การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้ง

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้านี้

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการระบุและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักวิจัยสามารถระบุความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในผลการวิจัยที่แตกต่างกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการระบุด้านที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงหรือแก้ไขข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน

ในการทบทวนวรรณกรรม มุมมองที่ขัดแย้งกันสามารถระบุและแก้ไขได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการอภิปรายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในการทบทวน โดยเน้นความแตกต่างหลักระหว่างการศึกษาและเหตุผลของความแตกต่าง สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดเห็นและแนวทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาหัวข้อนี้ และเพื่อดูว่าการวิจัยเพิ่มเติมใดที่จำเป็นในการชี้แจงหรือแก้ไขข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน

อีกวิธีหนึ่งในการระบุมุมมองที่ขัดแย้งกันในการทบทวนวรรณกรรมคือการใช้การวิเคราะห์อภิมาน ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่รวมผลลัพธ์ของการศึกษาหลายชิ้นเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในการวิจัย การวิเคราะห์เมตาสามารถช่วยในการระบุปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบที่ขัดแย้งกัน และเพื่อระบุการค้นพบที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุดจากการวิจัยที่มีอยู่

โดยสรุป บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้านี้คือการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อหนึ่งๆ และเพื่อระบุความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในผลการวิจัยที่แตกต่างกัน โดยการหารือเกี่ยวกับมุมมองที่ขัดแย้งกันและใช้การวิเคราะห์อภิมาน นักวิจัยสามารถช่วยชี้แจงหรือแก้ไขข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน และระบุข้อค้นพบที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุดจากงานวิจัยที่มีอยู่

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)