สถิติวิจัยเชิงปริมาณ

สถิติวิจัยเชิงปริมาณ คืออะไร

สถิติการวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง การใช้วิธีการและเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เฉพาะหรือประชากร เป็นสาขาหนึ่งของสถิติที่นิยมใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงสาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ในการวิจัยเชิงปริมาณ ข้อมูลจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่ออนุมานเกี่ยวกับประชากรจากกลุ่มตัวอย่างบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลลัพธ์จากกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มประชากรที่ดึงตัวอย่างมา

เป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณคือการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยการวัด การนับ และการหาปริมาณข้อมูล เพื่อให้สามารถสรุปผลการวิจัยกับประชากรกลุ่มใหญ่ได้ ข้อมูลที่รวบรวมเป็นตัวเลขและวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติ

การวิจัยเชิงปริมาณมักเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสำรวจ การทดลอง และการทดสอบมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการและเทคนิคทางสถิติ เช่น สถิติบรรยาย สถิติเชิงอนุมาน และการสร้างแบบจำลองทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผล

สถิติการวิจัยเชิงปริมาณมีความสำคัญในการตอบคำถาม เช่น ปรากฏการณ์ทั่วไปเป็นอย่างไร ผลกระทบมากหรือน้อยเพียงใด ปรากฏการณ์นั้นแปรผันอย่างไร กลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปแตกต่างกันอย่างไร หรือตัวแปร 2 ตัวขึ้นไปเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)