AMOS แสดงข้อความ Same Variable Error

ใน AMOS ข้อความ “Same Variable Error” คืออะไร มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร

ใน AMOS ข้อความ “Same Variable Error” เกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้สองตัวหรือมากกว่าในไดอะแกรมเส้นทางถูกกำหนดให้กับตัวแปรแฝงตัวเดียวกัน ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อตัวบ่งชี้ที่ควรถูกกำหนดให้กับตัวแปรแฝงที่แตกต่างกันเชื่อมต่อกับตัวแปรแฝงเดียวกันในไดอะแกรมเส้นทางโดยไม่ตั้งใจ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ระบุว่าโมเดลไม่ได้ระบุอย่างถูกต้อง และตัวบ่งชี้ที่กำหนดให้กับตัวแปรแฝงเดียวกันกำลังวัดโครงสร้างที่แตกต่างกัน

ผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้คือพารามิเตอร์แบบจำลองจะไม่น่าเชื่อถือ การคาดคะเนของแบบจำลองจะไม่แม่นยำ และการประมาณค่าอาจไม่บรรจบกัน

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณสามารถลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ดูไดอะแกรมเส้นทางและตรวจสอบว่าแต่ละตัวบ่งชี้เชื่อมต่อกับตัวแปรแฝงเพียงตัวเดียว หากตัวบ่งชี้สองตัวเชื่อมต่อกับตัวแปรแฝงเดียวกัน ให้สร้างตัวแปรแฝงใหม่และกำหนดตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งให้กับตัวแปรนั้น
  2. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของโมเดลการวัดในเอาต์พุต AMOS ซึ่งจะแสดงข้อผิดพลาดของตัวแปรเดียวกัน เช่น:
    • “ข้อผิดพลาด: ตัวแปร X1 ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับตัวแปรแฝง Y1 แล้ว ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับตัวแปรแฝง Y2”
    • “ข้อผิดพลาด: ตัวแปร X2 ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยสำหรับตัวแปรแฝง Y1 แล้ว ไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยสำหรับตัวแปรแฝง Y2”
  3. เมื่อคุณพบตัวแปรที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดแล้ว คุณสามารถลบออกจากโมเดลใดโมเดลหนึ่ง หรือกำหนดให้กับตัวแปรแฝงใหม่และเชื่อมต่อตามนั้น
  4. ตรวจสอบว่าตัวแปรถูกกำหนดอย่างไม่ถูกต้องให้กับตัวแปรแฝงมากกว่าหนึ่งตัว หรือสะกดผิด ในกรณีนั้น ให้แก้ไขให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า ข้อความ “Same Variable Error” ระบุว่าโมเดลไม่ได้ระบุอย่างถูกต้อง และตัวบ่งชี้ไม่ได้วัดโครงสร้างเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อความแสดงข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและแม่นยำ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)