คลังเก็บป้ายกำกับ: การสร้างตัวตน

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยาพัฒนาการเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่เน้นว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงและเติบโตตลอดช่วงชีวิต รวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และสังคม-อารมณ์ มีทฤษฎีการพัฒนาทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครว่าคนเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรและทำไมเมื่ออายุมากขึ้นทฤษฎีการพัฒนาทางจิตวิทยาที่สำคัญบางทฤษฎี ได้แก่ :

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Sigmund Freud เน้นบทบาทของจิตไร้สำนึกและประสบการณ์ในวัยเด็กในการสร้างบุคลิกภาพและพฤติกรรม

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญา: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยฌอง เพียเจต์ มุ่งเน้นว่าความคิดและความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อโลกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเติบโตและเรียนรู้

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Albert Bandura เน้นบทบาทของการสังเกตและการเลียนแบบในการเรียนรู้และการพัฒนา

4. ทฤษฎีนิเวศวิทยา: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Urie Bronfenbrenner เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการสร้างการพัฒนา และเสนอว่าผู้คนพัฒนาในบริบทของความสัมพันธ์และระบบที่ใหญ่กว่าที่อาศัยอยู่

5. ทฤษฎีความผูกพัน: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย John Bowlby มุ่งเน้นไปที่บทบาทของความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในช่วงแรกกับผู้ดูแล ในการสร้างพัฒนาการ

6. ทฤษฎีมนุษยนิยม: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอับราฮัม มาสโลว์และคาร์ล โรเจอร์ส เน้นศักยภาพในการเติบโตส่วนบุคคลและการทำให้เป็นจริงในตนเอง

ทฤษฎีต่าง ๆ มากมายที่ได้รับการเสนอในจิตวิทยาพัฒนาการ แต่ละทฤษฎีเหล่านี้นำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและนักจิตวิทยาจำนวนมากใช้ทฤษฎีที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายพัฒนาการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)