ตัวอย่างการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้และตัวแปรแฝง SEM ช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปร รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแฝงหลายตัว

นี่คือตัวอย่างการใช้ SEM เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูล:

ลองจินตนาการว่านักวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกับผลการเรียน ผู้วิจัยเชื่อว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ และปัจจัยอื่นๆ เช่น การสนับสนุนของผู้ปกครองและนิสัยการเรียน อาจเกี่ยวข้องกับทั้งความภาคภูมิใจในตนเองและผลการเรียน

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เหล่านี้ ผู้วิจัยสามารถใช้ SEM เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีการวัดความนับถือตนเอง ผลการเรียน การสนับสนุนของผู้ปกครอง และนิสัยการเรียนสำหรับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียน ผู้วิจัยสามารถระบุรูปแบบที่ความภูมิใจในตนเองและผลการเรียนเป็นทั้งตัวแปรแฝง และการสนับสนุนของผู้ปกครองและพฤติกรรมการเรียนเป็นตัวแปรสังเกต จากนั้นผู้วิจัยสามารถประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้โดยใช้การประมาณโอกาสสูงสุด (MLE) และประเมินความพอดีของแบบจำลองกับข้อมูล

หากผลการวิเคราะห์ระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับผลการเรียน และการสนับสนุนของผู้ปกครองและนิสัยการเรียนมีความสัมพันธ์กับทั้งความภาคภูมิใจในตนเองและผลการเรียน ผู้วิจัยอาจสรุปได้ว่าตัวแปรเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ ซึ่งกันและกันและการปรับปรุงความนับถือตนเอง การสนับสนุนของผู้ปกครอง และนิสัยการเรียนอาจช่วยปรับปรุงผลการเรียน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการใช้ SEM เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูล สามารถใช้ SEM กับคำถามการวิจัยได้หลากหลาย และสามารถใช้ทดสอบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปรได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ทำตารางสังเคราะห์ตัวแปร อย่างไร ทำไมต้องมี พร้อมยกตัวอย่างภาวะผู้นำเชิงวิชาการ
วิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง อย่างละเอียด ที่นี่มีคำตอบ!
ประโยชน์ของการทำวิจัยที่ทำซ้ำได้และผลิตซ้ำสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ประโยชน์ของการใช้ SPSS เพื่อดำเนินการสร้างแบบจำลองหลายระดับ และการวิเคราะห์ผลกระทบแบบผสม
โปรแกรม SAS (Statistical Analysis System)  คืออไร มีวิธีใช้อย่างไร 
บริการค้นคว้า 5 บท
อนาคตของ SPSS ในการวิจัยวิทยานิพนธ์ การคาดการณ์และความท้าทายสำหรับซอฟต์แวร์ในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ...
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุช่องว่างและพื้นที่สำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!