ฐานข้อมูล ACI

ฐานข้อมูล ACI คืออะไร

ดัชนีการอ้างอิงอาเซียน (ACI) เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการจากภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ฐานข้อมูลนี้ดูแลโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ACI มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารวิชาการจากภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในภูมิภาค

ฐานข้อมูล ACI ประกอบด้วยวารสารหลากหลายจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอื่นๆ วารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล ACI จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานบางประการ เช่น การมีกองบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และรักษาบันทึกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูล ACI ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารแต่ละฉบับ รวมถึงคณะบรรณาธิการ กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูได้

ฐานข้อมูล ACI ยังมุ่งสนับสนุนนักวิจัยและผู้เขียนในอาเซียนด้วยการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและงานเขียนของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการให้แนวทางและแม่แบบสำหรับผู้เขียน เช่นเดียวกับการนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการเผยแพร่ทางวิชาการ

โดยสรุป ASEAN Citation Index (ACI) เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารทางวิชาการจากภูมิภาคอาเซียน และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในภูมิภาค วารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล ACI จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ฐานข้อมูล ACI ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารแต่ละฉบับและการเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักวิจัยและผู้เขียนในอาเซียนด้วยการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและงานเขียนของพวกเขา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)