การเขียนบทนำ

บทบาทของการการเขียนบทนำในการวิจัย

บทนำเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของงานวิจัยหรือบทความใดๆ ทำหน้าที่เป็นความประทับใจแรกให้กับผู้อ่าน ดังนั้นจึงต้องมีส่วนร่วม เขียนได้ดี และให้ข้อมูล บทนำกำหนดลักษณะสำหรับส่วนที่เหลือของกระดาษและจัดทำแผนงานสำหรับผู้อ่าน บทนำที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างความแตกต่างในการรับรู้ของผู้อ่านเกี่ยวกับการวิจัยและผลกระทบที่มี

จุดประสงค์ของบทนำ

จุดประสงค์ของบทนำ คือ เพื่อให้บริบทสำหรับการวิจัยและแนะนำผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังศึกษา ควรอธิบายภูมิหลังของการวิจัยโดยสังเขปและเหตุผลว่าทำไมหัวข้อจึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ คำนำควรระบุคำถามหรือสมมติฐานการวิจัย และให้ภาพรวมของโครงสร้างของบทความ

องค์ประกอบหลักของบทนำที่มีประสิทธิภาพ

ในการเขียนบทนำที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่ต้องรวมไว้ ประการแรก บทนำควรสร้างบริบทสำหรับการวิจัยโดยให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อ ซึ่งอาจรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของความรู้ในสาขานี้ ความเกี่ยวข้องของหัวข้อกับการวิจัยในปัจจุบัน หรือความหมายเชิงปฏิบัติของผลการวิจัย

ต่อไป บทนำควรระบุคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยอย่างชัดเจน และให้ภาพรวมของโครงสร้างของบทความ สิ่งนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการวิจัยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลอะไร และคาดหวังอะไรจากการอ่านบทความนี้

สุดท้าย บทนำควรดึงดูดผู้อ่านและทำให้พวกเขาสนใจในหัวข้อนั้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย คำพูด หรือสถิติที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังควรรวมข้อความวิทยานิพนธ์ที่เป็นแผนงานสำหรับส่วนที่เหลือของบทความ

ความสำคัญของบทนำที่หนักแน่น

การแนะนำที่หนักแน่น เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของงานวิจัยใดๆ สามารถระบุได้ว่าผู้อ่านยังคงอ่านกระดาษต่อไปหรือย้ายไปที่อื่น นอกจากนี้ บทนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ดียังช่วยให้งานวิจัยมีผลกระทบมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ในวารสารที่มีผลกระทบสูง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องใช้เวลาในการจัดทำบทนำที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมซึ่งกำหนดขั้นตอนสำหรับการวิจัยของพวกเขาอย่างชัดเจน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)