ป้ายกำกับ: การสร้างตัวตน

จิตวิทยาพัฒนาการเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่เน้นว่าผู้คนเปลี่ยนแปลงและเติบโตตลอดช่วงชีวิต รวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และสังคม-อารมณ์ มีทฤษฎีการพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!