ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการ เป็นเครื่องมือ

ทฤษฎีกลยุทธ์ทางธุรกิจคือการศึกษาว่าองค์กรพัฒนาและดำเนินการตามแผนอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสร้างมูลค่า ทฤษฎีกลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวข้อ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!