สถิติ factor anlysis

ผู้วิจัยจะใช้สถิติ factor anlysis อย่างไร

การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ factor anlysis เป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถใช้ในการวิจัยการจัดการองค์ประกอบเพื่อระบุรูปแบบหรือโครงสร้างพื้นฐานในชุดของตัวแปร ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจใช้การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ เพื่อระบุรูปแบบหรือหัวข้อทั่วไปในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร

ในบริบทของการจัดการองค์ประกอบขององค์กร ผู้วิจัยอาจใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อระบุปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน ผู้วิจัยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งข้อมูลตัวแปรอื่นๆ ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน เช่น ความผูกพันของพนักงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร

ผู้วิจัยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ

  1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงานจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานในองค์กร
  2. ผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น SPSS เพื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแปรที่เข้าสู่การวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ การวัดความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงาน
  3. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบจะรวมถึงการโหลดปัจจัย ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวและแต่ละปัจจัย จากนั้นผู้วิจัยสามารถตีความปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากปัจจัยที่โหลด
  4. ผู้วิจัยอาจใช้ค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalues) ซึ่งเป็นมาตรวัดความแปรปรวนที่พิจารณาจากแต่ละปัจจัย เพื่อตัดสินใจว่าจะเก็บและตีความปัจจัยจำนวนเท่าใด
  5. จากนั้นผู้วิจัยตีความปัจจัยและกำหนดจำนวนปัจจัยที่จะคงไว้ตามค่าลักษณะเฉพาะ แผนภาพหินกรวด และเกณฑ์อื่นๆ
  6. จากนั้นผู้วิจัยสามารถใช้ปัจจัยในการสร้างตัวแปรใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มเติม เช่น การถดถอยพหุคูณหรือ ANOVA
  7. ผู้วิจัยสามารถใช้ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเพื่อระบุปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานในองค์กร และให้คำแนะนำในการปรับปรุงความพึงพอใจในงานของพนักงานตามข้อค้นพบเหล่านี้

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ผู้วิจัยอาจใช้การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบในการวิจัยการจัดการองค์กร และการคำนวณและการตีความที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเป็นเพียงหนึ่งในเทคนิคทางสถิติมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยการจัดการองค์กร และเทคนิคที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยเฉพาะและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)