การตีพิมพ์บทความซ้ำซ้อนสามารถทำได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการเผยแพร่บทความที่ซ้ำกันนั้นไม่สามารถยอมรับได้ การเผยแพร่บทความซ้ำเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ และอาจถือเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมในการวิจัย

การตีพิมพ์ซ้ำ หรือที่เรียกว่าการคัดลอกผลงานตนเอง คือ การที่ผู้แต่งส่งต้นฉบับเดียวกันหรือส่วนสำคัญของต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งฉบับโดยไม่มีการอ้างอิงหรืออนุญาตที่เหมาะสม สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด และอาจบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วารสารมีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการตีพิมพ์ซ้ำ และส่วนใหญ่จะปฏิเสธบทความที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์ที่อื่น วารสารหลายฉบับยังมีซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อตรวจหาอินสแตนซ์ของสิ่งพิมพ์ที่ซ้ำกัน

นักวิจัยควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับที่มาของผลงาน และควรเปิดเผยสิ่งพิมพ์หรือผลงานที่ส่งก่อนหน้านี้ พวกเขาควรได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับก่อนที่จะส่งต้นฉบับที่เคยตีพิมพ์แล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์ที่อื่น

กล่าวโดยสรุป การตีพิมพ์ซ้ำหรือการคัดลอกผลงานตนเองเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และอาจถือเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมในการวิจัย นักวิจัยควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับที่มาของผลงาน เปิดเผยสิ่งพิมพ์หรือผลงานที่ส่งก่อนหน้านี้ และได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับก่อนที่จะส่งต้นฉบับที่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์ที่อื่น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับสายสังคมศาสตร์ 20 เรื่อง พร้อมตัวอย่างย่อๆ ที่ต้องศึกษา
ความสำคัญของการเขียนสรุปประเด็นหลักที่ชัดเจนและกระชับในการทบทวนวรรณกรรม 
ความสำคัญของคำถามการวิจัยที่ชัดเจนในการทำวิทยานิพนธ์
ความสำคัญของการทำวิจัยอย่างละเอียดและครอบคลุมสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ความสำคัญของการใช้คำแนะนำการวิจัยเพื่อสร้างบริบทของผลการวิจัยในสาขาที่กว้างขึ้น
แหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม pdf ของไทย
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการเน้นย้ำถึงผลงานและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อดังกล่าว และให้...
บริการรับทำปริญญานิพนธ์ คืออะไร?

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!