การสร้างและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

การสร้างและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ต้องทำอย่างไร

การสร้างและจัดเก็บแบบสอบถามเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัย แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม และต้องได้รับการออกแบบและทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ขั้นตอนแรกในการสร้างแบบสอบถามคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยและประเภทของข้อมูลที่ต้องการรวบรวม ซึ่งจะช่วยในการกำหนดประเภทของคำถามที่ควรรวมไว้ในแบบสอบถามและรูปแบบที่ควรใช้

ต่อไปควรออกแบบและทดสอบแบบสอบถาม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทดสอบนำร่องกับผู้เข้าร่วมกลุ่มเล็กๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและแก้ไขที่จำเป็น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจง่ายและครบถ้วน

เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการบันทึกแบบสอบถามในรูปแบบดิจิทัล เช่น เอกสารการประมวลผลคำหรือสเปรดชีต และจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยหรือในระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สิ่งสำคัญคือต้องเก็บสำเนาสำรองของแบบสอบถามไว้ในกรณีที่ต้นฉบับสูญหายหรือเสียหาย

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแบบสอบถามเป็นความลับและไม่ระบุชื่อเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาประเด็นด้านจริยธรรม เช่น การขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่สบายใจ

กล่าวโดยสรุป การสร้างและจัดเก็บแบบสอบถามเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัย แบบสอบถามควรได้รับการออกแบบและทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ควรเก็บแบบสอบถามไว้ในที่ปลอดภัย และควรเป็นความลับและไม่ระบุชื่อเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาประเด็นด้านจริยธรรม เช่น การขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่สบายใจ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

บทบาทของคำแนะนำการวิจัยในการประเมินความทนทานและความสามารถทั่วไปของผลการวิจัย
ต้องทำวิจัย 5 บททั้งหมดเลย หรือทะยอยทำทีละบทดี
thailis.or.th แหล่งรวมงานวิทยานิพนธ์ วิธีทำให้ชีวิตนักวิจัยง่ายขึ้น
ระหว่างกลุ่ม กับ ภายในกลุ่ม สำหรับการวิเคราะห์ ANOVA คืออะไร?
ประโยชน์ของการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ เพื่อสะท้อนความหมายในเชิงจริยธรรมของการวิจัย
กลยุทธ์การใช้ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อเสนอแนะทิศทางการวิจัยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันจะเกริ่นนำเขียนความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยอย่างไร
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของค่าความเชื่อมั่นในการวิจัยเชิงปริมาณ