากหัวข้อมีความยากหรือซับซ้อนเกินไป นักศึกษาอาจไม่สามารถทำโปรเจคจบให้สำเร็จได้
 • สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีหรือความต้องการของตลาด หัวข้อควรเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีหรือความต้องการของตลาด หัวข้อที่ทันสมัยจะช่วยให้ผลงานของนักศึกษามีความน่าสนใจและเป็นที่ยอมรับ
 • สอดคล้องกับปัญหาที่พบในสังคม หัวข้อควรเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบในสังคม หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะช่วยให้ผลงานของนักศึกษามีคุณค่าและได้รับการยอมรับ

นักศึกษาสามารถพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ในการเลือกหัวข้อโปรเจคจบ โดยอาจปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้หัวข้อที่เหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างหัวข้อโปรเจคจบ

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ
 • การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
 • การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะแบบอัจฉริยะ
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา

หัวข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่างหัวข้อโปรเจคจบที่มีความน่าสนใจ ท้าทาย และสอดคล้องกับความรู้และความสามารถของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของตนเองได้

เคล็ดลับในการเลือกหัวข้อโปรเจคจบ

 • เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลและแนวโน้มของเทคโนโลยีหรือความต้องการของตลาด
 • ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความน่าสนใจ ท้าทาย สอดคล้องกับความรู้และความสามารถของนักศึกษา สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีหรือความต้องการของตลาด สอดคล้องกับปัญหาที่พบในสังคม
 • เลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
 • เลือกหัวข้อที่ท้าทายเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ

การเลือกหัวข้อโปรเจคจบเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาไม่ควรมองข้าม โดยการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการทำโปรเจคจบ

2. ศึกษาและวางแผนงานอย่างรอบคอบ

หลังจากเลือกหัวข้อโปรเจคจบได้แล้ว นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลและวางแผนงานอย่างรอบคอบ โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความวิจัย หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดสำหรับทำโปรเจคจบ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องศึกษา

 • หลักการ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 • เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการทำงาน
 • ระยะเวลาการทำงาน
 • งบประมาณ
 • ทรัพยากรที่จำเป็น

นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจหัวข้อโปรเจคจบอย่างถ่องแท้ และวางแผนงานได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างแผนงานการทำโปรเจคจบ

 • ขั้นตอนการทำงาน
  • ขั้นศึกษาค้นคว้า
  • ขั้นออกแบบ
  • ขั้นพัฒนา
  • ขั้นทดสอบ
  • ขั้นเขียนรายงาน
 • ระยะเวลาการทำงาน
  • ระยะเวลาทั้งหมด
  • ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
 • งบประมาณ
  • งบประมาณรวม
  • งบประมาณในแต่ละขั้นตอน
 • ทรัพยากรที่จำเป็น
  • อุปกรณ์
  • เครื่องมือ
  • บุคลากร

นักศึกษาควรวางแผนงานอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

เคล็ดลับในการวางแผนงานการทำโปรเจคจบ

 • เริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโปรเจคจบ
 • แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และทำทีละส่วนอย่างรอบคอบ
 • กำหนดระยะเวลาการทำงานและงบประมาณอย่างเหมาะสม
 • ระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโปรเจคจบ

3. ลงมือทำตามแผนอย่างจริงจัง

เมื่อวางแผนงานแล้ว นักศึกษาควรลงมือทำตามแผนอย่างจริงจัง โดยแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และทำทีละส่วนอย่างรอบคอบ นักศึกษาควรมีการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม

เคล็ดลับในการลงมือทำตามแผน

 • เริ่มต้นจากงานที่สำคัญหรือเร่งด่วนก่อน
 • กำหนดเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ง่าย
 • ทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

การลงมือทำตามแผนอย่างจริงจังจะช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายของโปรเจคจบได้

ตัวอย่างการแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ

สำหรับโปรเจคจบที่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ นักศึกษาอาจแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

 • ขั้นศึกษาค้นคว้า
  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
 • ขั้นออกแบบ
  • ออกแบบแนวคิดของแอปพลิเคชัน
  • ออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน
 • ขั้นพัฒนา
  • พัฒนาระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชัน
  • พัฒนาระบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน
 • ขั้นทดสอบ
  • ทดสอบระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชัน
  • ทดสอบระบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน
 • ขั้นเขียนรายงาน
  • เขียนรายงานผลการวิจัย
  • เขียนรายงานผลการทดสอบ

นักศึกษาควรแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโปรเจคจบ

เคล็ดลับในการติดตามความคืบหน้าของงาน

นักศึกษาควรติดตามความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่างานเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากงานล่าช้าหรือมีปัญหา นักศึกษาสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา

นักศึกษาอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกความคืบหน้าของงานลงในสมุดบันทึก การจดบันทึกการประชุม การจัดทำแผนภูมิ Gantt เป็นต้น

เคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนแผนงาน

หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น เกิดปัญหาด้านงบประมาณหรือเทคโนโลยี นักศึกษาอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโปรเจคจบได้

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนแผนงาน

4. ทดลองและทดสอบผลงาน

เมื่องานใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาควรทดลองและทดสอบผลงานเพื่อตรวจสอบว่าผลงานทำงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องควรแก้ไขให้เรียบร้อย

เคล็ดลับในการทดลองและทดสอบผลงาน

 • กำหนดเกณฑ์ในการทดสอบผลงาน
 • กำหนดผู้ทดสอบผลงาน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนนักศึกษา
 • ดำเนินการทดสอบผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • บันทึกผลการทดสอบผลงาน

การทดลองและทดสอบผลงานจะช่วยให้นักศึกษามั่นใจว่าผลงานมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการทดสอบผลงาน

สำหรับโปรเจคจบที่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ นักศึกษาอาจทดสอบผลงานดังนี้

 • ทดสอบระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชัน เช่น ตรวจสอบว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้จำนวนมากได้หรือไม่
 • ทดสอบระบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน เช่น ตรวจสอบว่าระบบใช้งานง่ายและสะดวกหรือไม่ ตรวจสอบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้หรือไม่

นักศึกษาควรทดสอบผลงานอย่างครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังในการทดลองและทดสอบผลงาน

 • ไม่ควรทดลองและทดสอบผลงานกับผู้ใช้จริง หากผลงานยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด
 • ควรทำการสำรองข้อมูลก่อนทำการทดสอบผลงาน
 • ควรบันทึกผลการทดสอบผลงานไว้อย่างละเอียด

การทดลองและทดสอบผลงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

5. เขียนรายงานและนำเสนอผลงาน

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาควรเขียนรายงานและนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน โดยรายงานควรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของโปรเจคจบ และนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับในการเขียนรายงาน

 • กำหนดโครงสร้างของรายงานให้ชัดเจน
 • เขียนรายงานอย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
 • อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง

รายงานควรครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของโปรเจคจบ เช่น

 • บทนำ
  • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์ของการศึกษา
  • ขอบเขตของการศึกษา
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการศึกษา
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
 • ผลการวิจัย
  • ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
  • ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • อภิปรายผล
  • สรุปผลการวิจัย
  • ข้อเสนอแนะ

เคล็ดลับในการนำเสนอผลงาน

 • เตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอ
 • ฝึกฝนการนำเสนออย่างสม่ำเสมอ
 • ใช้สื่อประกอบการนำเสนอ เช่น แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่าย หรือวิดีโอ
 • อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • ตอบคำถามจากอาจารย์หรือคณะกรรมการประเมินได้อย่างมั่นใจ

การนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารผลงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับคะแนนการประเมินที่ดี

ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน

สำหรับโปรเจคจบที่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ นักศึกษาอาจนำเสนอผลงานดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวและผลงาน
 • อธิบายแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • อธิบายขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • สาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน
 • ตอบคำถามจากอาจารย์หรือคณะกรรมการประเมิน

นักศึกษาควรนำเสนอผลงานอย่างกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อให้อาจารย์หรือคณะกรรมการประเมินสามารถเข้าใจผลงานของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน

ข้อควรระวังในการนำเสนอผลงาน

 • ควรตรวจสอบอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การนำเสนอก่อนการนำเสนอ
 • ควรเผื่อเวลาสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ
 • ควรเผื่อเวลาสำหรับตอบคำถามจากอาจารย์หรือคณะกรรมการประเมิน

การนำเสนอผลงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยสรุปแล้ว กลยุทธ์การทำโปรเจคจบที่สำคัญมีดังนี้

 • เลือกหัวข้อให้เหมาะสม
 • ศึกษาและวางแผนงานอย่างรอบคอบ
 • ลงมือทำตามแผนอย่างจริงจัง
 • ทดลองและทดสอบผลงาน
 • เขียนรายงานและนำเสนอผลงาน

นักศึกษาควรปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถทำงานโปรเจคจบได้อย่างประสบความสำเร็จ

การทำโปรเจคจบให้ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเท ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบและลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ

เขียนบทที่ 2 ภายใน 60 นาที ด้วยเคล็ดลับ 6 ข้อ

การเขียนบทที่ 2 นั้นอาจใช้เวลานาน เนื่องจากจำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้นักวิจัยเสียเวลาไปกับการค้นคว้าและเขียนบทที่ 2 มากเกินไป

บทความนี้จะแนะนำเคล็ดลับ 6 ข้อ ในการเขียนบทที่ 2 ภายใน 60 นาที ดังนี้

1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียน : ก่อนเริ่มเขียนบทที่ 2 นักวิจัยควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยควรรวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยอาจใช้เครื่องมือช่วยการค้นคว้า เช่น Google Scholar หรือฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ

2. กำหนดขอบเขตของบทที่ 2 : นักวิจัยควรกำหนดขอบเขตของบทที่ 2 ว่าต้องการจะกล่าวถึงประเด็นใดบ้าง เพื่อให้การเขียนบทที่ 2 เป็นไปอย่างกระชับ ไม่ยืดเยื้อ

3. เขียนโครงร่างของบทที่ 2 : ช่วยให้นักวิจัยสามารถจัดระเบียบความคิดและเนื้อหาของบทที่ 2 ได้อย่างเป็นระบบ

4. เขียนบทที่ 2 อย่างรวดเร็ว : โดยเน้นไปที่ประเด็นสำคัญและเนื้อหาที่จำเป็นเท่านั้น

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : หลังจากเขียนบทที่ 2 เสร็จแล้ว นักวิจัยควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและอ้างอิงให้ครบถ้วน

6. เรียบเรียงบทที่ 2 อีกครั้ง : เพื่อให้บทที่ 2 กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

ตัวอย่างการเขียนบทที่ 2 ภายใน 60 นาที โดยนักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียน : รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยค้นหาจาก Google Scholar และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขอบเขตของบทที่ 2 : กล่าวถึงทฤษฎีความเครียด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขั้นตอนที่ 3: เขียนโครงร่างของบทที่ 2 :

 • บทนำ
 • ทฤษฎีความเครียด
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • สรุป

ขั้นตอนที่ 4: เขียนบทที่ 2 อย่างรวดเร็ว : ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเขียนบทที่ 2 โดยเน้นไปที่ประเด็นสำคัญและเนื้อหาที่จำเป็นเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และอ้างอิงให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 6: เรียบเรียงบทที่ 2 อีกครั้ง : ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเรียบเรียงบทที่ 2 เพื่อให้บทที่ 2 กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย

บทสรุป

เคล็ดลับ 6 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเขียนบทที่ 2 ภายใน 60 นาทีได้ โดยนักวิจัยควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มเขียน กำหนดขอบเขตของบทที่ 2 เขียนโครงร่างของบทที่ 2 อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเรียบเรียงบทที่ 2 อีกครั้ง

ข้อดี-ข้อเสีย การเขียนบทที่ 2: ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในขอบเขตของการเขียนเชิงวิชาการ การสร้างบทที่ 2 หรือที่เรียกว่าบท “ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการวิจัย เป็นการวางรากฐานสำหรับการศึกษาทั้งหมด โดยมีกรอบทางทฤษฎีอย่างชัดเจน และการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม การเขียนบทที่ 2 มาพร้อมกับข้อดีและข้อเสียในตัวเอง บทความนี้เจาะลึกข้อดีและข้อเสียในการเขียนบทที่สำคัญนี้

ข้อดีของการเขียนบทที่ 2

1. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย : จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย โดยอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำไมจึงมีความสำคัญ

2. ช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร : จะช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร โดยอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย

3. ช่วยให้นักวิจัยระบุช่องว่างทางความรู้ : จะช่วยให้นักวิจัยระบุช่องว่างทางความรู้ โดยอธิบายถึงข้อจำกัดของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

4. ช่วยให้นักวิจัยสร้างสมมติฐานการวิจัย : จะช่วยให้นักวิจัยสร้างสมมติฐานการวิจัย โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสียของการเขียนบทที่ 2

1. ใช้เวลาในการเขียนมาก : การเขียนบทที่ 2 จำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้เวลานาน

2. อาจทำให้รายงานการวิจัยมีความยาวมากเกินไป : หากเขียนมากเกินไป อาจทำให้รายงานการวิจัยมีความยาวมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย

3. อาจทำให้ผู้อ่านสับสน : หากเขียนไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้อ่านสับสนและเข้าใจยาก

สรุป

การเขียนบทที่ 2 มีประโยชน์ต่อทั้งผู้อ่านและนักวิจัย อย่างไรก็ตาม นักวิจัยควรเขียนบทที่ 2 ให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้รายงานการวิจัยมีความยาวมากเกินไป และไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน

7 ขั้นตอน เขียนบทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบทสำคัญในรายงานการวิจัย เพราะจะช่วยอธิบายถึงพื้นฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย และสามารถคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร

การเขียนบทที่ 2 นั้นสามารถทำได้ใน 7 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของบทที่ 2

วัตถุประสงค์ของบทที่ 2 คือ เพื่ออธิบายถึงพื้นฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย และสามารถคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยควรรวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการวิจัย

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยควรวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาของทฤษฎีและงานวิจัย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัย
 • ช่องว่างทางความรู้
 • สมมติฐานการวิจัย

ขั้นตอนที่ 4: ระบุกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบความคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย โดยกรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5: สรุปประเด็นสำคัญ

ในตอนท้ายของบทที่ 2 นักวิจัยควรสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของบทที่ 2 ได้อย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 6: เขียนบทที่ 2

นักวิจัยควรเขียนบทที่ 2 ให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และตรงประเด็น

ขั้นตอนที่ 7: อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

นักวิจัยควรอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยควรอ้างอิงตามรูปแบบที่สำนักพิมพ์กำหนด

วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2

บทที่ 2 ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบทสำคัญในรายงานการวิจัย เพราะจะช่วยอธิบายถึงพื้นฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย และสามารถคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร

ในการเขียนบทที่ 2 นักวิจัยควรพิจารณาจากประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. ระบุกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบความคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย โดยกรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยควรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุช่องว่างทางความรู้และสร้างสมมติฐานการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยควรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยควรอธิบายว่าทฤษฎีใดเป็นฐานความคิดในการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประเด็นใดที่สอดคล้องกับการวิจัย

4. สรุปประเด็นสำคัญ

ในตอนท้ายของบทที่ 2 นักวิจัยควรสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของบทที่ 2 ได้อย่างครบถ้วน

วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการเขียนบทที่ 2 นักวิจัยควรวิเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาของทฤษฎีและงานวิจัย

นักวิจัยควรเข้าใจเนื้อหาของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ บทความวิชาการ และเว็บไซต์ต่างๆ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัย

นักวิจัยควรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยควรอธิบายว่าทฤษฎีใดเป็นฐานความคิดในการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประเด็นใดที่สอดคล้องกับการวิจัย

3. ช่องว่างทางความรู้

นักวิจัยควรระบุช่องว่างทางความรู้จากการศึกษาทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยช่องว่างทางความรู้อาจเกิดจากข้อจำกัดของทฤษฎีหรืองานวิจัยที่มีอยู่ เช่น ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่มีอยู่อาจไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทั้งหมดได้ หรือทฤษฎีหรืองานวิจัยที่มีอยู่อาจไม่สามารถตอบคำถามวิจัยได้

4. สมมติฐานการวิจัย

นักวิจัยควรสร้างสมมติฐานการวิจัยจากการศึกษาทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสมมติฐานการวิจัยควรเป็นคำตอบที่คาดเดาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย

ตัวอย่างการการวิเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องของการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทฤษฎีความเครียด

ทฤษฎีความเครียดอธิบายว่าความเครียดเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือคุกคาม ทฤษฎีนี้อธิบายว่าความเครียดสามารถส่งผลต่อบุคคลได้ทั้งทางบวกและทางลบ ในทางบวก ความเครียดสามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดความตื่นตัวและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างไรก็ตาม ในทางลบ ความเครียดสามารถทำให้บุคคลรู้สึกวิตกกังวลและขาดสมาธิ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่านักเรียนที่เผชิญกับความเครียดในระดับปานกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่านักเรียนที่เผชิญกับความเครียดในระดับต่ำหรือสูง งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่านักเรียนที่เผชิญกับความเครียดในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะขาดสมาธิและทำงานผิดพลาดได้ง่าย

ช่องว่างทางความรู้

จากการศึกษาทฤษฎีและความเครียดที่เกี่ยวข้อง พบว่าความเครียดสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งทางบวกและทางลบ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับความเครียด ระยะเวลาในการเผชิญกับความเครียด และกลไกการเผชิญกับความเครียด

สมมติฐานการวิจัย

จากการศึกษาทฤษฎีและความเครียดที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า “ความเครียดจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง”

บทสรุป

การวิเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเขียนบทที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้รายงานการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

เจาะลึกวิธีการเขียนบทที่ 2 ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบทสำคัญในรายงานการวิจัย เพราะจะช่วยอธิบายถึงพื้นฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย และสามารถคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร

ในการเขียนบทที่ 2 นักวิจัยควรพิจารณาจากประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. ระบุกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบความคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย โดยกรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยควรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุช่องว่างทางความรู้และสร้างสมมติฐานการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยควรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยควรอธิบายว่าทฤษฎีใดเป็นฐานความคิดในการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประเด็นใดที่สอดคล้องกับการวิจัย

4. สรุปประเด็นสำคัญ

ในตอนท้ายของบทที่ 2 นักวิจัยควรสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของบทที่ 2 ได้อย่างครบถ้วน

ตัวอย่างการเขียนบทที่ 2

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียนบทที่ 2 ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของการวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทที่ 2 ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเชื่อว่าความเครียดสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งทางบวกและทางลบ ในทางบวก ความเครียดสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างไรก็ตาม ในทางลบ ความเครียดสามารถทำให้นักเรียนรู้สึกวิตกกังวลและขาดสมาธิ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่านักเรียนที่เผชิญกับความเครียดในระดับปานกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่านักเรียนที่เผชิญกับความเครียดในระดับต่ำหรือสูง งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่านักเรียนที่เผชิญกับความเครียดในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะขาดสมาธิและทำงานผิดพลาดได้ง่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีความเครียดอธิบายว่าความเครียดเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือคุกคาม ทฤษฎีนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พบว่าความเครียดสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งทางบวกและทางลบ

สรุปประเด็นสำคัญ

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับความเครียด ระยะเวลาในการเผชิญกับความเครียด และกลไกการเผชิญกับความเครียด

คำแนะนำในการเขียนบทที่ 2

ในการเขียนบทที่ 2 นักวิจัยควรพิจารณาจากคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • เขียนบทที่ 2 ให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และตรงประเด็น
 • อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 • ปีการศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 5-8 ปี

หากนักวิจัยสามารถเขียนบทที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถช่วยให้รายงานการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม