คลังเก็บป้ายกำกับ: การหลีกเลี่ยงอันตราย

จริยธรรมที่นักวิจัยควรปฏิบัติ

จริยธรรมที่นักวิจัยควรปฏิบัติ

นักวิจัยมีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม การวิจัยอย่างมีจริยธรรมทำให้มั่นใจได้ว่าสิทธิและสวัสดิการของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคุ้มครองและรักษาความสมบูรณ์ของการวิจัย ต่อไปนี้เป็นหลักการทางจริยธรรมที่สำคัญบางประการที่นักวิจัยควรปฏิบัติตามเมื่อทำการวิจัย:

  • ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว: นักวิจัยมีหน้าที่ขอความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมต้องรับทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของการวิจัย ตลอดจนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และต้องยินยอมโดยสมัครใจที่จะเข้าร่วม
  • การเคารพความเป็นส่วนตัวและความลับ: นักวิจัยมีหน้าที่เคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัย พวกเขาต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัว และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา
  • การหลีกเลี่ยงอันตราย: นักวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย พวกเขาต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องผู้เข้าร่วมจากอันตรายทางร่างกาย อารมณ์ หรือจิตใจ และต้องเตรียมพร้อมที่จะยุติการวิจัยหากเกิดอันตรายขึ้น
  • ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ: นักวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่างานวิจัยของตนมีความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ พวกเขาต้องไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่มและต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของพวกเขาครอบคลุมและเป็นตัวแทนของประชากรที่กำลังศึกษา
  • ความซื่อสัตย์และความซื่อตรง: นักวิจัยมีความรับผิดชอบที่จะซื่อสัตย์และรักษาความสมบูรณ์ของการวิจัย พวกเขาต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการ ข้อมูล และผลลัพธ์ และต้องไม่ปลอมแปลงหรือปลอมแปลงข้อมูล
  • ความโปร่งใส: นักวิจัยมีความรับผิดชอบที่จะต้องโปร่งใสในการทำงาน พวกเขาต้องรายงานการค้นพบและวิธีการอย่างถูกต้องและในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้
  • ความเป็นมืออาชีพ: นักวิจัยมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ พวกเขาต้องเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เข้าร่วมการวิจัย และต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือน

โดยสรุป นักวิจัยมีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม พวกเขาควรปฏิบัติตามหลักการของความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว เคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ หลีกเลี่ยงอันตราย ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความเป็นมืออาชีพ หลักการเหล่านี้รับประกันว่าสิทธิและสวัสดิการของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคุ้มครองและรักษาความสมบูรณ์ของการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)