ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบแบบจำลองการวัดของโครงสร้าง CFA มักใช้ในการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อตรวจสอบค

การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ factor anlysis เป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถใช้ในการวิจัยการจัดการองค์ประกอบเพื่อระบุรูปแบบหรือโครงสร้างพื้นฐานในชุดของตัวแ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!