กรณีศึกษาจากตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษายอดนิยม

นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการศึกษามากมายที่ได้รับการพัฒนาขึ้น แต่ละนวัตกรรมมีจุดเด่นและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

บทความนี้ได้แนะนำ กรณีศึกษาจากตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษายอดนิยม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรณีศึกษาจากตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษายอดนิยม ได้แก่

1. การศึกษาทางไกล (Distance Learning)

การศึกษาทางไกล เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างไกลกัน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลได้ ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา การศึกษาทางไกลมีข้อดีหลายประการ เช่น

 • เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะมีภาระหน้าที่อะไร ก็สามารถเรียนได้
 • ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนได้ตามสะดวก
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าเดินทางค่าที่พัก

รูปแบบการศึกษาทางไกล มีหลายรูปแบบ เช่น

 • การศึกษาทางไปรษณีย์ ผู้เรียนจะได้รับชุดการเรียนรู้ทางไปรษณีย์ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร สื่อการสอนอื่นๆ และผู้เรียนจะต้องส่งแบบฝึกหัดหรือรายงานกลับไปยังสถาบันการศึกษา
 • การศึกษาทางโทรทัศน์ ผู้เรียนสามารถรับชมการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ หรือเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • การศึกษาผ่านวิทยุ ผู้เรียนสามารถรับฟังการเรียนการสอนทางวิทยุ
 • การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา หรือผ่านระบบซอฟต์แวร์การเรียนทางไกล

ข้อดีและข้อเสียของการศึกษาทางไกล

ข้อดี

 • เข้าถึงผู้เรียนทุกเพศทุกวัย
 • ยืดหยุ่น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อเสีย

 • อาจขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
 • อาจขาดแรงจูงใจในการเรียน
 • อาจมีปัญหาด้านเทคโนโลยี

ตัวอย่างของการศึกษาทางไกลในประเทศไทย

 • การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • การศึกษาทางไกลของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เป็นต้น

การศึกษาทางไกลเป็นรูปแบบการศึกษาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ การศึกษาทางไกลสามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ยืดหยุ่น และประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนที่สนใจเรียนแบบการศึกษาทางไกล ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเรียน

ตัวอย่าง: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในระบบ จึงทำให้ได้รับความนิยมจากนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ

2. การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning)


การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

 • ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกมเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ชอบทำมาตั้งแต่เด็ก การเล่นเกมจึงสามารถช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยเกมที่ดีควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน มีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจน มีการออกแบบที่สนุกสนาน และมีการวัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน
 • ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน เกมมักมีสถานการณ์จำลองที่ต้องให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย การทำงานร่วมกันเป็นทีมก็เป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกม การเรียนรู้ผ่านเกมจึงช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เกมมักมีรางวัลและความสำเร็จเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้ผ่านเกมจึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น

นอกจากนี้ การเรียนรู้ผ่านเกมยังสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ได้ทุกระดับและทุกวิชา โดยอาจใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้หลัก หรือใช้เกมเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ก็ได้ ตัวอย่างของเกมที่ใช้ในการเรียนรู้ผ่านเกม ได้แก่

 • เกมการศึกษา (Educational games) เป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
 • เกมจำลองสถานการณ์ (Simulation games) เป็นเกมที่จำลองสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน เป็นต้น
 • เกมแนวอินดี้ (Indie games) เป็นเกมที่พัฒนาโดยนักพัฒนาอิสระ ซึ่งมักมีเนื้อหาที่แปลกใหม่และน่าสนใจ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ผ่านเกมก็มีข้อควรระวังบางประการเช่นกัน เช่น เกมบางเกมอาจใช้เวลาในการเล่นนานเกินไปจนทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย หรือเกมบางเกมอาจมีความยากเกินไปจนทำให้ผู้เรียนท้อแท้ การเรียนรู้ผ่านเกมจึงควรใช้ควบคู่ไปกับรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่าง: เกม Minecraft Education Edition เป็นเกมจำลองโลกเสมือนจริงที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนและครูทั่วโลก เกม Minecraft Education Edition สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษา เกม Minecraft Education Edition ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม

การเรียนรู้แบบร่วมมือมีจุดเด่นหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน (Teamwork) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะการสื่อสาร การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการจัดการความขัดแย้ง
 • ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่ม
 • ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน (Interpersonal Relationships) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิชาและระดับชั้นเรียน ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่

 • กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activities) เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งปันความคิด กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อทำงานร่วมกัน
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Activities) เช่น กิจกรรม Jigsaw กิจกรรม STAD กิจกรรม TGT กิจกรรม Learning Together

การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางสังคม ครูจึงควรมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน

ตัวอย่าง: โครงการห้องเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือกันในการทบทวนบทเรียนและทำการบ้าน โครงการห้องเรียนเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

จากตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษายอดนิยมข้างต้น จะเห็นได้ว่านวัตกรรมทางการศึกษาแต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป การเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมนั้นควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายการเรียนรู้ ลักษณะของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นวัตกรรมทางการศึกษายังควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป