ตัวอย่างวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาวะความเครียดสะสมจากการทำงาน

ตัวอย่างวรรณกรรม หรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ภาวะความเครียดสะสมจากการทำงานโดยไม่รู้ตัว

มีทฤษฎีและตัวอย่างวรรณกรรมมากมายที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดสะสมจากการทำงานโดยไม่รู้ตัว ได้แก่

  1. แบบจำลองการควบคุมความต้องการงาน (JDC) ชี้ให้เห็นว่าความเครียดจากงานเป็นผลมาจากความต้องการงานสูงและการควบคุมงานที่ต่ำ ในบริบทของการทำงานโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีนี้เสนอว่าความต้องการสูงและการขาดการควบคุมงานของตนเองสามารถนำไปสู่ความเครียดและผลลัพธ์ด้านลบต่อสุขภาพ
  2. ทฤษฎีการอนุรักษ์ทรัพยากรเสนอว่าผู้คนประสบกับความเครียดเมื่อพวกเขารับรู้ถึงการสูญเสียหรือภัยคุกคามต่อทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อพวกเขา ในบริบทของการทำงานโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีนี้เสนอว่าความเครียดอาจเป็นผลมาจากการสูญเสียการควบคุมหรือความเป็นอิสระในการทำงาน
  3. ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง (SDT) แนะนำว่าผู้คนมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าและความรู้สึกของตนเอง ในบริบทของการทำงานโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะประสบกับความเครียดหากงานของพวกเขาไม่สอดคล้องกับคุณค่าและความรู้สึกของตนเอง
  4. หนังสือ “The Power of Full Engagement: Management Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal” โดย Jim Loehr และ Tony Schwartz อธิบายถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่าย ในบริบทของการทำงานโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะประสบกับความเครียดหากพวกเขาไม่จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. หนังสือ “The Stress of Life” โดย Hans Selye อธิบายถึงกลุ่มอาการการปรับตัวทั่วไป (GAS) ซึ่งเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด GAS ประกอบด้วยสามขั้นตอน สัญญาณเตือน ความต้านทาน และความอ่อนล้า ในบริบทของการทำงานโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีเสนอว่าผู้คนจะมีแนวโน้มที่จะประสบกับความเครียดหากพวกเขาอยู่ในระยะเตือนภัยหรือระยะหมดแรงของ GAS
  6. หนังสือ “The Managed Heart: Commercialisation of Human Feeling” โดย Arlie Hochschild อธิบายถึงแรงงานทางอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ ในบริบทของการทำงานโดยไม่รู้ตัว ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนจะมีแนวโน้มที่จะประสบกับความเครียดหากต้องระงับอารมณ์หรือแสดงสีหน้าไม่ไว้วางใจในการทำงาน

สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจว่าการทำงานโดยขาดสติสามารถนำไปสู่ความเครียดสะสมได้อย่างไร นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสิทธิภาพของทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท อุตสาหกรรม และแต่ละบุคคล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)