วิจัยในชั้นเรียน คืออะไร

การวิจัยในชั้นเรียนคือการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยครูหรือกลุ่มครู โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียน วิธีการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โครงการวิจัยเหล่านี้มักมีเป้าหมายเพื่อระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนวิชาหรือทักษะบางอย่าง หรือเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนักเรียน

มีการวิจัยหลายประเภทที่สามารถดำเนินการในชั้นเรียน ได้แก่ :

  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การหาทางออกสำหรับปัญหาหรือความท้าทายเฉพาะภายในห้องเรียน การดำเนินการนี้มักดำเนินการโดยครู และโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนหรือกลยุทธ์ในผลลัพธ์
  • การวิจัยกรณีศึกษา: การวิจัยประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเชิงลึกของนักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่มเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจประสบการณ์ ความต้องการ และความท้าทายในรายละเอียดเพิ่มเติม
  • แบบสำรวจและแบบสอบถาม: การวิจัยประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนและครูโดยใช้ชุดคำถามหรือคำแนะนำที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลที่รวบรวมสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ การรับรู้ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ
  • การวิจัยเชิงทดลอง: การวิจัยประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการกับตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่าในห้องเรียนเพื่อศึกษาผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มักใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการสอนหรือกลยุทธ์ใหม่

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าก่อนดำเนินการวิจัยใด ๆ ควรเคารพแนวทางจริยธรรมในการวิจัย เช่น การได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง การปกป้องการไม่เปิดเผยตัวตนและการรักษาความลับของผู้เข้าร่วม เป็นต้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ Turnitin ที่ผู้วิจัยมักพบเจอ
ความสำคัญของการพิจารณาตัวแปรรบกวนในการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจัย
ความสำคัญของการใช้หัวเรื่องและหัวข้อย่อยที่ชัดเจนและสื่อความหมายในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อจัดระเบียบข้อ...
12 สิ่งที่ควรทราบก่อนค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
ความสำคัญของการทำวิจัยที่มีวัตถุประสงค์และเป็นกลาง
การกำหนดวิธีการวิจัยและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา
ความสำคัญของการทำวิจัยอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อบรรณานุกรม
ตัวอย่างงานวิจัยทางบัญชีที่วิเคราะห์เอกสารขอคืนภาษีต้องเทียบกับข้อมูลอะไรบ้าง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!