ผู้วิจัยจะใช้สถิติ Independent samples t-test อย่างไร

การใช้ Independent samples t-test เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการสังเกตอิสระสองกลุ่ม ในบริบทของผู้วิจัยที่มีสมมติฐานว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยอาจใช้ตัวอย่างอิสระ t-test เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วัดโดย GPA) ของนักเรียนที่มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมสูงและ นักเรียนที่มีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่ำ ผู้วิจัยจะใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการทดสอบค่า t ของกลุ่มตัวอย่างอิสระ:

  1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองวัดโดยใช้แบบสอบถามที่รายงานด้วยตนเอง และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกรดเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียน
  2. ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมสูงและกลุ่มผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมต่ำ
  3. ผู้วิจัยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น SPSS เพื่อทำการทดสอบตัวอย่างอิสระ ตัวแปรอิสระคือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)
  4. ผลลัพธ์ของการทดสอบ t จะรวมค่า t และค่า p ค่า t แสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่ม (การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงเทียบกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่ำ) และค่า p แสดงถึงความน่าจะเป็นที่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเกิดจากโอกาส
  5. ค่า p ที่น้อยกว่า .05 มักใช้เป็นเกณฑ์สำหรับนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสน้อยกว่า 5% ที่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเกิดจากโอกาส
  6. ถ้าค่า t เป็นบวกและค่า p น้อยกว่า .05 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่มีคะแนนสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สิ่งนี้สนับสนุนสมมติฐานทางเลือก (H1: μ1 – μ2 > 0) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0: μ1 – μ2 = 0)

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าตัวอย่าง t-test ที่ขึ้นต่อกันนั้นเหมาะสมที่จะใช้เมื่อการสังเกตทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และไม่ควรใช้เมื่อทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

การสร้างบรรณานุกรมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ: คำแนะนำทีละขั้นตอน
แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากโครงการวิทยานิพนธ์ของคุณอย่างเต็มที่
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตบางครั้งทำให้คุณรู้สึกโง่หรือไม่?
ความสำคัญของการใช้คำศัพท์และภาษาการวิจัยที่เหมาะสมในการทบทวนวรรณกรรม 
ประโยชน์ของการทำวิจัยที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
บทบาทของการอภิปรายในการเน้นย้ำถึงคุณูปการและความหมายของการวิจัย
การใช้บริการรับสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์
กลยุทธ์การวิจัยพฤติกรรม 12 ข้อที่สามารถนำไปใช้อย่างมืออาชีพได้ 

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!