บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุช่องว่างของการวิจัยและการให้คำแนะนำ

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคตและการให้คำแนะนำ 

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคตและให้คำแนะนำ โดยการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักวิจัยสามารถระบุช่องว่างหรือพื้นที่ที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม และสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยใหม่สำหรับการศึกษาในอนาคต

ในการทบทวนวรรณกรรม สามารถระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคตได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือการอภิปรายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดหรือช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่ และเสนอคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยใหม่เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ สิ่งนี้สามารถช่วยในการระบุด้านที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงหรือแก้ไขข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน หรือเพื่อขยายความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

อีกวิธีหนึ่งในการระบุประเด็นสำหรับการวิจัยในอนาคตคือการใช้วิธีการทบทวนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีโครงสร้างและโปร่งใสในการทบทวนวรรณกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลดอคติให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อระบุข้อค้นพบที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุดจากงานวิจัยที่มีอยู่ การทบทวนอย่างเป็นระบบสามารถช่วยระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคตได้โดยใช้เกณฑ์การคัดเข้าและคัดออกอย่างชัดเจนเพื่อเลือกการศึกษาสำหรับการตรวจสอบ และใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพและความเกี่ยวข้องของการศึกษา

นอกจากการระบุขอบเขตสำหรับการวิจัยในอนาคตแล้ว การทบทวนวรรณกรรมยังสามารถให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคตโดยอิงจากผลของการทบทวน คำแนะนำเหล่านี้อาจรวมถึงคำถามการวิจัยเฉพาะหรือสมมติฐานที่จะกล่าวถึงในการศึกษาในอนาคต หรือข้อเสนอแนะสำหรับประเภทของวิธีการวิจัยหรือการออกแบบการศึกษาที่อาจเหมาะสมที่สุดสำหรับการตอบคำถามการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)