ใช้โปรแกรม AMOS รัน ดูค่าอิทธิพลทางอ้อม เเละอิทธิพลรวม

ใช้โปรแกรม AMOS รัน อยากทราบวิธีดูว่าค่าอิทธิพลทางอ้อม เเละอิทธิพลรวม ดูได้จากตารางไหน และคำนวณอย่างไร

AMOS เป็นโปรแกรมทางสถิติที่มักใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ใน SEM แนวคิดหลักประการหนึ่งคือแนวคิดของผลกระทบทั้งหมด ทางตรง และทางอ้อม ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำนายและตัวแปรเกณฑ์

ผลกระทบทั้งหมดแสดงถึงผลกระทบทั้งหมดของตัวแปรทำนายที่มีต่อตัวแปรเกณฑ์ รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบโดยตรงแสดงถึงผลกระทบของตัวแปรทำนายต่อตัวแปรเกณฑ์ที่ไม่ได้ถูกสื่อกลางโดยตัวแปรอื่นในแบบจำลอง ผลกระทบทางอ้อมแสดงถึงผลกระทบของตัวแปรทำนายที่มีต่อตัวแปรเกณฑ์ซึ่งถูกสื่อกลางโดยตัวแปรอื่นในแบบจำลอง

ใน AMOS คุณสามารถดูผลกระทบทั้งหมด ทางตรง และทางอ้อมในตารางผลลัพธ์ เช่น ตารางค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐาน ความสำคัญของผลกระทบเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดยการดูค่า p ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละผลกระทบ ค่า p ที่น้อยกว่า .05 แสดงว่าผลกระทบมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในการคำนวณผลกระทบทั้งหมด เป็นการผสมระหว่างผลกระทบทางตรง + ผลกระทบทางอ้อม โดยที่ผลกระทบโดยตรงคือค่าสัมประสิทธิ์ของเส้นทางตรงและผลกระทบทางอ้อมคือผลรวมของผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์สำหรับเส้นทางทางอ้อมทั้งหมด

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า ค่าผลลัพธ์เหล่านี้และการตีความขึ้นอยู่กับวิธีการประมาณค่าที่ใช้ นอกจากนี้ จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสมมติฐานของ SEM เช่น ค่าปกติหลายตัวแปร ความเป็นเส้นตรง และความเป็นอิสระของข้อผิดพลาด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ประโยชน์ของการทำวิจัยในลักษณะที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัย
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนี้
บทบาทของการอภิปรายในการเชื่อมโยงการวิจัยกับการโต้วาทีหรือการอภิปรายในวงกว้าง
บทบาทของการวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขัน
ไม่รู้จะเริ่มต้นโครงร่างการวิจัย ทำอย่างไรดี
ความสำคัญของการแปลผลลัพธ์ทางสถิติและผลลัพธ์ใน SPSS อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ภาพรวมของผลการวิจัยจากการใช้บทนำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นกลยุทธ์
ความลับ 10 ข้อที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ด้านการบัญชี