คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2023

ผู้เชี่ยวชาญมีวิธีเลือกใช้สถิติในการวิจัยอย่างไรนะ?

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของข้อมูล ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ และสมมติฐานที่ตั้งไว้

วิธีเลือกใช้สถิติในการวิจัยแบบผู้เชี่ยวชาญ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย

 • ประเภทของข้อมูล สถิติบางประเภทสามารถใช้กับข้อมูลประเภทเฉพาะเท่านั้น เช่น สถิติเชิงพรรณนาสามารถใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ในขณะที่สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้
 • ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ ระดับความเชื่อมั่นเป็นค่าที่กำหนดโดยนักวิจัย บ่งชี้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องเพียงใด ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้กัน เช่น 95% และ 99%
 • สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวแปรที่นักวิจัยต้องการทดสอบ สมมติฐานบางประเภทจำเป็นต้องใช้สถิติบางประเภทในการทดสอบ เช่น สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มจำเป็นต้องใช้ t-test

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย เช่น ขนาดของตัวอย่าง ความแปรปรวนของข้อมูล และสมมาตรของข้อมูล

ตัวอย่างการเลือกสถิติในการวิจัย

สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่

ในกรณีนี้ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (คะแนนสอบ) และระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการคือ 95%

สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่ากัน

ดังนั้น สถิติที่เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐานนี้คือ t-test

หากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าสถิติ t อยู่นอกเขตวิกฤต แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการเลือกใช้สถิติในการวิจัยอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้สถิติการวิจัย

สถิติการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็น 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้สถิติการวิจัย

1. กำหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่ ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยอาจเป็นดังนี้

 • ปัญหาการวิจัย: คะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่
 • วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่

2. เลือกตัวแปรและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตัวแปรเป็นองค์ประกอบของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่นักวิจัยสนใจศึกษา ตัวแปรในการศึกษาเชิงปริมาณมักมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ตัวแปรในการศึกษานี้ ได้แก่ เพศ (ตัวแปรอิสระ) และคะแนนสอบ (ตัวแปรตาม)

3. เลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสม

วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณมีหลายวิธี เช่น การทดลอง การสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น การเลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวอย่างเช่น การทดลองเป็นวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร

4. เลือกเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมีหลายประเภท เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลเชิงสังเกต เป็นต้น การเลือกเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามอาจเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน

5. วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีหลายวิธี เช่น การแจกแจงความถี่ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นต้น การเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

6. ตีความผลลัพธ์ทางสถิติอย่างถูกต้อง

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าใจความหมายของผลลัพธ์ และสามารถสรุปผลของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

7. เขียนรายงานการวิจัย

รายงานการวิจัยเป็นเอกสารที่นำเสนอผลลัพธ์ของการวิจัยอย่างครบถ้วน รายงานการวิจัยควรมีเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย

ตัวอย่างการใช้สถิติการวิจัย

สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่ นักวิจัยทำการทดลองและพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหญิง โดยค่าสถิติ t เท่ากับ 2.50

หากนักวิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% ตารางเขตวิกฤตจะแสดงค่าสถิติวิกฤตที่ 1.96

เนื่องจากค่าสถิติ t อยู่นอกเขตวิกฤต แสดงว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่านักเรียนชายมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนหญิง

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่านักวิจัยสามารถใช้สถิติการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มได้ โดยเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

การใช้สถิติการวิจัยอย่างถูกต้องจะช่วยให้นักวิจัยสามารถสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

การใช้สถิติในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในโลกแห่งการวิจัย ไม่ว่าคุณจะทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด หรือสำรวจปรากฏการณ์ทางสังคม การใช้สถิติเป็นกุญแจสำคัญในการดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูล ในบทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการใช้สถิติในการวิจัย เราจะเจาะลึกโลกแห่งสถิติ อภิปรายการบทบาทในการวิจัย ประเภทข้อมูล การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ เครื่องมือทั่วไป คุณภาพข้อมูล การตีความ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม และอื่นๆ ในตอนท้าย คุณจะมีความพร้อมที่จะควบคุมพลังของสถิติในวิจัยของคุณ

การทำความเข้าใจบทบาทของสถิติในการวิจัย

สถิติทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการวิจัยโดยอำนวยความสะดวกในการสรุป การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล ช่วยให้นักวิจัยสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบและรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากข้อมูลของพวกเขา

ประเภทของข้อมูลทางสถิติ

การทำความเข้าใจประเภทของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเชิงหมวดหมู่จะจัดประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ข้อมูลตัวเลขสามารถจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมเป็นข้อมูลแยก และข้อมูลต่อเนื่อง การรู้วิธีจัดการข้อมูลแต่ละประเภทถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลคุณภาพสูงเป็นรากฐานของโครงการวิจัย เราจะเจาะลึกวิธีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยเน้นความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้อง เราจะพูดคุยถึงเทคนิคต่างๆ เช่น การสำรวจ การทดลอง และการศึกษาเชิงสังเกตการณ์โดยละเอียด

การเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม

การเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการวิจัยที่มีความหมาย เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การวิจัยของคุณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยจะมีการสำรวจเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าวิธีใดที่เหมาะกับการวิจัยของคุณมากที่สุด

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

ในส่วนนี้ เราจะเจาะลึกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสามประการ:

 • สถิติเชิงพรรณนา : เรียนรู้วิธีสรุปข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การวัด เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงเทคนิคการแสดงภาพ เช่น ฮิสโตแกรมและแผนภูมิแท่งด้วย
 • สถิติเชิงอนุมาน : ค้นพบวิธีคาดการณ์และอนุมานจากข้อมูลตัวอย่าง หัวข้อจะรวมถึงช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ : ค้นหาวิธีเปิดเผยรูปแบบและข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลของคุณโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น แผนภูมิกระจาย แผนภูมิกล่อง และการแปลงข้อมูล

เครื่องมือทางสถิติทั่วไป

เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ยอดนิยมและภาษาการเขียนโปรแกรม:

 • SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีฟังก์ชันที่หลากหลายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทุกประเภท
 • SAS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมอีกโปรแกรมหนึ่ง มีฟังก์ชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณที่ซับซ้อน
 • STATA เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมในสาขาเศรษฐศาสตร์ มีฟังก์ชันที่หลากหลายและเหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์
 • R เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีฟังก์ชันที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทุกประเภท
 • Python เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่ได้รับความนิยมรองลงมา มีฟังก์ชันที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทุกประเภท
 • Julia เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีฟังก์ชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณที่ซับซ้อน

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติ

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ในการตีความผลลัพธ์ทางสถิติ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความสำคัญของผลลัพธ์

ความสำคัญของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับขนาดของผลกระทบของตัวแปรที่ศึกษาต่อตัวแปรตาม ตัวอย่างเช่น หากพบว่าผลลัพธ์มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลกระทบของตัวแปรที่ศึกษาต่อตัวแปรตามมีขนาดเล็ก อาจเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์นั้นไม่มีนัยสำคัญในทางปฏิบัติ

2. นัยสำคัญทางสถิติ

นัยสำคัญทางสถิติหมายถึง ระดับความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่สังเกตได้นั้นไม่ใช่ผลบังเอิญ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ 0.05 และ 0.01 หากค่าสถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลตกอยู่ในเขตวิกฤตที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ แสดงว่าผลลัพธ์นั้นมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดจากความบังเอิญ

3. ขนาดของผลกระทบ

ขนาดของผลกระทบหมายถึง ระดับความรุนแรงของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาต่อตัวแปรตาม โดยทั่วไป ขนาดของผลกระทบจะแสดงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใกล้ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อย

4. ความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาด

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติอาจเกิดข้อผิดพลาดได้สองประเภท คือ

 • ข้อผิดพลาดประเภทที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้จริง ตัวอย่างเช่น สมมติฐานที่ตั้งไว้คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกรณีนี้อาจเกิดจากความบังเอิญหรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ข้อผิดพลาดประเภทที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่จริง ตัวอย่างเช่น สมมติฐานที่ตั้งไว้คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกรณีนี้อาจเกิดจากขนาดของตัวอย่างไม่เพียงพอ หรือเกิดจากตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

ในการลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการตีความผลลัพธ์ทางสถิติ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของตัวอย่าง โดยทั่วไป ขนาดของตัวอย่างควรมีขนาดอย่างน้อย 30 ตัวอย่างต่อกลุ่ม
 • ความแปรปรวนของข้อมูล หากข้อมูลมีความแปรปรวนสูง อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติอย่างถูกต้องจะช่วยให้นักวิจัยได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

บทสรุป

สถิติเป็นเข็มทิศที่แนะนำการวิจัย ช่วยให้นักวิจัยสำรวจความซับซ้อนของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล ด้วยการเรียนรู้เทคนิคทางสถิติและการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพของสถิติในการวิจัยของคุณได้อย่างเต็มที่

สถิติที่ใช้ในการวิจัย : T-test

T-test เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันที่วัดค่าตัวแปรเดียวกันสองครั้ง

T-test มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และว่าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงปกติหรือไม่

ประเภทของ T-test

 • Independent samples t-test ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างเช่น ต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม A แตกต่างจากคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม B
 • Paired samples t-test ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเดียวกันที่วัดค่าตัวแปรเดียวกันสองครั้ง ตัวอย่างเช่น ต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังเรียนต่างกันหรือไม่

สมมติฐานของ T-test

T-test มีข้อสมมติฐานบางประการที่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนใช้ ได้แก่

 • ตัวแปรที่วัดมีค่าเป็นตัวเลข
 • กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีขนาดเพียงพอ
 • ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงปกติ

ขั้นตอนในการทดสอบ T-test

ในการทดสอบ T-test มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. กำหนดสมมติฐาน
 2. เลือกระดับความเชื่อมั่น
 3. คำนวณค่าสถิติ t
 4. กำหนดเขตวิกฤต
 5. ตัดสินใจเกี่ยวกับสมมติฐาน

การตีความผลของ T-test

หากค่าสถิติ t ตกอยู่ในเขตวิกฤต แสดงว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่น่าจะถูกต้อง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในทางกลับกัน หากค่าสถิติ t ไม่ตกอยู่ในเขตวิกฤต แสดงว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้น่าจะถูกต้อง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตัวอย่างการใช้งาน T-test

ตัวอย่างการใช้งาน T-test เช่น

 • ต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายแตกต่างจากคะแนนสอบของนักเรียนหญิง
 • ต้องการทดสอบว่าผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยาชนิดใหม่แตกต่างจากผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยามาตรฐาน
 • ต้องการทดสอบว่าผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแตกต่างกันหรือไม่

T-test เป็นเทคนิคทางสถิติที่มีประโยชน์ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม การเลือกประเภทของ T-test ที่ถูกต้องและพิจารณาสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

ประโยชน์ของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำวิจัย เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทฤษฎี แนวคิด ตัวแปร และวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย กำหนดวิธีการวิจัย และตีความผลการวิจัย

ประโยชน์ของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย มีดังนี้

 • ช่วยให้เข้าใจทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย

การวิจัยที่ดีควรมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีหรือแนวคิดที่ชัดเจน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้ในการตีความผลการวิจัย

 • ช่วยป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆที่วิจัยไปแล้ว

การวิจัยซ้ำซ้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา ผู้วิจัยควรศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มทำวิจัย เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้วิจัยคนอื่นได้ทำวิจัยในประเด็นเดียวกันไปแล้วหรือไม่ หากพบว่ามีผู้วิจัยอื่นได้ทำวิจัยในประเด็นเดียวกันไปแล้ว ผู้วิจัยควรพิจารณาว่าผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประเด็นวิจัยของตนหรือไม่ หากพบว่าผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยของตน ผู้วิจัยอาจต้องปรับเปลี่ยนประเด็นวิจัยหรือวิธีการวิจัย

 • ช่วยในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบความคิดที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงกรอบแนวคิดการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยของตนเอง

 • ช่วยในการกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย

ตัวแปรและขอบเขตการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางของงานวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงตัวแปรและขอบเขตการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัยของตนเอง

 • ช่วยในการกำหนดวิธีการวิจัย

วิธีการวิจัยเป็นขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิธีการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดวิธีการวิจัยของตนเอง

 • ช่วยในการตีความผลการวิจัย

ผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงผลการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยของตนเอง

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย ควรพิจารณาประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

 • แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจในประเด็นที่วิจัย

 • ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย

 • วิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวิธีการวิจัยของตนเอง

 • ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยของตนเอง

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย ควรดำเนินการอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย

ตัวอย่างประโยชน์ของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย ดังนี้

 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตนสนใจศึกษาหรือไม่ หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลการวิจัยเหล่านั้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย และกำหนดวิธีการวิจัยของตนเอง
 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลการวิจัยเหล่านั้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัยของตนเอง
 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงข้อดีและข้อจำกัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หากทราบข้อดีและข้อจำกัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถนำมาพิจารณาในการปรับปรุงงานวิจัยของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่ศึกษาประเด็นที่ตนสนใจศึกษาในบริบทอื่น หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลการวิจัยเหล่านั้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการขยายผลการวิจัยของตนเองไปยังบริบทอื่น

สรุปได้ว่า การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำวิจัย เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทฤษฎี แนวคิด ตัวแปร และวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย กำหนดวิธีการวิจัย และตีความผลการวิจัย

ขั้นตอนการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่องานวิจัยทุกประเภท เราควรทราบ ขั้นตอนการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงองค์ความรู้และผลการวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา ข้อมูลจากการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการวิจัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 1. กำหนดขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย (Delimitation) หมายถึง การจำกัดหรือกำหนดขอบเขตให้แก่การวิจัย ไม่ควรนำไปปนกับข้อจำกัดของการวิจัย (Limitation) ซึ่งมักจะกล่าวถึงในตอนท้ายผลการกำหนดขอบเขต การวิจัยนั้น อาจกำหนดได้หลายอย่าง เช่น

 • ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา
 • ขอบเขตที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
 • ขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลา
 • ขอบเขตที่เกี่ยวกับสถานที่

การกำหนดขอบเขตการวิจัยมีความสำคัญต่องานวิจัย เนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยสามารถระบุได้ว่าการวิจัยที่จะศึกษามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใด และควรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นใดบ้าง การกำหนดขอบเขตการวิจัยที่ชัดเจนจะช่วยทำให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาและทรัพยากร

ในการกำหนดขอบเขตการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นตัวกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ควรศึกษา ผู้วิจัยควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 • ความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัย เช่น ระยะเวลาในการวิจัย งบประมาณในการวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย เป็นต้น
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 1. ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนงานวิจัย เนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงองค์ความรู้และผลการวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา ข้อมูลจากการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการวิจัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารวิชาการ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้วิจัยควรใช้คำสำคัญ (keywords) หรือวลีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษาในการค้นหา เช่น ในกรณีนี้ ผู้วิจัยอาจใช้คำสำคัญ เช่น “เทคโนโลยีดิจิทัล”, “การศึกษา”, “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”, “พฤติกรรมการเรียนรู้”, และ “ทัศนคติต่อการเรียน” ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสามารถใช้เครื่องมือช่วยค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น Google Scholar หรือ Web of Science เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความทันสมัยของงานวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาความทันสมัยของงานวิจัย โดยควรเลือกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วง 5-10 ปี ที่ผ่านมา
 • ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ของงานวิจัยนั้นๆ เช่น ชื่อวารสารวิชาการ สำนักพิมพ์ เป็นต้น
 • ความเหมาะสมของงานวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาความเหมาะสมของงานวิจัย โดยพิจารณาจากขอบเขตการวิจัยของงานวิจัยนั้นๆ ว่าสอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยของตนเองหรือไม่

ผู้วิจัยควรบันทึกข้อมูลสำคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย เพื่อใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยของตนเอง

 1. วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนงานวิจัย เนื่องจากช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการศึกษาที่ได้ และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

ในการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจว่างานวิจัยนั้นๆ มุ่งศึกษาประเด็นใด
 • ตัวแปรในการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาตัวแปรในการวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจว่างานวิจัยนั้นๆ ใช้ตัวแปรใดในการวัดผล
 • วิธีการศึกษา ผู้วิจัยควรพิจารณาวิธีการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจว่างานวิจัยนั้นๆ ใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผลการศึกษา ผู้วิจัยควรพิจารณาผลการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจว่างานวิจัยนั้นๆ พบอะไรบ้าง
 • ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาในการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการวิจัยของตนเอง
 1. สรุปประเด็นสำคัญ


การสรุปประเด็นสำคัญ (Key Points Summary) คือการสรุปสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องที่ได้ฟังหรือได้อ่าน เป็นการจับใจความสำคัญหรือประเด็นหลักของเรื่องที่ได้ศึกษามา เพื่อความเข้าใจที่รวดเร็วและง่ายขึ้น

การสรุปประเด็นสำคัญสามารถทำได้โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้

 • หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่องจะช่วยให้สามารถระบุได้ว่าเรื่องนั้นๆ เกี่ยวกับอะไร
 • วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์จะช่วยให้สามารถระบุได้ว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการสื่ออะไร
 • เนื้อหา เนื้อหาจะช่วยให้สามารถระบุได้ว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง

การสรุปประเด็นสำคัญสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การสรุปประเด็นสำคัญเป็นข้อความสั้นๆ
 • การสรุปประเด็นสำคัญเป็นแผนภูมิหรือกราฟ
 • การสรุปประเด็นสำคัญเป็นตาราง

ในการสรุปประเด็นสำคัญ ควรพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะของเรื่องที่ได้ศึกษามา

 1. เชื่อมโยงกับงานวิจัยของตนเอง

เมื่อสรุปประเด็นสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยจะต้องเชื่อมโยงประเด็นเหล่านั้นกับงานวิจัยของตนเอง โดยอธิบายว่างานวิจัยของตนเองมีจุดเด่นหรือจุดแตกต่างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ในการเชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรอธิบายว่างานวิจัยของตนเองมีจุดเด่นหรือจุดแตกต่างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น งานวิจัยของตนเองมีขอบเขตการวิจัยที่กว้างกว่า งานวิจัยของตนเองใช้วิธีการดำเนินการวิจัยที่ใหม่กว่า หรืองานวิจัยของตนเองให้ผลการศึกษาที่แตกต่างไปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมมติว่าผู้วิจัยสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับ “ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยอาจเขียนบทความโดยมีโครงสร้างดังนี้

บทนำ

ในบทนำ ผู้วิจัยควรกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา โดยอาจกล่าวถึงปัญหาหรือข้อขัดแย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย หรือกล่าวถึงความสำคัญของหัวข้อวิจัยที่มีต่อสังคมหรือชุมชน

ขอบเขตการวิจัย

ในบทนำ ผู้วิจัยควรกำหนดขอบเขตการวิจัย โดยอาจระบุถึงตัวแปรในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการวิจัย และสถานที่ในการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม

ในบทนี้ ผู้วิจัยควรนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลำดับเวลาหรือตามลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

ในการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรสรุปประเด็นสำคัญจากงานวิจัยเหล่านั้น โดยอาจสรุปในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ หรือข้อความ เป็นต้น

การอภิปราย

ในบทนี้ ผู้วิจัยควรอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยอาจอภิปรายถึงข้อจำกัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการตอบคำถาม และข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต

บทสรุป

ในบทสรุป ผู้วิจัยควรสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยอาจสรุปประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือประเด็นที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงหรือข้อเสนอแนะใหม่ๆ

จากตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยควรปรับโครงสร้างของบทความให้เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยของตนเอง โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

เทคนิคการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Literature) เป็นบทหนึ่งในรายงานวิจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นว่างานวิจัยนั้นมีความสอดคล้องกับความรู้เดิมที่มีอยู่ เทคนิคการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของงานวิจัยและเห็นความสำคัญของการวิจัยนั้นๆ

ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงหัวข้อที่ศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย จากนั้นจึงดำเนินการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงเทคนิคต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตของการค้นหาให้ชัดเจน

การกำหนดขอบเขตของการค้นหาให้ชัดเจนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ในการกำหนดขอบเขตของการค้นหา ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ตัวแปรที่ศึกษา ผู้วิจัยควรระบุตัวแปรที่ศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตรงประเด็น
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยควรระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพื่อให้สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม
 • ระยะเวลา ผู้วิจัยควรระบุระยะเวลาที่ศึกษา เพื่อให้สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ทันเหตุการณ์
 • สถานที่ ผู้วิจัยควรระบุสถานที่ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามพื้นที่
 • วิธีการวิจัย ผู้วิจัยควรระบุวิธีการวิจัยที่ใช้ เพื่อให้สามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามรูปแบบ

ตัวอย่างการกำหนดขอบเขตของการค้นหา

สมมติว่าผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน ผู้วิจัยอาจกำหนดขอบเขตของการค้นหาดังนี้

 • ตัวแปรที่ศึกษา ระดับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พนักงานในองค์กรต่างๆ
 • ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
 • สถานที่ ประเทศไทย
 • วิธีการวิจัย การศึกษาเชิงประจักษ์

การกำหนดขอบเขตของการค้นหาจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ผู้วิจัยอาจพิจารณาในการกำหนดขอบเขตของการค้นหา

 • ตัวแปรที่ศึกษาคืออะไร?
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือใคร?
 • ระยะเวลาที่ศึกษาคือเมื่อใด?
 • สถานที่ที่ศึกษาคือที่ไหน?
 • วิธีการวิจัยที่ใช้คืออะไร?

โดยผู้วิจัยควรพิจารณาคำถามเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของการค้นหาได้อย่างเหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา

2. เลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจได้แก่ หนังสือ บทความวิชาการ วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย เว็บไซต์ และฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น ผู้วิจัยควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย และวัตถุประสงค์ในการวิจัย

ความน่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลควรมีความน่าเชื่อถือ หมายถึง แหล่งข้อมูลนั้นๆ ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เช่น หนังสือวิชาการจากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง วารสารวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยชั้นนำ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น

ความทันสมัย แหล่งข้อมูลควรมีความทันสมัย หมายถึง แหล่งข้อมูลนั้นๆ ได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และข้อมูลล่าสุดในสาขานั้นๆ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยของตน เช่น หากผู้วิจัยต้องการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา ผู้วิจัยอาจเลือกใช้หนังสือวิชาการเป็นหลัก หากผู้วิจัยต้องการศึกษาผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยอาจเลือกใช้บทความวิชาการ วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย เป็นต้น

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือวิชาการ เช่น หนังสือตำรา หนังสืออ้างอิง หนังสือรวบรวมบทความ เป็นต้น
 • บทความวิชาการ เช่น บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ เป็นต้น
 • วารสารวิชาการ เช่น วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • วิทยานิพนธ์ เช่น วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เป็นต้น
 • รายงานวิจัย เช่น รายงานวิจัยจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน รายงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานวิชาการ เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย เป็นต้น
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล EBSCOhost ฐานข้อมูล ProQuest ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น

ผู้วิจัยควรพิจารณาเลือกสรรแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน

3. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยอย่างรอบคอบ

การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยอย่างรอบคอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน

ในการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

 • แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยของตน
 • วิธีการวิจัยที่ใช้ ผู้วิจัยควรศึกษาวิธีการวิจัยที่ใช้ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย
 • ผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยควรศึกษาผลการศึกษาวิจัย เพื่อหาข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน
 • ข้อจำกัดของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยควรศึกษาข้อจำกัดของการศึกษาวิจัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการปรับปรุงงานวิจัยของตน

ตัวอย่างการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

สมมติว่าผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน ผู้วิจัยอาจศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดเรื่องความเครียด แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น
 • ศึกษาวิธีการวิจัยที่ใช้ เช่น วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ วิธีการวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น
 • ศึกษาผลการศึกษาวิจัย เช่น พบว่าระดับความเครียดในระดับปานกลางสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ระดับความเครียดในระดับสูงสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เป็นต้น
 • ศึกษาข้อจำกัดของการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ระยะเวลาการศึกษาสั้น เป็นต้น

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน เช่น แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ ผลการศึกษาวิจัย และข้อจำกัดของการศึกษาวิจัย เป็นต้น ข้อมูลและองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ผู้วิจัยอาจพิจารณาในการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

 • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกล่าวถึงประเด็นสำคัญอะไรบ้าง?
 • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดอะไร?
 • เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการวิจัยอะไร?
 • ผลการวิจัยที่นำเสนอในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร?
 • ข้อจำกัดของการศึกษาวิจัยที่นำเสนอในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคืออะไร?

โดยผู้วิจัยควรพิจารณาคำถามเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับ

การสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยได้อย่างง่ายดาย

ในการสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

 • ความชัดเจน ผู้วิจัยควรสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
 • ความกระชับ ผู้วิจัยควรสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับ ไม่ควรยืดเยื้อหรือซ้ำซ้อน
 • ความครบถ้วน ผู้วิจัยควรสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน

ตัวอย่างการสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมมติว่าผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน ผู้วิจัยอาจสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • สรุปประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน เช่น พบว่าระดับความเครียดในระดับปานกลางสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ระดับความเครียดในระดับสูงสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เป็นต้น
 • เชื่อมโยงประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนกับงานวิจัยของตน เช่น ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสมมติฐานของงานวิจัยของตน เป็นต้น

การสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ผู้วิจัยอาจพิจารณาในการสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนคืออะไร?
 • ประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนเชื่อมโยงกับงานวิจัยของตนอย่างไร?

โดยผู้วิจัยควรพิจารณาคำถามเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างกระชับ

ตัวอย่าง

สมมติว่าผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน ผู้วิจัยอาจดำเนินการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขอบเขตของการค้นหาให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ระดับความเครียด ประสิทธิภาพการทำงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานในองค์กรต่างๆ ระยะเวลา สถานที่ และวิธีการวิจัย เป็นต้น

ผู้วิจัยอาจเริ่มต้นจากการค้นคว้าเอกสารทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน เช่น แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นก็อาจค้นคว้างานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและประสิทธิภาพการทำงาน โดยพิจารณาจากวิธีการวิจัยที่ใช้ ผลการศึกษาวิจัย และข้อจำกัดของการศึกษาวิจัย

จากนั้น ผู้วิจัยอาจสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นประเด็นสำคัญและข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน เช่น พบว่าระดับความเครียดในระดับปานกลางสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ระดับความเครียดในระดับสูงสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เป็นต้น

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตของการค้นหาให้ชัดเจน เลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และสรุปและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับ ส่งผลให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตน

สรุปได้ว่า เทคนิคการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เป็นเทคนิคการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ผู้วิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สามารถเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เทคนิค การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบที่ดีจะช่วยให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และสามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้

ต่อไปนี้เป็น 5 เทคนิค การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณให้มีประสิทธิภาพ

1. กำหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน

ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นรากฐานของการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาการวิจัยที่ดีควรเป็นปัญหาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถตอบได้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์การวิจัยที่ดีควรระบุสิ่งที่นักวิจัยต้องการจะตอบหรือบรรลุจากงานวิจัย

2. เลือกตัวแปรและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตัวแปรเป็นองค์ประกอบของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่นักวิจัยสนใจศึกษา ตัวแปรในการศึกษาเชิงปริมาณมักมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ตัวแปรอิสระอาจส่งผลต่อตัวแปรตาม หรือตัวแปรสองตัวแปรอาจส่งผลต่อกันและกัน

3. เลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสม

วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณมีหลายวิธี เช่น การทดลอง การสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น การเลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวอย่างเช่น หากต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร การทดลองอาจเป็นวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสม

4. เลือกเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมีหลายประเภท เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลเชิงสังเกต เป็นต้น การเลือกเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวอย่างเช่น หากต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน แบบสอบถามอาจเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

5. วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีหลายวิธี เช่น การแจกแจงความถี่ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นต้น การเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ตัวอย่างเช่น หากต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อาจเป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม

การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจะช่วยให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และสามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทางหลัก ๆ ดังนี้

1. แนวคิดที่เน้นความสำคัญของผู้เรียน

แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยมองว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน จึงควรได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง นวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางนี้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Personalized Learning ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

2. แนวคิดที่เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้

แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ โดยมองว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสอนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง นวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางนี้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

3. แนวคิดที่เน้นความสำคัญของเทคโนโลยี

แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมองว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ นวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางนี้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบหน้าห้องเรียน

ตัวอย่างของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ได้แก่

 • Project-based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง แนวคิดนี้ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
 • Flipped Classroom เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าที่บ้าน และมาเรียนที่โรงเรียนเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติจริง แนวคิดนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาในชั้นเรียน
 • Gamification การนำหลักการของเกมมาใช้ในการศึกษา แนวคิดนี้ช่วยให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

นอกจากแนวคิดและตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีนวัตกรรมทางการศึกษาอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ สิ่งสำคัญคือการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 : สู่โลกแห่งการเรียนรู้แห่งอนาคต

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้าน การศึกษาก็เช่นกัน นวัตกรรมทางการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติการศึกษาสู่ยุค 4.0 เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน

นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน และการจัดการการเรียนรู้ ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • เทคโนโลยีการศึกษา เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
 • รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนแบบ flipped learning
 • การจัดการการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน (MOOCs)

นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 เหล่านี้มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวงการการศึกษา ดังนี้

 • เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการและสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงความรู้จากหลายวิชาเข้าด้วยกัน และส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
 • พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นแห่งอนาคต นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นแห่งอนาคต เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานเป็นทีม

อย่างไรก็ตาม การนำนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน เช่น ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ และความพร้อมของงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและสังคม ในอนาคต นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 จะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และจะมีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมวงการการศึกษา

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาในประเทศไทย

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น ในปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการศึกษามากมายที่ถูกนำมาใช้ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูง และการศึกษาตลอดชีวิต

ในประเทศไทย มีการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาในประเทศไทยที่น่าสนใจ มีดังนี้

การศึกษาออนไลน์ (Online Learning)

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน การศึกษาออนไลน์เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ การศึกษาออนไลน์มีข้อดีหลายประการ เช่น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการและเวลาของตนเอง นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และนักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning)

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน โดยนักเรียนจะต้องเลือกหัวข้อที่สนใจและกำหนดเป้าหมายของตนเอง จากนั้นจึงวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงานมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน

การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning)

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเชื่อมโยงเนื้อหาจากวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การเรียนรู้แบบบูรณาการมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง ช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)

เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง และช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมทางการศึกษาอีกมากมายที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย เช่น การใช้สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครูหลายประการ เช่น ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับ 7 ข้อที่ต้องรู้สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนมากขึ้น ในปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการศึกษามากมายที่ถูกนำมาใช้ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูง และการศึกษาตลอดชีวิต

หากต้องการที่จะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ บทความนี้จะกล่าวถึงเคล็ดลับ 7 ข้อที่ต้องรู้สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

สิ่งแรกที่ควรทำก่อนนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ คือการระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร เช่น ต้องการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ หรือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นต้น

2. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ก่อนที่จะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อที่จะเข้าใจถึงบริบทและความต้องการของนักเรียนและครูผู้สอน ว่านวัตกรรมนั้น ๆ จะเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือไม่

3. เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม

ในปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการศึกษามากมายที่ถูกนำมาใช้ แต่ละนวัตกรรมก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. วางแผนและเตรียมความพร้อม

การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้จำเป็นต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ และความพร้อมของงบประมาณ เป็นต้น

5. ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

การนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ควรมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ความสำเร็จของการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ จำเป็นต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้รับรู้ เพื่อที่จะเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โลกแห่งการศึกษาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบัน มีหลายประเภท เช่น

 • เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เช่น การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้
 • รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional Method) เช่น การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) หรือการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning)
 • การจัดการการเรียนรู้ (Learning Management) เช่น การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบ blended learning หรือการจัดการเรียนรู้แบบ flipped learning

นวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม

กิตติกรรมประกาศ บทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม

กิตติกรรมประกาศ เป็นบทขอบคุณที่แสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มักปรากฏอยู่ในงานวิชาการ งานวิจัย งานศิลปะ งานดนตรี หรืองานแสดงต่าง ๆ

กิตติกรรมประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงมารยาทที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

องค์ประกอบของกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนกิตติกรรมประกาศ และกล่าวถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • เนื้อหาหลัก กล่าวถึงความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในด้านใด ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนนั้นมีประโยชน์อย่างไร
 • บทสรุป แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

วิธีการเขียนกิตติกรรมประกาศ

การเขียนกิตติกรรมประกาศควรเขียนด้วยภาษาที่สุภาพ กระชับ ชัดเจน และเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ควรระบุรายละเอียดของความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับให้ชัดเจน และแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศในงานวิชาการ เช่น

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.XXXX อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าทำการศึกษาค้นคว้าและเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาXXXXที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด ความสำเร็จของข้าพเจ้าในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย”

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศในงานวิจัย เช่น

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.XXXX และรองศาสตราจารย์ ดร.XXXX ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด ความสำเร็จของข้าพเจ้าในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย”

เคล็ดลับในการเขียนกิตติกรรมประกาศให้น่าประทับใจ

ในการเขียนกิตติกรรมประกาศให้น่าประทับใจ ควรคำนึงถึงเคล็ดลับต่อไปนี้

 • ระบุความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับให้ชัดเจน
 • แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ
 • ใช้ภาษาที่สุภาพและกระชับ
 • เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ

กิตติกรรมประกาศเป็นบทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงมารยาทที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

IRR เครื่องมือวัดความคุ้มค่าในการลงทุน

IRR ย่อมาจาก Internal Rate of Return หมายถึง อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุน เป็นอัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากับศูนย์ พูดง่าย ๆ คือ อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในโครงการนั้น ๆ

การคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรดังนี้

IRR = -(CF0) / (CF1/(1+r) + CF2/(1+r)² + ... + CFn/(1+r)^n)

โดยที่

 • CF0 คือ เงินลงทุนเริ่มต้น
 • CF1 ถึง CFn คือ กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปี
 • r คือ อัตราคิดลด

ตัวอย่างการคำนวณ IRR

สมมติว่า โครงการลงทุนหนึ่งมีเงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท และคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก 20,000 บาท ในปีที่สอง 30,000 บาท และในปีที่สาม 50,000 บาท หากใช้อัตราคิดลด 10% จะได้ค่า IRR เท่ากับ 15.87%

ความสำคัญของ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าย่อมมีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถใช้ประเมินความเสี่ยงของการลงทุนได้อีกด้วย โดยโครงการที่มี IRR สูงย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำ

วิธีใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

นักลงทุนสามารถพิจารณาใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนได้ดังนี้

 • เปรียบเทียบ IRR ของโครงการลงทุนต่าง ๆ กัน โดยเลือกลงทุนในโครงการที่มี IRR สูงกว่า
 • เปรียบเทียบ IRR ของโครงการลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หาก IRR สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มค่าที่จะลงทุน
 • เปรียบเทียบ IRR ของโครงการลงทุนกับอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หาก IRR สูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แสดงว่าโครงการนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือวัดความคุ้มค่าในการลงทุนที่มีประโยชน์ แต่มีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้

 • IRR ไม่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาลงทุนต่างกันได้
 • IRR ไม่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างกันได้
 • IRR เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น แนวโน้มของตลาด ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เป็นต้น

10 อันดับ ตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษาที่โดดเด่น

นวัตกรรมการศึกษาเป็นการพัฒนาหรือการนำสิ่งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา นวัตกรรมการศึกษามีมากมายหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และบริบทของการใช้งาน ตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษาที่โดดเด่น 10 อันดับ มีดังนี้

1. การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ICT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ในปัจจุบัน ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ได้อย่างง่ายดาย เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ตัวอย่างของนวัตกรรมการศึกษาด้าน ICT ได้แก่ การเรียนออนไลน์ การเรียนผ่านสื่อดิจิทัล การเรียนรู้ผ่านเกมการศึกษา เป็นต้น

เปิดในหน้าต่างใหม่www.eef.or.th

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)

การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการทำงานร่วมกันของนักเรียน นักเรียนจะแบ่งกลุ่มกันทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้อื่น และฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกัน

เปิดในหน้าต่างใหม่dekdee.org

3. การเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM Education)

STEM Education เป็นแนวทางการศึกษาที่บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

เปิดในหน้าต่างใหม่www.twinkl.com

4. การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning)

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน นักเรียนจะเลือกหัวข้อที่สนใจและออกแบบโครงงานด้วยตัวเอง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานอย่างเป็นทีม และแก้ปัญหา

เปิดในหน้าต่างใหม่candmbsri.wordpress.com

5. การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนจะได้ลงมือทำจริง ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เปิดในหน้าต่างใหม่parnward8info.wordpress.com

6. การเรียนรู้แบบปรับตามความแตกต่าง (Differentiated Learning)

การเรียนรู้แบบปรับตามความแตกต่างเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

เปิดในหน้าต่างใหม่www.educathai.com

7. การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning)

การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาจากวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาต่าง ๆ และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง

เปิดในหน้าต่างใหม่www.starfishlabz.com

8. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแนวคิดที่เน้นให้ทุกคนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรืออยู่ในสถานะใด ช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปิดในหน้าต่างใหม่www.yuvabadhanafoundation.org

9. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินการเรียน

เปิดในหน้าต่างใหม่www.bt-training.com

10. การเรียนรู้แบบพลิกกลับ (Flipped Classroom)

การเรียนรู้แบบพลิกกลับเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหานอกชั้นเรียนผ่านสื่อดิจิทัล และครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ

เปิดในหน้าต่างใหม่www.kruachieve.com

นวัตกรรมการศึกษาเหล่านี้ เป็นตัวอย่างของการพัฒนาการศึกษาที่ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น นวัตกรรมการศึกษามีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับโลกอนาคต

ประโยชน์จากที่มาและความสำคัญของการวิจัย

การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ใหม่ ๆ หรือการแสวงหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีการที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ การวิจัยมีที่มาจากการอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ที่ต้องการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว การวิจัยจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และสังคมในทุกด้าน

ประโยชน์ของการวิจัย

การวิจัยมีคุณประโยชน์มากมายทั้งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนี้

 • ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ การวิจัยช่วยให้มนุษย์ได้ค้นพบความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ความรู้เหล่านี้ช่วยให้มนุษย์เข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น
 • แก้ปัญหาต่าง ๆ การวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือสังคม การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เช่น เทคโนโลยีด้านการแพทย์ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านการผลิต
 • พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยช่วยให้ประเทศชาติมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ช่วยให้ประเทศชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

ความสำคัญของการวิจัย

การวิจัยมีความสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจในทุกด้าน การวิจัยช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมมีความสงบสุข การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 • สนับสนุนทุนวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชนควรสนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัย เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาบุคลากรด้านวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านวิจัย เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการวิจัย
 • เผยแพร่ผลงานวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชนควรเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

การวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเขียนความเป็นมาจากปัญหาการวิจัย

ในการวิจัยทุกการศึกษาเริ่มต้นด้วยขั้นตอนสำคัญ นั่นคือ การระบุ กำหนดนิยาม และทำความเข้าใจปัญหาการวิจัย รากฐานที่สำคัญนี้กำหนดแนวทางในการวิจัยทั้งหมด โดยการรวบรวม การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล

เราจะพาไปเจาะลึกถึงความแตกต่างของการเขียนภูมิหลังและเน้นความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ปัญหาการวิจัยคืออะไร?

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัยใดๆ จำเป็นต้องระบุและระบุปัญหาการวิจัยก่อน นี่เป็นคำถามหรือประเด็นหลักที่การศึกษาวิจัยมุ่งเป้าไปที่เป็นแกนหลักของการวิจัย ซึ่งจะชี้แนะขั้นตอนต่อๆ ไปทั้งหมด

ความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ปัญหาการวิจัยไม่ได้เป็นเพียงแบบแผนเท่านั้น ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะกำหนดความเกี่ยวข้องของการศึกษาของคุณและกำหนดขั้นตอนสำหรับผลกระทบที่งานวิจัยของคุณอาจมีต่อชุมชนวิชาการหรือโลกแห่งความเป็นจริง

บทบาทของข้อมูลความเป็นมา เกี่ยวข้องกับบริบทที่ศึกษา เพื่อให้เข้าใจปัญหาการวิจัยอย่างถ่องแท้ ข้อมูลพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ส่วนนี้ให้กรอบการทำงานทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และบริบทที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการศึกษาวิจัยนี้

อีกทั้ง การสร้างความเกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลความเป็นมายังทำหน้าที่สร้างความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยด้วย มันแสดงให้เห็นว่าเหตุใดปัญหาจึงคุ้มค่าที่จะตรวจสอบ และเข้ากับภูมิทัศน์ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวงกว้างได้อย่างไร

เหตุใดปัญหาการวิจัยจึงมีความสำคัญ

การจัดการกับช่องว่างความรู้ บทบาทหลักประการหนึ่งของปัญหาการวิจัยคือการแก้ไขช่องว่างความรู้ที่มีอยู่ การระบุสิ่งที่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจ การศึกษาของคุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ในสาขาของคุณ

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหาการวิจัยมักมีผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ความเข้าใจและการแก้ปัญหาจะมีประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับสังคม อุตสาหกรรม หรือการกำหนดนโยบาย

การกำหนดขอบเขต

การจำกัดโฟกัสให้แคบลง คือ การกำหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ จะช่วยป้องกันไม่ให้การศึกษาของคุณกว้างเกินไปและไม่สามารถจัดการได้ การสรุปขอบเขตอย่างชัดเจนช่วยให้คุณมีสมาธิได้

ซึ่งการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้แน่ใจว่าปัญหาการวิจัยของคุณยังคงมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และไม่หลงประเด็นไปในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและผลกระทบของการศึกษาของคุณ

ทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดเป็นส่วนสำคัญของการเขียนภูมิหลัง ช่วยให้คุณต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่และวางตำแหน่งการศึกษาของคุณไว้ในวาทกรรมทางวิชาการที่กำลังดำเนินอยู่

ระบุช่องว่างในความรู้ ด้วยการทบทวนวรรณกรรม คุณสามารถระบุช่องว่างในความรู้ปัจจุบันได้ ช่องว่างเหล่านี้กลายเป็นโอกาสสำหรับการวิจัยของคุณที่จะมีส่วนสำคัญในสาขานี้

การพัฒนาสมมติฐาน

เมื่อคุณเข้าใจปัญหาการวิจัยและบริบทของปัญหาแล้ว คุณก็สามารถกำหนดสมมติฐานที่ทดสอบได้ สมมติฐานเหล่านี้ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการคาดเดาเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการวิจัยของคุณ

สมมติฐานควรสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยอย่างใกล้ชิดเสมอ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นการคาดการณ์หรือคำอธิบายที่นำเสนอซึ่งการศึกษาของคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันหรือหักล้าง

ระเบียบวิธี

ส่วนวิธีการจะอธิบายวิธีที่คุณจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จำเป็นต้องเลือกวิธีการ และออกแบบการวิจัยที่เหมาะกับลักษณะของปัญหาการวิจัยของคุณมากที่สุด

การระบุรายละเอียดวิธีการรวบรวมข้อมูลของคุณช่วยให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใส และความสามารถในการทำซ้ำได้ ผู้อ่านควรจะสามารถเข้าใจว่าคุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการวิจัยได้อย่างไร

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ จุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่รวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาการวิจัย

การวิเคราะห์ควรจัดให้มีหลักฐานที่สนับสนุนหรือท้าทายสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาและสมมติฐานการวิจัย

ผลลัพธ์และการอภิปราย

ในส่วนนี้ คุณจะตีความผลการวิจัยของคุณ ผลลัพธ์เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยอย่างไร และผลลัพธ์เหล่านี้มีความหมายอย่างไรในบริบทที่กว้างขึ้นในสาขาของคุณ

การเชื่อมโยงการสนทนาของคุณกับปัญหาการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้ตอกย้ำความสำคัญของปัญหาตลอดทั้งรายงานของคุณ

บทสรุป

โดยสรุป การเขียนความเป็นมาและเน้นความสำคัญของปัญหาการวิจัยมิใช่เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นในการวิจัยเท่านั้นยังเป็นรากฐานที่สำคัญอีกด้วย ปัญหาการวิจัยที่มีการอธิบายอย่างชัดเจนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภูมิหลังที่แข็งแกร่งและความสำคัญที่ชัดเจน จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ต้องมีในที่มาและความสำคัญการวิจัย

ในขอบเขตแห่งการวิจัยที่ไม่หยุดนิ่ง การเริ่มออกเดินทางเพื่อค้นหาที่มาและความสำคัญของงานของคุณจำเป็นต้องมีรากฐานที่มั่นคง หากไม่มี “สิ่งที่ต้องมี” ที่สำคัญ งานวิจัยของคุณอาจประสบปัญหาในการสร้างผลกระทบที่สำคัญ ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะเจาะลึกการวิจัย สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจว่าเส้นทางการวิจัยของคุณเริ่มต้นบนเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุศักยภาพสูงสุด

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ: การวิจัย มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้

 1. หัวข้อการวิจัย หัวข้อการวิจัยควรเป็นหัวข้อที่สนใจและมีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการศึกษาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใคร อย่างไร
 2. ความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรมีทักษะและเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา เช่น ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะในการประมวลผลข้อมูล และทักษะในการนำเสนอผลการวิจัย

โดยรายละเอียดของแต่ละประการ มีดังนี้

1. หัวข้อการวิจัย

หัวข้อการวิจัยควรเป็นหัวข้อที่สนใจและมีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการศึกษาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใคร อย่างไร เช่น ศึกษาแหล่งกำเนิดของการวิจัยในประเทศไทย ศึกษาความสำคัญของการวิจัยในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

หัวข้อการวิจัยที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 • น่าสนใจและท้าทาย
 • เป็นไปได้และสามารถดำเนินการวิจัยได้
 • สอดคล้องกับความรู้และทักษะของผู้วิจัย
 • สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม

2. ความรู้พื้นฐาน

ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ความรู้พื้นฐานสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ตำรา บทความ เอกสารวิชาการ เว็บไซต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

ทักษะและเครื่องมือในการวิจัย

ผู้วิจัยควรมีทักษะและเครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ศึกษา เช่น ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะในการประมวลผลข้อมูล และทักษะในการนำเสนอผลการวิจัย

 • ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ทักษะในการสัมภาษณ์ ทักษะในการสังเกต ทักษะในการเก็บรวบรวมเอกสาร เป็นต้น
 • ทักษะในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ทักษะในการสถิติ ทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ทักษะในการนำเสนอผลการวิจัย ได้แก่ ทักษะในการนำเสนอด้วยวาจา ทักษะในการนำเสนอด้วยเอกสาร เป็นต้น

โดยสรุป สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและความสำคัญ: การวิจัย มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้ หัวข้อการวิจัยและความรู้พื้นฐาน โดยผู้วิจัยควรศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางในการเขียนกิตติกรรมประกาศสำหรับโครงการส่วนบุคคล

การเขียนคำขอบคุณสำหรับโครงการส่วนตัวเป็นศิลปะที่มักไม่มีใครสังเกตเห็น แต่มีบทบาทสำคัญในการตระหนักรู้และชื่นชมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สร้างสรรค์ของคุณ ในบทความนี้ เราจะสำรวจหลักเกณฑ์ในการสร้างกิตติกรรมประกาศที่มีความหมายซึ่งสื่อถึงความกตัญญูและความเคารพของคุณ

การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของกิตติกรรมประกาศ

 • เหตุใดกิตติกรรมประกาศจึงมีความสำคัญ

กิตติกรรมประกาศเป็นมากกว่าแค่พิธีการ เป็นวิธีการแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุน แรงบันดาลใจ และการทำงานร่วมกันที่ทำให้โครงการส่วนตัวของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • การเชื่อมต่อโครงการส่วนบุคคล

โครงการส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เว็บไซต์ หรือการวิจัยอิสระ มักเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้อื่น กิตติกรรมประกาศจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วม

การสร้างการรับรู้ที่รอบคอบ

การรับทราบถึงบุคคลทุกคนที่มีบทบาทในโครงการของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงที่ปรึกษา ผู้ร่วมงาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว

 • แสดงความขอบคุณ

การแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและจริงใจ กิตติกรรมประกาศควรสื่อถึงความซาบซึ้งของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

ค้นหาภาษาที่เหมาะสม

 • ส่วนตัวและจริงใจ

การรักษาภาษาที่เป็นส่วนตัวและจริงใจในกิตติกรรมประกาศของคุณ ภาษาของคุณควรสะท้อนถึงความซาบซึ้งของคุณอย่างลึกซึ้ง

ปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการ

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิตติกรรมประกาศของคุณเกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ โดยเน้นว่าการมีส่วนร่วมของแต่ละคนสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

โครงสร้างกิตติกรรมประกาศของคุณ

 • การไหลและองค์กร

การสร้างกระแสในกิตติกรรมประกาศของคุณที่สมเหตุสมผล คุณสามารถจัดระเบียบตามลำดับเวลาหรือตามหมวดหมู่ได้

 • ความยาวและความสมดุล

การสร้างสมดุลระหว่างความกระชับและรวมถึงบุคคลที่สมควรได้รับทั้งหมด รักษากิตติกรรมประกาศของคุณให้มีความยาวที่เหมาะสม

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในกิตติกรรมประกาศ

 • ความชื่นชมอย่างแท้จริง

การแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และหลีกเลี่ยงการตอบรับที่เป็นทางการหรือทั่วถึงจนเกินไป

 • หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริง

จงซื่อสัตย์ในกิตติกรรมประกาศของคุณ หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงหรือคำชมที่ไม่จริงใจ

กิตติกรรมประกาศในบริบทต่างๆ

 • ความพยายามทางศิลปะ

ในโครงการสร้างสรรค์ คำขอบคุณมักจะขยายไปถึงผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือสนับสนุนงานของคุณ

 • เว็บไซต์และบล็อกส่วนตัว

กิตติกรรมประกาศบนเว็บไซต์และบล็อกส่วนตัวอาจเป็นวิธีแสดงความขอบคุณชุมชนหรือบุคคลที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาและด้านเทคนิค

 • งานวิจัยอิสระ

ในการวิจัยให้ยกย่องผู้ที่ให้คำแนะนำ แบ่งปันแหล่งข้อมูล หรือวิจารณ์งานของคุณ

สะท้อนการเดินทาง

การรับรู้ว่าโครงการส่วนตัวไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเดินทางด้วย ซึ่งเติมเต็มโดยผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดเส้นทาง

บทสรุป

การสร้างคำขอบคุณที่มีความหมายเป็นวิธีการหนึ่งในการให้เครดิตเมื่อถึงกำหนด และเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่ทำให้โครงการส่วนตัวของคุณเกิดขึ้นได้ เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างกิตติกรรมประกาศที่เชิดชูจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันในความพยายามสร้างสรรค์ของคุณได้

ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศงานวิจัยเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณต่อผู้คนและองค์กรที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของคุณ โดยทั่วไปจะรวมไว้ตอนต้นหรือตอนท้ายของรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ นี่คือตัวอย่างบางส่วนขอกิตติกรรมประกาศงานวิจัย:

 1. รับทราบทั่วไป :
  • “ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนที่สนับสนุนและชี้แนะตลอดโครงการวิจัยนี้ ความช่วยเหลือและกำลังใจของคุณมีค่าอันล้ำค่า”
 2. ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างาน :
  • “ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา [ชื่อที่ปรึกษา] สำหรับการสนับสนุน ความเชี่ยวชาญ และคำแนะนำ การให้คำปรึกษาของอาจารย์มีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบและคุณภาพของการศึกษาครั้งนี้”
 3. หน่วยงานให้ทุน :
  • “งานวิจัยนี้เกิดขึ้นได้โดยการสนับสนุนทางการเงินที่มอบให้โดย [ชื่อของหน่วยงานให้ทุน] ผ่านทางหมายเลขทุน [หมายเลขทุน]การสนับสนุนทางการเงินจาก [ชื่อของหน่วยงานให้ทุน] มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการศึกษาครั้งนี้”
 4. เพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมงาน :
  • “ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและผู้ทำงานร่วมกัน [ชื่อผู้ทำงานร่วมกัน] สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ทำให้โครงการนี้มีคุณค่าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”
 5. การสนับสนุนสถาบัน :
  • “ขอขอบคุณ [ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน] ที่ให้ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เอื้ออำนวยซึ่งเป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้”
 6. ครอบครัวและเพื่อน :
  • “ขอขอบคุณครอบครัว สำหรับการให้กำลังใจ เข้าใจ และสนับสนุนตลอดระยะเวลาการวิจัยนี้”
 7. ผู้เข้าร่วมหรือผู้ตอบแบบสอบถาม :
  • “ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมหรือผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่สละเวลาและข้อมูลเชิงลึกอย่างมีน้ำใจในการศึกษาครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของทุกคนมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของการวิจัยนี้”
 8. การสนับสนุนด้านเทคนิค :
  • “ขอขอบคุณความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ [ชื่อการสนับสนุนด้านเทคนิค] มอบให้สำหรับความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล งานในห้องปฏิบัติการ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์”
 9. พี่เลี้ยงและอาจารย์ :
  • “ขอขอบคุณ [ชื่อที่ปรึกษา/ศาสตราจารย์] สำหรับคำแนะนำ การอภิปราย และการให้คำปรึกษาอันมีค่า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการวิจัยนี้”
 10. บรรณารักษ์และนักเก็บเอกสาร :
  • “ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์และผู้เก็บเอกสารสำคัญที่ [ชื่อห้องสมุด/เอกสารสำคัญ] สำหรับความช่วยเหลือในการเข้าถึงเอกสารการวิจัยที่จำเป็น”
 11. คำติชมและการทบทวนโดยเพื่อน :
  • “ขอขอบคุณข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบและเพื่อนร่วมงานที่ตรวจสอบงานนี้ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการวิจัยได้อย่างมาก”
 12. สมาคมวิชาชีพ :
  • “ขอขอบคุณ [Professional Association Name] ที่ให้โอกาสเครือข่ายและทรัพยากรที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกของการวิจัยนี้”

โปรดจำไว้ว่ากิตติกรรมประกาศเป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัว ดังนั้นจึงสามารถมีการเขียนสไตล์ที่แตกต่างกันได้ สิ่งสำคัญคือต้องจริงใจและขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยของคุณอย่างแท้จริงในทางใดทางหนึ่ง