คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียนด้วยภาษาทางวิชาการ

ขั้นตอนการตรวจสอบ Abstract โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

ขั้นตอนการตรวจสอบ Abstract โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

กระบวนการทบทวนบทคัดย่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นขั้นตอนการประกันคุณภาพที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบทคัดย่อของบทความวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และเขียนด้วยภาษาทางวิชาการที่เหมาะสม กระบวนการนี้มักใช้ในวารสารและฐานข้อมูล เช่น ดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) ดัชนีการอ้างอิงอาเซียน (ACI) และ Scopus ซึ่งกำหนดให้บทความต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กระบวนการทบทวนบทคัดย่อมักเกี่ยวข้องกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีหน้าที่ตรวจสอบบทคัดย่อของบทความที่ส่งไปยังวารสารหรือฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ของบทคัดย่อ และการใช้ภาษาทางวิชาการที่เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียนในการปรับปรุงบทคัดย่อ

ในระหว่างกระบวนการทบทวนบทคัดย่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจะมองหาประเด็นต่างๆ เช่น:

  • ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
  • สะกดผิดพลาด
  • ความไม่สอดคล้องกันในการใช้คำศัพท์
  • ขาดความชัดเจนหรือความสอดคล้องกันในข้อความ
  • การใช้ภาษาทางวิชาการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจะตรวจสอบว่าบทคัดย่อเป็นไปตามแนวทางที่วารสารหรือฐานข้อมูลให้ไว้ และเขียนไว้อย่างชัดเจน กระชับ และมีโครงสร้าง

เมื่อบทคัดย่อได้รับการตรวจสอบและระบุปัญหาใด ๆ แล้ว บทความจะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือรวมไว้ในฐานข้อมูล กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าบทความมีคุณภาพสูงและบทคัดย่อเป็นตัวแทนของการวิจัยอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้อ่าน

กล่าวโดยสรุป กระบวนการทบทวนบทคัดย่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นขั้นตอนการประกันคุณภาพที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าบทคัดย่อของบทความวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และเขียนด้วยภาษาทางวิชาการที่เหมาะสม กระบวนการนี้มักใช้ในวารสารและฐานข้อมูล เช่น ดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) ดัชนีการอ้างอิงอาเซียน (ACI) และ Scopus ซึ่งกำหนดให้บทความต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ตรวจสอบบทคัดย่อ ตรวจสอบปัญหา และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียนเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบทคัดย่อ เมื่อบทคัดย่อได้รับการตรวจสอบแล้ว บทความจะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หรือรวมไว้ในฐานข้อมูล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)