การทดสอบไคสแควร์

การทดสอบไคสแควร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS

การทดสอบไคสแควร์เป็นการทดสอบทางสถิติที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างตัวแปรหมวดหมู่สองตัวหรือไม่ การทดสอบไคสแควร์จะเปรียบเทียบความถี่ที่สังเกตได้ของตัวแปรกับความถี่ที่คาดหวังของตัวแปร หากไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน สถิติการทดสอบไคสแควร์คำนวณโดยการหาผลต่างยกกำลังสองระหว่างความถี่ที่สังเกตและความถี่ที่คาดไว้ หารด้วยความถี่ที่คาดไว้ การทดสอบไคสแควร์สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) มักใช้ในสาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา และชีววิทยา เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงหมวดหมู่สองตัว ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับมะเร็งปอด หรือระหว่างการรักษาบางอย่างกับผลลัพธ์ของโรค สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการทดสอบไคสแควร์ถือว่าขนาดตัวอย่างใหญ่เพียงพอและการกระจายของตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน มิฉะนั้น อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

การดำเนินการทดสอบไคสแควร์โดยใช้ SPSS ก่อนอื่นคุณต้องป้อนข้อมูลของคุณลงในซอฟต์แวร์ เมื่อป้อนข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบไคสแควร์ได้โดยเลือกเมนู “วิเคราะห์” จากนั้นเลือก “การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์” จากนั้นเลือก “ไคสแควร์” ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คุณจะต้องเลือกตัวแปรเชิงหมวดหมู่สองตัวที่คุณต้องการทดสอบสำหรับการเชื่อมโยง จากนั้นคุณจะต้องระบุตัวเลือกการทดสอบ เช่น ระดับความสำคัญของการทดสอบ เมื่อคุณระบุตัวเลือกการทดสอบแล้ว คุณสามารถคลิก “ตกลง” เพื่อเรียกใช้การทดสอบ ซึ่งผลลัพธ์ของการทดสอบไคสแควร์จะแสดงในหน้าต่าง “เอาต์พุต” ของ SPSS ผลลัพธ์จะรวมถึงสถิติการทดสอบไคสแควร์ องศาอิสระ ค่า p และตารางฉุกเฉิน

การทดสอบไคสแควร์มีประโยชน์สำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงหมวดหมู่สองตัว SPSS ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการทดสอบและเข้าใจผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าการทดสอบไคสแควร์ถือว่าขนาดตัวอย่างใหญ่พอและการแจกแจงของตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)