เหตุผลในการทำงานงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์คือการตรวจสอบอดีตอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์และผู้คนในอดีตได้หล่อหลอมปัจจุบันอย่างไร การวิจัยทางประวัติศาสตร์สามารถดำเนินการได้หลายวิธี รวมถึงการศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เช่น เอกสาร โบราณวัตถุ ภาพถ่าย ตลอดจนการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือและบทความที่เขียนเกี่ยวกับอดีต

การวิจัยทางประวัติศาสตร์สามารถดำเนินการโดยนักวิจัยทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับอดีต เป้าหมายของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์คือการเพิ่มความเข้าใจในอดีตและใช้ความเข้าใจนี้เพื่อแจ้งความเข้าใจในปัจจุบันและอนาคตของเรา

การวิจัยทางประวัติศาสตร์มีหลากหลายด้าน รวมถึงประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง นักวิจัยอาจมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลา สถานที่ หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรืออาจใช้วิธีกว้างๆ และศึกษาประวัติของหัวข้อหรือหัวข้อเฉพาะ

โดยการทำงานงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีเทคนิค ดังนี้

1. การศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ: แหล่งข้อมูลปฐมภูมิคือเนื้อหาที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาของเหตุการณ์หรือช่วงเวลาที่กำลังศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงเอกสาร สิ่งประดิษฐ์ ภาพถ่าย และสื่อประเภทอื่นๆ การตรวจสอบแหล่งที่มาหลักสามารถให้เรื่องราวและมุมมองโดยตรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสามารถช่วยให้นักวิจัยได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอดีต

2. การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ: แหล่งข้อมูลทุติยภูมิคือเนื้อหาที่สร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์หรือช่วงเวลาที่กำลังศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือ บทความ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ตีความและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทุติยภูมิสามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจว่านักวิชาการต่างๆ ตีความและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทุติยภูมิอย่างไร และสามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับอดีต

3. การใช้แนวทางแบบสหวิทยาการ: การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการของหลายสาขาวิชา เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา การใช้แนวทางสหวิทยาการสามารถช่วยให้นักวิจัยได้รับความเข้าใจแบบองค์รวมมากขึ้นในอดีต

4. การทำงานภาคสนาม: การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์บางอย่างเกี่ยวข้องกับการทำงานภาคสนาม ซึ่งอาจรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้โดยตรงในอดีต และการรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นๆ ในภาคสนาม

5. การใช้เครื่องมือดิจิทัล: มีเครื่องมือและทรัพยากรดิจิทัลมากมายที่สามารถใช้ในการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ เช่น ฐานข้อมูลของแหล่งข้อมูลหลักและทุติยภูมิ เครื่องมือทำแผนที่ และเอกสารสำคัญดิจิทัล การใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยนักวิจัยค้นหาและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยคนอื่นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)