การออกแบบการวิจัย

กลยุทธ์การออกแบบการวิจัยอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์การออกแบบการวิจัยแบบมืออาชีพหลายอย่างที่สามารถช่วยรับประกันความสำเร็จและความถูกต้องของการศึกษาวิจัย ดังนี้

1. การกำหนดคำถามการวิจัยอย่างชัดเจน: สิ่งสำคัญคือต้องมีคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถตอบได้ผ่านการศึกษา สิ่งนี้ช่วยเป็นแนวทางในกระบวนการวิจัยและทำให้แน่ใจว่าการศึกษานั้นมุ่งเน้นและตรงประเด็น

2. การเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม: คำถามการวิจัยที่แตกต่างกันอาจต้องการรูปแบบการวิจัยที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาอาจเหมาะสมกว่าสำหรับการศึกษาปรากฏการณ์เฉพาะหรือซับซ้อน ในขณะที่การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมอาจเหมาะสมกว่าสำหรับการประเมินประสิทธิผลของสิ่งแทรกแซง

3. การทำให้มั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทน: กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนคือกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนถึงลักษณะของประชากรที่กำลังศึกษาได้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มความสามารถทั่วไปของผลการศึกษา

4. การใช้หน่วยวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้: สิ่งสำคัญคือต้องใช้หน่วยวัดที่ถูกต้อง (วัดสิ่งที่ตั้งใจจะวัดอย่างแม่นยำ) และเชื่อถือได้ (สร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเมื่อเวลาผ่านไป)

5. การควบคุมตัวแปรภายนอก: ตัวแปรภายนอกเป็นปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อผลการศึกษา แต่ไม่ใช่จุดเน้นของการวิจัย นักวิจัยควรพยายามควบคุมตัวแปรเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าผลการศึกษาจะไม่สับสน

6. ความมั่นใจในพลังทางสถิติ: พลังทางสถิติหมายถึงความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบผลกระทบที่แท้จริงหากมีอยู่จริง การศึกษาที่มีอำนาจทางสถิติต่ำอาจไม่พบผลกระทบที่มีนัยสำคัญแม้ว่าจะมีอยู่ก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการศึกษามีพลังทางสถิติเพียงพอในการตรวจหาผลกระทบของความสนใจ

7. การดำเนินการตามหลักจริยธรรม: การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ควรเป็นไปตามหลักจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงการได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว การรักษาความลับ และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)