คลังเก็บป้ายกำกับ: การส่งเสริมการขาย

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด หรือที่เรียกว่า “4 Ps” การตลาดเป็นแนวคิดที่เสนอว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในตลาดนั้นพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน รวมถึงคุณลักษณะ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผ่านการขาย
และความพยายามทางการตลาดที่ใช้ในการโปรโมต ปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กันและสามารถมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแนะนำว่านักการตลาดควรพิจารณาแต่ละปัจจัยอย่างรอบคอบเมื่อพัฒนาและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในตลาด 4 Ps ส่วนประสมทางการตลาดคือ:

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางกายภาพที่นำเสนอสู่ตลาด ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ คุณภาพ และตราสินค้า

2. ราคา หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้ายินดีจ่ายสำหรับสินค้า ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาปลีกของผลิตภัณฑ์ ส่วนลด และกลยุทธ์การกำหนดราคา

3. สถานที่ หมายถึง ช่องทางที่ขายสินค้า รวมถึงร้านค้าจริง ตลาดออนไลน์ และช่องทางการจัดจำหน่าย

4. การส่งเสริมการขาย หมายถึง ความพยายามทางการตลาดที่ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแนะนำว่านักการตลาดควรพิจารณา 4Ps อย่างรอบคอบเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)