การใช้วัตถุประสงค์การวิจัยในบทนำวิทยานิพนธ์ของคุณ

วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นเป้าหมายเฉพาะที่สามารถวัดผลได้ซึ่งการศึกษาวิจัยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผล พวกเขาให้คำแถลงที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและช่วยชี้แนะทิศทางและจุดเน้นของการศึกษา

ในบทนำวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์การวิจัยใช้เพื่อระบุคำถามหรือปัญหาหลักของการวิจัยที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งการศึกษามีเป้าหมายเพื่อแก้ไข ควรเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถามการวิจัยและควรอยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในสาขานั้นๆ มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการในการพัฒนาวัตถุประสงค์การวิจัยสำหรับบทนำวิทยานิพนธ์:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้: วัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจงและกำหนดไว้อย่างชัดเจน และควรสามารถวัดผลได้ผ่านกระบวนการวิจัย

2. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม: ควรระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและรัดกุม โดยใช้ภาษาที่เข้าถึงได้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

3. ระวังอคติที่อาจเกิดขึ้น: สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอคติที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาว่าอคติเหล่านี้อาจส่งผลต่อการตีความผลลัพธ์อย่างไร

ด้วยการพัฒนาวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจนและวัดผลได้ คุณจะสามารถสร้างรากฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิจัยและช่วยแนะนำทิศทางและจุดเน้นของการศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

อธิบายการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
บทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนในด้านวิชาการ
Likert scale คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างแบบสอบถามที่มีลักษณะ Likert scale
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์  
บทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนในการจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ความสำคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยในบรรณานุกรม
บทบาทของบทผลลัพธ์ในการนำเสนอผลการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุมและอภิปรายโดยนัยของผลการวิจัย 
การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารวิชาการภาษาไทย ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อทำรายงานประกอบการเรีย...

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!