5 ตัวอย่างข้อความวิทยานิพนธ์ที่วิเคราะห์มีประสิทธิภาพ

1. “การทำให้กัญชาถูกกฎหมายมีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของรัฐ ด้วยรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นและการสร้างงาน”

ข้อความวิทยานิพนธ์นี้ระบุข้อโต้แย้งหลักของบทความนี้อย่างชัดเจน ซึ่งก็คือการทำให้กัญชาถูกกฎหมายมีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของรัฐ ตัวอย่างเฉพาะของรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นและการสร้างงานเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้ง

2. “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่ผู้คนสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันลดลงและเพิ่มความสัมพันธ์เสมือนจริง”

ข้อความวิทยานิพนธ์นี้ระบุว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการสื่อสารและความสัมพันธ์ และแสดงตัวอย่างเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3. “การนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้โดยธุรกิจต่างๆ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินและชื่อเสียงอีกด้วย”

ข้อความวิทยานิพนธ์นี้นำเสนอข้อโต้แย้งที่ชัดเจนว่าการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้โดยธุรกิจมีผลกระทบเชิงบวกไม่เพียง แต่ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินและชื่อเสียงอีกด้วย

4. “การดำเนินการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะมีประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายของ COVID-19 ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากข้อมูลจากประเทศต่างๆ ที่ดำเนินนโยบายนี้”

ข้อความวิทยานิพนธ์นี้ระบุว่านโยบายบังคับสวมหน้ากากมีผลในการลดการแพร่กระจายของ COVID-19 และแสดงหลักฐานในรูปแบบของข้อมูลจากประเทศต่าง ๆ ที่ดำเนินนโยบายเหล่านี้

5. “การใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นการวัดผลการเรียนของนักเรียนมีข้อบกพร่อง และควรถูกแทนที่ด้วยระบบการประเมินผลที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งคำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการส่วนบุคคล”

ข้อความวิทยานิพนธ์นี้นำเสนอข้อโต้แย้งที่ชัดเจนต่อการใช้การทดสอบมาตรฐานและแนะนำระบบการประเมินทางเลือกที่คำนึงถึงรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการส่วนบุคคล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!