คลังเก็บป้ายกำกับ: การพัฒนามนุษย์

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยาพัฒนาการเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่เน้นว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงและเติบโตตลอดช่วงชีวิต รวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และสังคม-อารมณ์ มีทฤษฎีการพัฒนาทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครว่าคนเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรและทำไมเมื่ออายุมากขึ้นทฤษฎีการพัฒนาทางจิตวิทยาที่สำคัญบางทฤษฎี ได้แก่ :

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Sigmund Freud เน้นบทบาทของจิตไร้สำนึกและประสบการณ์ในวัยเด็กในการสร้างบุคลิกภาพและพฤติกรรม

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญา: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยฌอง เพียเจต์ มุ่งเน้นว่าความคิดและความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อโลกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเติบโตและเรียนรู้

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Albert Bandura เน้นบทบาทของการสังเกตและการเลียนแบบในการเรียนรู้และการพัฒนา

4. ทฤษฎีนิเวศวิทยา: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Urie Bronfenbrenner เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการสร้างการพัฒนา และเสนอว่าผู้คนพัฒนาในบริบทของความสัมพันธ์และระบบที่ใหญ่กว่าที่อาศัยอยู่

5. ทฤษฎีความผูกพัน: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย John Bowlby มุ่งเน้นไปที่บทบาทของความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในช่วงแรกกับผู้ดูแล ในการสร้างพัฒนาการ

6. ทฤษฎีมนุษยนิยม: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอับราฮัม มาสโลว์และคาร์ล โรเจอร์ส เน้นศักยภาพในการเติบโตส่วนบุคคลและการทำให้เป็นจริงในตนเอง

ทฤษฎีต่าง ๆ มากมายที่ได้รับการเสนอในจิตวิทยาพัฒนาการ แต่ละทฤษฎีเหล่านี้นำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและนักจิตวิทยาจำนวนมากใช้ทฤษฎีที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายพัฒนาการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทฤษฎีการพัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนาเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจกระบวนการ ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาพยายามที่จะระบุตัวขับเคลื่อนหลักของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่ออธิบายว่าสังคมต่างๆ ที่ได้พัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนาที่แตกต่างกันมากมาย และมักจะใช้แนวทางที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาวิธีการทั่วไปได้แก่ 

1. ทฤษฎีความทันสมัย: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนานั้นขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยี สถาบัน และค่านิยมสมัยใหม่มาใช้ในสังคมที่ทันสมัยกว่านั้นได้รับการพัฒนามากขึ้น

2. ทฤษฎีการพึ่งพา: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนาถูกขัดขวางโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและแรงงานของประเทศกำลังพัฒนา

3. ทฤษฎีโครงสร้างนิยม: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนาขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานของสังคม เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

4. ลัทธิเสรีนิยมใหม่: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนาขับเคลื่อนโดยตลาดเสรีการค้าเสรี
และการแทรกแซงของรัฐบาลอย่างจำกัด และนโยบายที่ส่งเสริมเป้าหมายเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนา

การทำความเข้าใจทฤษฎีการพัฒนามีความสำคัญเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถแจ้งการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)