วิจัยในชั้นเรียนประเภทต่าง ๆ และวัตถุประสงค์

วิจัยในชั้นเรียนประเภทต่าง ๆ และวัตถุประสงค์การทำวิจัย

ยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนสำหรับประเภทและวัตถุประสงค์ต่างๆ การทำวิจัยเป็นส่วนสำคัญของสาขาต่างๆ รวมถึงวิชาการ ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกวิจัยในชั้นเรียนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หรือประเภทการวิจัยเดียวกัน ในคู่มือนี้ เราจะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประเภทต่างๆ และวัตถุประสงค์ของวิจัยในชั้นเรียนที่มีอยู่

  1. บทนำสู่การวิจัย บทนำสู่วิจัยในชั้นเรียนเป็นหลักสูตรการวิจัยขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือเพื่อเตรียมนักเรียนให้ทำการวิจัยอย่างอิสระและให้ทักษะที่จำเป็นแก่พวกเขาในการประเมินเอกสารและข้อมูลการวิจัย
  2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหมายถึงชุดของเทคนิคการวิจัยที่เน้นการรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเชิงคุณภาพคือการเข้าใจประสบการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ ชั้นเรียนวิจัยนี้ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และมานุษยวิทยา
  3. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขผ่านการสำรวจ การทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิติ วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเชิงปริมาณคือการทดสอบสมมติฐานและสรุปผลกับประชากรในวงกว้าง ชั้นเรียนวิจัยนี้ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการออกแบบและดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
  4. การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานวิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบผสมผสานคือการได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ชั้นเรียนวิจัยนี้ให้ทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนในการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน
  5. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยประยุกต์หมายถึงการศึกษาวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่นำไปใช้ได้จริง ชั้นเรียนวิจัยนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการนำวิธีการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในสาขาต่างๆ เช่น ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  6. การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวข้องกับการจัดการตัวแปรอิสระเพื่อกำหนดผลกระทบต่อตัวแปรตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงทดลองคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร ชั้นเรียนวิจัยนี้ให้ทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนในการออกแบบและดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
  7. การวิจัยเชิงสำรวจ เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลผ่านการสำรวจหรือแบบสอบถาม วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเชิงสำรวจคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม ชั้นเรียนวิจัยนี้ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการออกแบบและดำเนินการสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. การวิจัยกรณีศึกษา การวิจัยกรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกของกรณีเฉพาะ เช่น บุคคล องค์กร หรือเหตุการณ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยกรณีศึกษาคือการเข้าใจความซับซ้อนของกรณีเฉพาะและระบุรูปแบบและประเด็นสำคัญ ชั้นเรียนวิจัยนี้ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการทำวิจัยกรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  9. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่ดำเนินการในลักษณะของการทำงานร่วมกัน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการระบุปัญหาในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ชั้นเรียนวิจัยนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
  10. การวิจัยทฤษฎีที่มีสายดิน การวิจัยทฤษฎีที่มีสายดินเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลที่รวบรวมผ่านการสังเกตและการสัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยทฤษฎีที่มีพื้นฐานคือการพัฒนาทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ วิจัยในชั้นเรียนนี้มอบทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนในการทำวิจัยทฤษฎีที่มีพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป วิจัยในชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสาขาต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของการวิจัยและวัตถุประสงค์ วิจัยในชั้นเรียนที่แตกต่างกันอาจเหมาะสม ด้วยการทำความเข้าใจประเภทและวัตถุประสงค์ของวิจัยในชั้นเรียนที่มีให้ นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ดีที่สุดและเตรียมความพร้อมสำหรับความพยายามในการวิจัยในอนาคต

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)