หลังจากสอบโครงร่างวิจัยเสร็จแล้ว

สอบโครงร่างวิจัยเสร็จแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

หลังจากสอบโครงร่างวิจัยเสร็จแล้ว  มีหลายขั้นตอนที่ควรดำเนินการเพื่อเดินหน้าโครงการวิจัย

  1. แก้ไขและปรับแต่งข้อเสนอ: ขั้นตอนแรกคือการแก้ไขและปรับปรุงข้อเสนอตามข้อเสนอแนะที่ได้รับระหว่างกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล หรือเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
  2. ขอรับการอนุมัติที่จำเป็น: ขั้นตอนต่อไปคือการขอรับการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับโครงการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาของสถาบัน (IRB) หรือได้รับใบอนุญาตการวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาแผนการวิจัยโดยละเอียด: เมื่อข้อเสนอได้รับการแก้ไขและอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาแผนการวิจัยโดยละเอียด แผนนี้ควรรวมถึงตารางกิจกรรม งบประมาณ และรายการทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการวิจัย
  4. รับสมัครผู้เข้าร่วม: ขั้นตอนต่อไปคือการรับสมัครผู้เข้าร่วมสำหรับโครงการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการระบุตัวอย่างบุคคลที่ตรงกับประชากรในการวิจัย และการได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วม
  5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อได้ผู้เข้าร่วมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ
  6. เผยแพร่สิ่งที่ค้นพบ หลังจากรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบ ซึ่งอาจรวมถึงการเผยแพร่เอกสาร การนำเสนอในที่ประชุม หรือแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  7. สะท้อนถึงกระบวนการวิจัย: สะท้อนถึงกระบวนการวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจข้อจำกัดของการวิจัย ระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคต และทำการปรับปรุงสำหรับโครงการวิจัยในอนาคต

โดยสรุป หลังจากสอบโครงร่างวิจัยเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การแก้ไขและปรับปรุงข้อเสนอ การขออนุมัติที่จำเป็น การพัฒนาแผนการวิจัยโดยละเอียด การสรรหาผู้เข้าร่วม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเผยแพร่ผลการวิจัย และการพิจารณากระบวนการวิจัย บริการที่ดีสำหรับลูกค้าที่จะใช้สำหรับโครงการวิจัยของพวกเขาคือบริการที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้และช่วยให้แน่ใจว่าโครงการวิจัยดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและเคร่งครัด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)