การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA)

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ CFA  อย่างไร

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบแบบจำลองการวัดของโครงสร้าง CFA มักใช้ในการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดของมาตรวัดความพึงพอใจของลูกค้าหรือเครื่องมือสำรวจ

ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้ CFA เพื่อทดสอบแบบจำลองการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการ และมูลค่า ผู้วิจัยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการดำเนินการ CFA:

  1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจของลูกค้า
  2. ผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น AMOS หรือ Mplus เพื่อระบุแบบจำลองการวัดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายการในระดับความพึงพอใจของลูกค้า
  3. ผู้วิจัยประเมินแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง จากนั้นประเมินแบบจำลองโดยใช้ดัชนีความพอดีต่างๆ เช่น Chi-square, CFI, RMSEA และ SRMR
  4. ผู้วิจัยตีความผลลัพธ์ของแบบจำลอง รวมถึงการโหลดปัจจัย ความสัมพันธ์ของปัจจัย และข้อผิดพลาดในการวัดของรายการ
  5. ผู้วิจัยสามารถใช้ข้อค้นพบของ CFA เพื่อระบุโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานของมาตรวัดความพึงพอใจของลูกค้า และกำหนดความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของมาตรวัด
  6. ผู้วิจัยสามารถใช้ข้อค้นพบของ CFA เพื่อปรับแต่งเครื่องมือสำรวจ โดยลบหรือแก้ไขรายการที่ไม่มีคุณสมบัติในการวัดที่ดี

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ผู้วิจัยอาจใช้ CFA ในการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า และการคำนวณและการตีความที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ นอกจากนี้ CFA ยังเป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคทางสถิติมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า และเทคนิคที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยเฉพาะและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)