คลังเก็บป้ายกำกับ: การประเมินผลนโยบาย

ทฤษฎีนโยบาย

ทฤษฎีนโยบาย 

ทฤษฎีนโยบายหมายถึงการศึกษาว่านโยบายได้รับการพัฒนา นำไปใช้ และประเมินผลอย่างไร พยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและผลที่ตามมาของการตัดสินใจเหล่านั้น

มีแนวทางที่แตกต่างกันมากมายสำหรับทฤษฎีนโยบาย รวมถึงทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล ซึ่งถือว่าผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ส่วนตนให้สูงสุด ทฤษฎีสถาบันที่เน้นบทบาทของสถาบันทางการเมืองในการกำหนดนโยบาย และทฤษฎีวัฒนธรรมที่เน้นอิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อทางสังคมที่มีต่อนโยบาย

ทฤษฎีนโยบายมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเข้าใจกระบวนการกำหนดนโยบายและตัดสินใจอย่างรอบรู้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายระบุและจัดการกับความท้าทายและผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการกำหนดนโยบาย

ทฤษฎีนโยบายมักใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจกระบวนการนโยบายอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะเป็นสาขาวิชาที่ตรวจสอบการพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนโยบายสาธารณะ มันพยายามที่จะเข้าใจว่าผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจอย่างไรและการตัดสินใจเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

มีแนวทางที่แตกต่างกันมากมายสำหรับทฤษฎีนโยบายสาธารณะ รวมถึงทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล ซึ่งถือว่าผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ส่วนตนให้สูงสุด ทฤษฎีสถาบันที่เน้นบทบาทของสถาบันทางการเมืองในการกำหนดนโยบาย และทฤษฎีวัฒนธรรมที่เน้นอิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อทางสังคมที่มีต่อนโยบาย

แนวคิดที่สำคัญอื่น ๆ ในทฤษฎีนโยบายสาธารณะ ได้แก่ การกำหนดวาระการประชุม การกำหนดนโยบาย การดำเนินนโยบาย และการประเมินนโยบาย การกำหนดวาระหมายถึงกระบวนการที่ระบุประเด็นนโยบายและบรรจุไว้ในวาระนโยบายสาธารณะเพื่อพิจารณา การกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อเสนอนโยบายที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่การดำเนินนโยบายหมายถึงกระบวนการในการนำข้อเสนอเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ การประเมินนโยบายเกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิผลของนโยบายและพิจารณาว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายและผลที่ตามมาของการตัดสินใจเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายระบุและจัดการกับความท้าทายและผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการกำหนดนโยบาย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)